Προεδρικό διάταγμα 144/10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

 

β. Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας, καθίσταται αποκλειστικά, για την διασφάλιση της ομοιογένειας στις διαδικασίες και την λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ως ο οικονομικά υπεύθυνος κατά τα άρθρα 24 και 25 του νόμου [Ν] 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, για την δημοσιονομική διαχείριση του ελέγχου των δαπανών του φορέα, και δύναται να εξουσιοδοτεί με απόφαση του ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα του, να διενεργούν με εντολή του, οποιαδήποτε πράξη για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έδρα την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

 

β. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με έδρα την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

γ. Διεύθυνση Διοίκησης, με έδρα την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

δ. Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

ε. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, με έδρα τη Δράμα και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Δράμας.

 

στ. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με έδρα την Καβάλα και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας και στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.

 

ζ. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης,

 

η. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Έβρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 22534/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4387/Β/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.