Προεδρικό διάταγμα 144/10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανάγονται:

 

1. Στη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης.

 

2. Στη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, τον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Περιφέρειας.

 

3. Στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων.

 

4. Στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης.

 

5. Στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση.

 

6. Στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων.

 

7. Στην κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών.

 

8. Στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως εξής:

 

Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης.

 

2.Την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις.

 

3. Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

 

4. Η Βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

5. Τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία

 

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

Α. Αρμοδιότητες Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Δαπανών.

 

1. Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας ,καθώς και την εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Περιφέρειας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.

 

2. Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και πάγιων προκαταβολών και παρακολούθηση της απόδοσής τους.

 

3. Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

4. Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

5. Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

6. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

7. Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

 

8. Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014, όπως ισχύει και περί ανάληψης υποχρεώσεων προεδρικού διατάγματος.

 

9. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

 

10. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

 

11. Η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

 

12. Τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.

 

13. Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

14. Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

15. Η καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

 

16. Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

 

17. Η Βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

18. Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

 

19. Εκκαθάριση και εντολή δαπανών από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παραγράφου 12 του άρθρου 268 του νόμου 3852/2010.

 

20. Έλεγχος των συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου.

 

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας - Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Πληρωμή και εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη.

 

2. Είσπραξη όλων των εσόδων.

 

3. Τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί ταμειακής διαχείρισης και αφορούν την περιφερειακή ενότητα στην οποία βρίσκεται η Έδρα της Περιφέρειας.

 

4. Τήρηση φυσικού ταμείου.

 

5. Διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες.

 

6. Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

7. Ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

8. Καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα

 

9. Έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

 

10. Έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

 

11. Παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

 

12. Μελέτη και αξιοποίηση δυνατοτήτων δημιουργίας εσόδων από την Περιφερειακή Ενότητα.

 

13. Έλεγχος και βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολούθηση της απόδοσής τους.

 

14. Επιμέλεια φορολογικών διαφορών.

 

15. Διαγραφή και επιστροφή εσόδων.

 

16. Προστασία και διαχείριση της περιουσίας

 

17. Τήρηση προβλεπόμενων με το αντικείμενο του αρχείων και βιβλίων.

 

18. Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

 

19. Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

20. Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας.

 

2. Τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών στην έδρα της Περιφέρειας ή περισσότερες της μιας των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός.

 

3. Την εξεύρεση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για συνομολόγηση δανείου.

 

4. Τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.

 

5. Την τήρηση Αποθήκης προμηθευόμενων υλικών.

 

6. Την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού.

 

7. Την προώθηση των συμβάσεων που υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Την εκκαθάριση μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας.

 

2.Την εκκαθάριση αντιμισθίας, εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τις συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας.

 

3. Τη μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων

 

4. Την τήρηση αρχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

5. Την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας.

 

6. Την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων.

 

7. Τη σύνταξη δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

 

8. Την τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού σε θέματα που επιφέρουν οικονομικό αποτέλεσμα.

 

9. Τη μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 22534/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4387/Β/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.