Προεδρικό διάταγμα 142/17

ΠΔ 142/2017: Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 142/2017: Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών, (ΦΕΚ 181/Α/2017), 23-11-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 54 Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως ισχύει,

 

β) του άρθρου 35, παράγραφος 4, του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011) όπως ισχύει,

 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

3. Την από 17-05-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) του Υπουργείου Οικονομικών.

 

5. Το υπ' αριθμόν 2/60622/ΔΠΔΑ/04-08-2017(ορθή επανάληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Α: Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 1: Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 3: Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού

Άρθρο 4: Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα

 

Κεφάλαιο Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Οικονομικών

 

Άρθρο 5: Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 6: Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 7: Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 7Α: Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Κεφάλαιο Β: Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 8: Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 9: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

Άρθρο 10: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 11: Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Άρθρο 12: Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

Άρθρο 13: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 14: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 15: Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων

Άρθρο 16: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 17: Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων

Άρθρο 18: Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

 

Κεφάλαιο Γ: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

 

Άρθρο 19: Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Άρθρο 20: Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

Άρθρο 21: Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας

Άρθρο 22: Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Άρθρο 23: Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών

Άρθρο 24: Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους

Άρθρο 25: Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

Άρθρο 26: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Άρθρο 27: Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα

Άρθρο 28: Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών

 

Κεφάλαιο Δ: Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

 

Άρθρο 29: Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής

Άρθρο 30: Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

Άρθρο 31: Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Άρθρο 32: Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Άρθρο 33: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Άρθρο 34: Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων

Άρθρο 35: Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής

Άρθρο 36: Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 37: Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής

 

Κεφάλαιο Ε: Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

 

Άρθρο 38: Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

Άρθρο 39: Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης

Άρθρο 40: Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

Άρθρο 41: Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 42: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων

Άρθρο 43: Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής

Άρθρο 44: Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 45: Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων

Άρθρο 46: Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων

Άρθρο 47: Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 47Α: Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού

Άρθρο 48: Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων

Άρθρο 49: Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων

Άρθρο 50: Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Άρθρο 51: Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

Άρθρο 52: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Άρθρο 53: Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων

Άρθρο 54: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων

Άρθρο 55: Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου Α' έως Η'

Άρθρο 56: Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους νομούς

Άρθρο 57: Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ)

Άρθρο 58: Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 59: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Άρθρο 60: Αυτοτελές Τμήμα Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Άρθρο 61: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων

Άρθρο 62: Διεύθυνση Α' Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Άρθρο 63: Διεύθυνση Β' Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Άρθρο 64: Διεύθυνση Γ' Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Άρθρο 65: Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

Άρθρο 66: Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων

Άρθρο 67: Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών

Άρθρο 68: Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων

Άρθρο 69: Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων

Άρθρο 70: Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών και Διοικητικής Υποστήριξης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

 

Άρθρο 71: Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

Άρθρο 72: Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

Άρθρο 73: Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας

Άρθρο 74: Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

Άρθρο 75: Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

Άρθρο 76: Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

Άρθρο 77: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 78: Κτηματικές Υπηρεσίες

 

Κεφάλαιο Ζ: Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

 

Άρθρο 79: Αποστολή και διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 80: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών

Άρθρο 81: Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Άρθρο 82: Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής

Άρθρο 83: Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Μακεδονίας

 

Μέρος Β: Προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 84: Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 85: Προσωπικό Ειδικών Θέσεων

Άρθρο 88: Θέσεις Δικηγόρων

Άρθρο 89: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 90: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 91: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων

Άρθρο 92: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

Άρθρο 93: Κλάδοι Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 94: Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων Κεντρικής Υπηρεσίας

Άρθρο 95: Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου

Άρθρο 96: Κλάδοι Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων

 

Μέρος Γ: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 97: Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 98: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 99: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 100: Διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 101: Έναρξη Ισχύος

 

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-11-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.