Προεδρικό διάταγμα 13/1/05 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στο παραδοσιακό τμήμα του οικισμού του Αγίου Ευστρατίου ως ακολούθως:

 

1. (Α) Η τοποθέτηση των νέων κτηρίων στο οικόπεδο θα γίνεται έτσι ώστε:

 

α. Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων (δρόμων, ελεύθερων χώρων).

 

β. Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των όμορων οικοπέδων, και ιδιαίτερα των όπισθεν ευρισκομένων.

 

γ. Να μη παρεμποδίζεται ο φυσικός φωτισμός - αερισμός των χώρων υφισταμένων κτηρίων στα όμορα οικόπεδα, από την ανέγερση της νέας οικοδομής ή προσθήκης. Απαραίτητη είναι η φωτογραφική αποτύπωση των όμορων κτισμάτων και των κτισμάτων της έναντι πλευράς της οδού.

 

(Β) Κατά την τοποθέτηση των κτηρίων τηρείται η συνέχεια της υφιστάμενης γραμμής.

 

Ειδικότερα:

 

α. Σε οδούς με συνεχή μέτωπα κτηρίων, η όψη του νέου κτηρίου συμπληρώνει το μέτωπο των διπλανών υφισταμένων οικοδομών επί της διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής.

 

β. Σε οδούς όπου οι υφιστάμενες οικοδομές δεν διαμορφώνουν συνεχή μέτωπα, αλλά η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει κανόνα ως προς τη θέση της γραμμής δόμησης των κτηρίων, το νέο κτήριο μπορεί να τοποθετηθεί στη διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή, και σε απόσταση από τα πλάγια όρια του οικοπέδου ίση ή μεγαλύτερη από τα 2.50 m.

 

2. Εφ όσον οι οικοδομές κατασκευασθούν με φέρουσα λιθοδομή με πάχος μεγαλύτερο ή ίσο των 50 cm τότε το εμβαδόν που προκύπτει από το μήκος της λιθοδομής επί το πλάτος της δεν προσμετρείται στην δόμηση.

 

3. (Α) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτηρίων στο σύνολο του οικισμού ορίζεται σε 2.

 

(Β) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων ορίζεται ως εξής:

 

α. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος καθορίζεται σε 7.50 m.

 

β. Το ύψος του κτηρίου μετρείται σε κάθε σημείο του περιγράμματος της οικοδομής και από την τελική στάθμη του φυσικού εδάφους μόνον. Σε περίπτωση που η γραμμή δόμησης συμπίπτει με το όριο του δρόμου, το ύψος της όψης επί του δρόμου αυτού μετρείται από την στάθμη της οδού.

 

γ. Η τυχόν υπερύψωση του δαπέδου του ισογείου δεν θα υπερβαίνει το 1 m από τη στάθμη του δρόμου.

 

δ. Σε περίπτωση μεγάλης κλίσης του εδάφους, η υπερύψωση μπορεί να αυξηθεί κατά 1 m στην όψη με τη χαμηλότερη στάθμη. Στην περίπτωση αυτή κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στην όψη αυτή του κτηρίου να διαμορφωθούν τρεις στάθμες ανοιγμάτων (υπόγειο, ισόγειο, όροφος). Σε καμία περίπτωση η οικοδομή δεν μπορεί να υπερβαίνει, λόγω της κλίσης του εδάφους, το ύψος των 8.50 m σε οποιαδήποτε σημείο της.

 

ε. Ως μέγιστο ύψος κτηρίου ή κτίσματος νοείται το ύψος των τελικά διαμορφωμένων όψεων, συμπεριλαμβανομένης και της υπερύψωσης από το φυσικό έδαφος. Πέραν του ύψους αυτού επιτρέπεται μόνον η κατασκευή στέγης (μεγίστου ύψους 1.5 m) ή καπνοδόχων (έως 1 m).

 

στ. Απαγορεύεται κάθε εκσκαφή ή επιχωμάτωση στο οικόπεδο εκτός από τις απολύτως αναγκαίες για την κατασκευή του κτηρίου.

