Απόφαση 22534/16

Απόφαση 22534/2016: Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 22534/2016: Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (ΦΕΚ 4387/Β/2016), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. α) Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ιδίως των άρθρων 241, 255, 256,

 

β) του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ιδίως του άρθρου 5 παράγραφος 2,

 

γ) του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006) της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7,

 

δ) του προεδρικού διατάγματος 144/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 237/Α/2010).

 

2. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 31635/19-08-2014 εγκύκλιο 49 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά Θέματα προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των νόμων 4257/2014 και 4258/2014. (ΑΔΑ: ΩΠΙΚΝ-2ΥΟ)

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2/16570/0026/2016 απόφαση του Υπουργού αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου /Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ 138/Β/2016).

 

5. Το υπ' αριθμόν 2/51290/0026/02-06-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Παροχή οδηγιών επί της υπ' αριθμόν 2/16570/0026/2016 κοινής υπουργικής απόφασης καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

 

6. Το υπ' αριθμόν 2/77792/0026/26-09-2016 έγγραφο Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών.

 

7. Τα υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΔ/5995/08-02-2016 και ΔΔ/6265/21-12-2016 έγγραφα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τα οποία μας διαβιβάστηκαν οι υπ' αριθμόν 225 και 238 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 225/07-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 238/20-12-2016 απόφαση, αναφορικά με τη τροποποίηση των άρθρων 8, 12, 13 και 40 του Οργανισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Υπηρεσίας, όπως έχει καταρτιστεί με το προεδρικό διάταγμα 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) ως ακολούθως:

 

Α. Άρθρο 8.

 

{1. α. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

 

β. Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας, καθίσταται αποκλειστικά, για την διασφάλιση της ομοιογένειας στις διαδικασίες και την λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ως ο οικονομικά υπεύθυνος κατά τα άρθρα 24 και 25 του νόμου [Ν] 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, για την δημοσιονομική διαχείριση του ελέγχου των δαπανών του φορέα, και δύναται να εξουσιοδοτεί με απόφαση του ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα του, να διενεργούν με εντολή του, οποιαδήποτε πράξη για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έδρα την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

 

β. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με έδρα την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

γ. Διεύθυνση Διοίκησης, με έδρα την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

δ. Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

ε. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, με έδρα τη Δράμα και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Δράμας.

 

στ. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με έδρα την Καβάλα και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας και στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.

 

ζ. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης,

 

η. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Έβρου.}

 

Β. Άρθρο 12: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού

 

{Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανάγονται:

 

1. Στη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης.

 

2. Στη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, τον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Περιφέρειας.

 

3. Στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων.

 

4. Στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης.

 

5. Στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση.

 

6. Στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων.

 

7. Στην κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών.

 

8. Στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως εξής:

 

Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης.

 

2. Την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις.

 

3. Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

 

4. Η Βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

5. Τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία

 

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

Α. Αρμοδιότητες Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Δαπανών.

 

1. Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας ,καθώς και την εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Περιφέρειας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.

 

2. Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και πάγιων προκαταβολών και παρακολούθηση της απόδοσής τους.

 

3. Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

4. Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

5. Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

6. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

7. Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

 

8. Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014, όπως ισχύει και περί ανάληψης υποχρεώσεων προεδρικού διατάγματος.

 

9. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

 

10. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

 

11. Η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

 

12. Τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.

 

13. Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

14. Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

15. Η καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

 

16. Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

 

17. Η Βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

18. Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

 

19. Εκκαθάριση και εντολή δαπανών από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παραγράφου 12 του άρθρου 268 του νόμου 3852/2010.

 

20. Έλεγχος των συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου.

 

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας - Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Πληρωμή και εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη.

 

2. Είσπραξη όλων των εσόδων.

 

3. Τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί ταμειακής διαχείρισης και αφορούν την περιφερειακή ενότητα στην οποία βρίσκεται η Έδρα της Περιφέρειας.

 

4. Τήρηση φυσικού ταμείου.

 

5. Διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες.

 

6. Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

7. Ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

8. Καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα

 

9. Έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

 

10. Έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

 

11. Παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

 

12. Μελέτη και αξιοποίηση δυνατοτήτων δημιουργίας εσόδων από την Περιφερειακή Ενότητα.

 

13. Έλεγχος και βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολούθηση της απόδοσής τους.

 

14. Επιμέλεια φορολογικών διαφορών.

 

15. Διαγραφή και επιστροφή εσόδων.

 

16. Προστασία και διαχείριση της περιουσίας

 

17. Τήρηση προβλεπόμενων με το αντικείμενο του αρχείων και βιβλίων.

 

18. Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

 

19. Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

20. Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας.

 

2. Τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών στην έδρα της Περιφέρειας ή περισσότερες της μιας των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός.

 

3. Την εξεύρεση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για συνομολόγηση δανείου.

 

4. Τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.

 

5. Την τήρηση Αποθήκης προμηθευόμενων υλικών.

