Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

 

2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

 

3. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών ορίζονται το ομώνυμο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

 

4. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αναλογιστών ορίζονται πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

5. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

6. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υγείας ορίζονται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.