Προεδρικό διάταγμα 13/8/79

ΠΔ 13-08-1979: Περί καθορισμού των ορών και περιορισμών δομήσεως εγκριθέντος χώρου προς ανέγερση σχολείου εις περιοχήν του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-08-1979: Περί καθορισμού των ορών και περιορισμών δομήσεως εγκριθέντος χώρου προς ανέγερση σχολείου εις περιοχήν του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 569/Δ/1979), 16-10-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκαν δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 34 (παράγραφος 1) και 35 (παράγραφος 5)β) αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979), την υπ' αριθμόν 689/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), ως και την υπ' αριθμόν 723/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρον Μόνο

 

Οι οροί και περιορισμοί δομήσεως του καθορισθέντος χώρου δι' ανέγερση σχολείου δια της υπ' αριθμόν Γ/5203/322/1979 αποφάσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού, σχεδίου . Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκης) δια του καθορισμού χώρου δι' ανέγερση Σχολείου (ΦΕΚ 203/Δ/1979), καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερο.

 

2. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 40% της επιφανείας του χώρου.

 

3. Συντελεστής δομήσεως 0.4.

 

4. Μέγιστον ύψος κτιρίων 8.5 m, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους τυχόν στέγης που θα κατασκευαστεί.

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 13-08-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.