Προεδρικό διάταγμα 142/17 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων είναι οι ακόλουθοι:

 

(α) Η εκπόνηση μεθοδολογικών εργαλείων για τη διενέργεια των ελέγχων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους.

 

(β) Ο σχεδιασμός των ανωτέρω ελέγχων μέσω της δημιουργίας μεθοδολογιών και εργαλείων ελεγκτικών εργασιών, καθώς και κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

(γ) Η διαμόρφωση γνώμης αναφορικά με την ικανότητα των φορέων για ορθή δημοσιονομική διαχείριση και η συστηματική συνεργασία και ο συντονισμός με την ευρωπαϊκή διοίκηση για όλα τα ανωτέρω θέματα.

 

2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων διαρθρώνεται σε 4 Τμήματα, ως κατωτέρω:

 

(α) Τμήμα Α' Στρατηγικής και Υπολογισμού Σφαλμάτων

 

(β) Τμήμα Β' Μεθοδολογιών και Εγχειριδίων

 

(γ) Τμήμα Γ' Παρακολούθησης Ελέγχων

 

(δ) Τμήμα Δ' Παρακολούθησης Ελέγχων

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

 

(α) Τμήμα Α' Στρατηγικής και Υπολογισμού Σφαλμάτων

 

(α)α) Η εκπόνηση και επικαιροποίηση στρατηγικών.

 

(β)β) Η εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας για την επιλογή δειγμάτων για ελέγχους συστημάτων και πράξεων και η στατιστική συμπερασματολογία με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων.

 

(γ)γ) Η εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή φορέων για έλεγχο και τον προσδιορισμό περιοχών κινδύνου.

 

(β) Τμήμα Β' Μεθοδολογιών και Εγχειριδίων

 

(α)α) Η εκπόνηση και επικαιροποίηση Εγχειριδίων και Κωδικών.

 

(β)β) Η εφαρμογή μεθόδων υποδειγματοληψίας για την επιλογή δειγμάτων στους μεμονωμένους ελέγχους συστημάτων και πράξεων και η συμπερασματολογία με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων.

 

(γ)γ) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τους ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ).

 

δ)δ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης σε θέματα εγχειριδίου και πληροφοριακού συστήματος.

 

(γ) Τμήμα Γ' Παρακολούθησης Ελέγχων

 

Οι κατωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται αναφορικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων καθώς και το Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων:

 

(α)α) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων και λοιπών φορέων, που εμπλέκονται στη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των ελεγχόμενων από την Ε.Δ.ΕΛ. προγραμμάτων, προς τις συστάσεις και τα διορθωτικά μέτρα που τους απευθύνονται με τις εκθέσεις των οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ.

 

(β)β) Η σύνταξη των Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων και Ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών που εντοπίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. και η σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής Πιστοποίησης προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής δαπανών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

(γ)γ) Η εκπόνηση εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων αναφορικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

(δ)δ) Η συμβολή στη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων και αναφορών που εκπονούνται από άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς/υπηρεσίες μέσω της αποστολής σε αυτούς στοιχείων που αφορούν τα αποτελέσματα των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ.

 

(ε)ε) Η εκπόνηση των Δηλώσεων Περάτωσης/Εγκυρότητας και των Τελικών/Συνοδευτικών Εκθέσεων Ελέγχου και η υποβολή αυτών στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

 

(στ)στ) Η διενέργεια ελέγχων διαδικασιών περάτωσης στην Αρχή Πιστοποίησης και τους φορείς διαχείρισης και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων ελέγχου.

 

(ζ)ζ) Η παρακολούθηση των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων.

 

(η)η) Η σύνταξη Εκθέσεων Ετήσιου Ελέγχου, η γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου και η υποβολή αυτών στην Ε.Ε.

 

(θ)θ) Η καταχώρηση των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. και των ευρωπαϊκών οργάνων στο οικείο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

 

(ι)ι) H ηλεκτρονική καταχώριση και διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) των παρατυπιών που προκύπτουν από ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ.

 

(ι)α)ι)α) Η ηλεκτρονική διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) των παρατυπιών που προκύπτουν από ελέγχους των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πιστοποίησης και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, μετά από σχετικό έλεγχο αυτών.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

 

(δ) Τμήμα Δ' Παρακολούθησης Ελέγχων

 

Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων (α)α) ως (ι)α)ι)α) του Τμήματος Γ' Παρακολούθησης Ελέγχων, που ασκούνται αναφορικά με τους ελέγχους που διενεργούν οι Διευθύνσεις Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων καθώς και το Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και αφορούν όλα τα υπόλοιπα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.