 

Τα αρμόδια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν μικρής εκτάσεως μεταβολές (έως 50 cm) στα επιτρεπόμενα ύψη μιας οικοδομής, εφόσον αυτό απαιτείται για την προσαρμογή του κτηρίου στα πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντός του, χωρίς αυτό να προκαλεί υπέρβαση του αριθμού των 2 ορόφων και προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης ομοιομορφία στα ύψη μεταξύ των κτηρίων.

 

4. Η διαμόρφωση των όγκων του κτηρίου, η διάταξή του μέσα στο γήπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά πρέπει να εναρμονίζονται με το υπάρχον δομημένο περιβάλλον του οικισμού. Συγκεκριμένα οι κατόψεις των κτηρίων θα είναι ορθογωνικές, παραλληλόγραμμες. Τα κτήρια που προκύπτουν θα πρέπει να έχουν συμπαγείς, παραλληλεπίπεδους, καθαρούς όγκους χωρίς εσοχές, ή σύνθετες κατόψεις (σπασίματα). Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του ορόφου σε εσοχή, ή η δημιουργία ημιυπαίθριων σε οποιαδήποτε πλευρά του κτηρίου. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών ισογείων κτισμάτων.

 

5. Ο μέγιστος ενιαίος όγκος του κτηρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 600 m3, μη συμπεριλαμβανομένου του όγκου της στέγης. Στα κτήρια που λειτουργικά αναπτύσσονται σε όγκο μεγαλύτερο του επιτρεπομένου επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων. Οι όγκοι που διαμορφώνονται μπορούν να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με ενότητα και συνοχή σύμφωνα με την συγκρότηση και δομή των υπαρχόντων κτισμάτων του οικισμού. Οι όγκοι που προκύπτουν θα διαμορφώνονται με δύο όψεις με σαφώς διακριτά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση πλήρους διαχωρισμού των επιμέρους όγκων η μεταξύ τους απόσταση θα είναι τουλάχιστον 2.50 m. Σε κτήρια με χρήσεις πολιτισμού ή κτήρια κοινής ωφελείας και δημοτικών σκοπών δεν επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων. Τα κτήρια αυτά θα πρέπει να τηρούν την υφιστάμενη κλίμακα των κτηρίων του οικισμού.

 

6. Σε όψεις κτηρίων που δεν ξεπερνούν σε μήκος τα 8 m επιτρέπεται η δημιουργία αρχιτεκτονικής προεξοχής (σαχνισίνι) στο δεύτερο επίπεδο. Σε περίπτωση δημιουργίας τρίτου επιπέδου (σε σημεία με έντονη κλίση) η κατασκευή αρχιτεκτονικής προεξοχής επιβάλλεται. Η προεξοχή δύναται να δημιουργείται το πολύ σε τρεις συνεχόμενες όψεις του κτηρίου (σε δύο γωνίες) αλλά να μην υπερβαίνει σε καμία από αυτές τα 4 m σε μήκος. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση της εξοχής (πέραν της γραμμής του ισογείου) ορίζεται στα 50 cm. Στην περίπτωση αυτή η επιπλέον δόμηση και κάλυψη (που προκύπτει από τα σαχνισίνια) δεν προσμετρούνται στην μέγιστη επιτρεπόμενη για το κτήριο. Στην περίπτωση δημιουργίας αρχιτεκτονικής προεξοχής αυτή ακολουθεί στην διαμόρφωση των επιμέρους χαρακτηριστικών της τα παραδοσιακά πρότυπα που απαντώνται στον οικισμό. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική προεξοχή βρίσκεται πάνω από κοινόχρηστο χώρο τότε επιβάλλεται να απέχει από την στάθμη κοινοχρήστου χώρου τουλάχιστον κατά 3.50 m. Οι γωνίες του προβαλλόμενου όγκου τονίζονται με ξύλινη διακοσμητική απόληξη με νεοκλασική διαμόρφωση. Τα σαχνισίνια φέρονται με στραβόξυλα. Αυτά έχουν διάσταση τουλάχιστον 1.2 m στις γωνίες του κτηρίου και μικρότερα, μέχρι 80 cm στο εσωτερικό και τοποθετούνται ανά 50 με 60 cm.