 

6. Την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού.

 

7. Την προώθηση των συμβάσεων που υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Την εκκαθάριση μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας.

 

2. Την εκκαθάριση αντιμισθίας, εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τις συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας.

 

3. Τη μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων

 

4. Την τήρηση αρχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

5. Την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας.

 

6. Την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων.

 

7. Τη σύνταξη δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

 

8. Την τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού σε θέματα που επιφέρουν οικονομικό αποτέλεσμα.

 

9. Τη μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.}

 

Γ. Άρθρο 13: Διάρθρωση αρμοδιοτήτων Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων

 

{Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων ανάγονται ιδίως:

 

1. Στη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση και τροποποίηση του Προϋπολογισμού, και τη σύνταξη του απολογισμού όσον αφορά την Περιφερειακή τους Ενότητα.

 

2. Στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους.

 

3. Στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της κάθε περιφερειακής ενότητας

 

4. Στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού.

 

5. Στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας.

 

6. Στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών.

 

7. Στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας.

 

8. Στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων.

 

9. Στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση.

 

10. Στον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής δαπανών σε ότι αφορά στην Περιφερειακή τους Ενότητα.

 

11. Στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού.

 

12. Στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.

 

13. Στη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, τον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών της Περιφερειακής τους ενότητας.

 

14. Στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

Ειδικότερα:

 

α) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης κάθε Περιφερειακής Ενότητας, είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όσον αφορά δαπάνες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας τους.

 

2. Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

3. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014, όπως ισχύει και περί ανάληψης υποχρεώσεων προεδρικού διατάγματος.

 

4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

 

5. Τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

6. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση - τροποποίηση - παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και προώθησης τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Έδρας.

 

7. Σύνταξη απολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και προώθησης τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Έδρας.

 

8. Εκκαθάριση και εντολή δαπανών από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παραγράφου 12 του άρθρου 268 του νόμου 3852/2010.

 

9. Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και πάγιων προκαταβολών και παρακολούθηση της απόδοσής τους.

 

10. Έλεγχο των συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου.

 

11. Τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

12. Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

 

13. Την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

14. Την σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

15. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

16. Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

 

17. Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.

 

18. Την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

 

19. Μελέτη και αξιοποίηση δυνατοτήτων δημιουργίας εσόδων από την Περιφερειακή Ενότητα.

 

20. Έλεγχο και βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολούθηση της απόδοσής τους.

 

21. Επιμέλεια φορολογικών διαφορών.

 

22. Διαγραφή και επιστροφή εσόδων.

 

β) Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της Περιφερειακής Ενότητας και ιδίως για την:

 

1. Πληρωμή και εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη.

 

2. Είσπραξη όλων των εσόδων.

 

3. Τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί ταμειακής διαχείρισης και αφορούν την περιφερειακή ενότητα στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας.

 

4. Τήρηση φυσικού ταμείου.

 

5. Διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες.

 

6. Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

 

7. Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

8. Ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

9. Καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα

 

10. Έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

 

11. Έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

12. Παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

 

13. Τήρηση προβλεπόμενων με το αντικείμενο του αρχείων και βιβλίων.

 

14. Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

15. Επιμέλεια φορολογικών διαφορών.

 

16. Διαγραφή και επιστροφή εσόδων.

 

γ) Το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Την έκδοση ατομικών πράξεων για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου.

 

2. Την εκκαθάριση μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

 

3. Την μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων.

 

4. Την τήρηση αρχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

5. Την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας.

 

6. Την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων.

 

7. Την σύνταξη δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

 

8. Την τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού, σε θέματα που επιφέρουν οικονομικά αποτελέσματα.

 

9. Τη μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

 

δ) Το Τμήμα Προμηθειών κάθε Περιφερειακής Ενότητας, είναι αρμόδιο για:

 

1. Τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός.

 

2. Την μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.

 

3. Την τήρηση Αποθήκης προμηθευόμενων υλικών.

 

4. Την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού.

 

ε) Το Τμήμα Γραμματείας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, είναι αρμόδιο για:

 

1. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου, καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας.

 

2. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας της περιφερειακής ενότητας

 

3. Την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων η δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας, πολίτες,

 

4. Τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.}

 

Δ. Άρθρο 40: Προϊστάμενοι τμημάτων Διεύθυνση Διοίκησης (έδρα)

 

{21) Στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού -Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

Διεύθυνση Οικονομικού (έδρα)

 

22) Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

23) Στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας - Προσόδων και Περιουσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

24) Στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικής, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού.

 

Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων

 

28) Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

31) Στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τη νέα Οργανωτική διάταξη των μονάδων της Εσωτερικής Λειτουργίας.

 

a.22534.16

}

 

Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 

Κομοτηνή, 22-12-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.