Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Μέγιστον ύψος των κτιρίων - ύψος των κτιρίων κατά την πρόσοψη - Ελάχιστον ύψος ορόφων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μέγιστον ύψος των κτιρίων αναλόγως καθοριζομένου αριθμητικώς συντελεστού δομήσεως των οικοπέδων καθορίζεται βάσει του ακολούθου πίνακα εφ' όσον δι' ειδικής διατάξεως δεν ορίζεται άλλως:

 

Συντελεστής δομήσεως

Μέγιστον ύψος κτιρίων (m)

μέχρι και 0,8

11

μέχρι και 1,2

14

μέχρι και 1,6

17

μέχρι και 2,0

20

μέχρι και 2,6

23

μέχρι και 3,2

26

 

2. Το επί της γραμμής δομήσεως επιτρεπόμενο μέγιστον ύψος των κτιρίων αναλόγως του πλάτους της οδού καθορίζεται βάσει του κατωτέρω πίνακα:

 

Πλάτος οδού (m)

Μέγιστον ύψος κτιρίων κατά την πρόσοψη (m)

-

8

7,50

11

10,00

14

12,50

17

15,00

20

17,50

23

20,00

26

 

3. Εφ' όσον το πλάτος της οδού δεν επιτρέπει την τοποθέτηση ολοκλήρου του κατά την προηγούμενη παράγραφο 1 μεγίστου ύψους του κτιρίου επί της γραμμής δομήσεως επιτρέπεται η κατασκευή ορόφων εν εσοχή εις βάθος τουλάχιστον κατά 2,50 m του πρώτου εν εσοχή ορόφου από της γραμμής δομήσεως και εκάστου των επομένων εν εσοχή ορόφων από της προσόψεως του υποκειμένου ορόφου και μέχρις εξαντλήσεως του εν παραγράφω 1 μεγίστου ύψους.

 

4. Ο περιλαμβάνων τα βοηθητικά κτίσματα υπεράνω του ανωτάτου ύψους του κτιρίου όροφος δύναται να εκταθεί εις όροφο εν εσοχή 2,50 m γύρωθεν προς συμψηφισμό τυχόν υπολοίπου του συντελεστού δομήσεως.

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν:

 

α) Εις τις εξαιρούμενες περιοχές κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 περί του ύψους των οικοδομών και του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως και εις καθοριζόμενες βάσει των εις εκτέλεσιν της διατάξεως ταύτης ως και παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 περί τροποποιήσεως πολεοδομικών τινών διατάξεων εκδοθέντων Διαταγμάτων.

β) Εις τις περιοχές ένθα τα ύψη καθορίζονται βάσει ειδικών κανονιστικών διατάξεων.

γ) Εις τις περιοχές αρχαιολογικών χώρων και πέριξ αυτών δι' ας απαιτείται έγκρισις της αρμοδίας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

δ) Εις τις περιοχές πέριξ αεροδρομίων και μέχρις αποστάσεως 5 km από των ακραίων σημείων αυτών δι' ας απαιτείται έγκρισις της αρμοδίας Πολιτικής ή Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

 

6. Το ελεύθερον ύψος των ορόφων κυρίας χρήσεως δεν δύναται να είναι μικρότερο των 2,40 m. Τα ανωτέρω ελεύθερα ύψη ορόφων εφαρμόζονται και όταν το κτίριον εν όλω ή εν μέρει, λόγω επιτρεπομένων παρεκκλίσεων, εφάπτεται του ενός ή αμφοτέρων των ορίων του οικοπέδου.

 

7. Το ελεύθερον ύψος ισογείων καταστημάτων οιασδήποτε επιφανείας ως και μαγειρείων σε υπόγειο των ξενοδοχείων ή εστιατορίων και λοιπών συναφών κτιρίων δεν δύναται να είναι μικρότερο των 2,70 m.

 

Το ελεύθερον ύψος ισογείων καταστημάτων εν περιπτώσει κατασκευής ανοικτών εξωστών εντός αυτών δεν δύναται να είναι μικρότερο των 5,00 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.