 

7. Το μέγιστο συνεχές ενιαίο τμήμα όψεως του κτηρίου να μην υπερβαίνει τα 8 m στην πρόσοψη. Σε περίπτωση που το μήκος του κτηρίου είναι μεγαλύτερο, επιβάλλεται ο διαχωρισμός των όγκων του κτηρίου. Οι όγκοι που διαμορφώνονται μπορούν να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με ενότητα και συνοχή.

 

8. Η κάλυψη των κτηρίων επιβάλλεται να γίνεται μόνο με κεραμοσκεπή στέγη τετράρριχτη. Η στέγη μπορεί να προεξέχει μέχρι 30 cm από το σώμα του κτηρίου. Μονόρριχτη στέγη επιτρέπεται μόνο σε μονώροφα μικρά κτίσματα, εμβαδού έως 50 m2. Η κλίση της στέγης δεν θα υπερβαίνει το 30% και το ύψος της το 1.50 m. Η επικάλυψη της στέγης γίνεται με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια, χρώματος κόκκινου.

 

Επιβάλλεται η κατασκευή της στέγης μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας του κτηρίου, και πριν από κάθε άλλη οικοδομική εργασία, έστω και αν δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης.

 

Επιβάλλεται κάλυψη με στέγη όλων των υφιστάμενων κτηρίων του οικισμού.

 

9. Στη μορφολογία των όψεων επικρατεί ο κατακόρυφος άξονας συμμετρίας αλλά όχι και η πλήρης αντιστοίχηση των ανοιγμάτων μεταξύ των επιπέδων. Οι όψεις των κτηρίων επιχρίονται με κοινό επίχρισμα. Στην περίπτωση ανακατασκευής λιθόκτιστου κτηρίου, οι όψεις του είναι δυνατόν να μην επιχριστούν. Ο χρωματισμός στις εξωτερικές επιφάνειες των όψεων του κτηρίου επιβάλλεται να είναι σε τόνους που συναντώνται στις παλαιές οικοδομές του οικισμού και σε όλες τις αποχρώσεις της ώχρας. Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής ή κατασκευής επένδυση των εξωτερικών όψεων (λίθινες πλάκες, κεραμικά πλακάκια, κ.λ.π.).

 

10. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών βεραντών (ταράτσα), εσοχών και ημιυπαίθριων χώρων στον όγκο του κτηρίου.

 

11. Η επιφάνεια των ανοιγμάτων δεν θα υπερβαίνει το 30% της επιφανείας των όψεων στις οποίες αντιστοιχούν. Η αναλογία ύψους /πλάτους είναι από 3/2 έως 4/2 για τα παράθυρα και 5/2 για τις πόρτες. Το πλάτος των ανοιγμάτων δεν υπερβαίνει το 1.20 m. Οι ενδιάμεσες των ανοιγμάτων πλήρεις επιφάνειες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,50 m. και η απόσταση των ανοιγμάτων από τις ακμές των κτηρίων τουλάχιστον 0.80 m. Επιτρέπεται η κατασκευή τοξωτών υπερθύρων ή ανακουφιστικών τόξων μόνο στα ανοίγματα του ισογείου. Τα υπέρθυρα των ανοιγμάτων του ορόφου είναι οριζόντια. Περιμετρικά των ανοιγμάτων είναι δυνατόν να κατασκευασθούν διακοσμητικά κορνιζώματα από ξύλο, πέτρα ή σοβά (πλάτους 0,12-0,15 m. και πάχους έως 0,03 m.).

 

12. Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα καρφωτά ή περσιδωτά, πτυσσόμενα ή αναδιπλούμενα. Τα υαλοστάσια των ανοιγμάτων υποδιαιρούνται με οριζόντια καΐτια. Το σύνολο των κουφωμάτων του κτηρίου επιβάλλεται να έχει ενιαίο χρωματισμό, και είναι μονόχρωμα στο χρώμα όλων των αποχρώσεων της ώχρας, του γκρίζου, του καφέ ή του πράσινου και στις βασικές αποχρώσεις τους.

 

Επιβάλλεται να βάφονται στο ίδιο χρώμα και τα σιδηρά στοιχεία των κουφωμάτων (μεντεσέδες κ.λ.π.).

 

13. Ο εξώστης που ανοίγεται σε πρόβολο (μπαλκόνι) τοποθετείται στον άξονα συμμετρίας της όψης. Σε κάθε όψη επιτρέπεται η διαμόρφωση ενός μόνον εξώστη, ο οποίος θα έχει πλάτος το ελάχιστο 0,60 m και μέγιστο 1,00 m, και μήκος έως τα 2/3 του μήκους της όψης στην οποία αντιστοιχεί και πάντως όχι μεγαλύτερο των 4,00 m. Οι εξώστες έχουν ορθογωνική κάτοψη και κατασκευάζονται από ξύλο με ξύλινο δάπεδο κατά τα τοπικά πρότυπα. Ο εξώστης μπορεί να κατασκευαστεί σε συνέχεια αρχιτεκτονικής προεξοχής (σαχνισίνι) σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα, μόνο εφ' όσον το επιτρέπει η απόσταση από την απέναντι ιδιοκτησία και μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Επιβάλλεται η κατασκευή ξύλινων υποστηριγμάτων (στραβόξυλων) κάτω από το δάπεδο των εξωστών. Αυτά έχουν διάσταση τουλάχιστον 1.2 m στις γωνίες του κτηρίου και μικρότερα, μέχρι 80 cm στο εσωτερικό και τοποθετούνται ανά 50 με 60 cm.

 

14. Οι περιφράξεις των αυλών ή των οικοπέδων, καθώς και οι τοίχοι αντιστήριξης όπου απαιτείται, κατασκευάζονται ή από εμφανή λιθοδομή ή υδροχρωματισμένη στα χρώματα που επιτρέπονται και για τις τοιχοποιίες. Σε περίπτωση κατασκευής από άλλο δομικό υλικό, ελάχιστου πλάτους 0.40 m, αυτή επιχρίεται και βάφεται υποχρεωτικά.

 

15. Ανοικτές κλίμακες επιτρέπονται αποκλειστικά από το επίπεδο του δρόμου στο ισόγειο και μόνον στην περίπτωση υπερύψωσης του ισογείου. Επιβάλλεται να είναι κτιστές συμπαγείς και να κατασκευάζονται κάθετα στον όγκο του κτηρίου. Το πλάτος τους να μη υπερβαίνει το 1.20 m. Τα πατήματα να επιστρώνονται με σχιστόπλακες ή με τσιμεντοκονία χρώματος γκρι και τα ρίχτια να είναι σοβατισμένα και βαμμένα σε χρώμα λευκό. Απαγορεύεται κάθε άλλο υλικό επίστρωσης. Απαγορεύονται οι ελικοειδείς κλίμακες. Οι ανοικτές κλίμακες δεν προσμετρούνται στο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων.

 

Η προσπέλαση των υπογείων θα γίνεται μόνον με εσωτερικό κλιμακοστάσιο.

 

16. Τα κιγκλιδώματα των εξωστών επιβάλλεται να κατασκευάζονται αποκλειστικά από ξύλο απλής ορθογωνικής διατομής, σύμφωνα με τα επικρατούντα στον οικισμό αρχιτεκτονικά πρότυπα. Χρωματίζονται σε χρώματα ανάλογα με αυτά των κουφωμάτων.

 

17. Απαγορεύεται η κατασκευή κάθε είδους προστεγάσματος, στεγάστρου ή μαρκίζας στα κτήρια.

 

18. Οι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και κάθε άλλο στοιχείο παροχής να μη προεξέχουν των όψεων, αλλά να ενσωματώνονται (σε εσοχή) στο σώμα του κτηρίου ή της περίφραξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.