Προεδρικό διάταγμα 147/10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού- Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Λευκάδας, ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των οργάνων των υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

2. Τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των ως άνω περιφερειακών ενοτήτων απαρτίζουν τα ακόλουθα τμήματα:

 

α. Τμήμα Διοίκησης και Ανθρωπίνων Πόρων

β. Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης

γ. Τμήμα Προμηθειών

δ. Τμήμα Γραμματείας

 

3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των περιφερειακών ενοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατανέμονται στα υπαγόμενα σ' αυτές τμήματα ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρωπίνων Πόρων είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας. Εκδίδει τις σχετικές ατομικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου. Είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, την επεξεργασία στοιχειών για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό καθώς και η διαχείριση θεμάτων διενέργειας εκλογών.

 

β. Το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με τη ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως για τη διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης και αφορούν την περιφερειακή ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, τηρεί το φυσικό ταμείο και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

γ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας. Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων. Τηρεί Αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

δ. Στο Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας. Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της περιφερειακής ενότητας, για την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες, καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

Στο τμήμα γραμματείας συστήνεται γραφείο Κίνησης Επιβατικών Αυτοκινήτων.

 

Στις αρμοδιότητες του γραφείου ανήκουν ο έλεγχος και η τήρηση των νομίμων διαδικασιών κίνησης. Ο προγραμματισμός για τον έγκαιρο τεχνικό έλεγχο και έκδοση κάρτας καυσαερίων των οχημάτων. Η ρύθμιση και ο συντονισμός της κίνησης, διάθεσης, της τακτικής συντήρησης και της επισκευής των επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας (ανταλλακτικά, ετήσιο σέρβις, αλλαγή ελαστικών), σε συντονισμό με την αρμόδια Επιτροπή παροχής εντολών εκτέλεσης εργασιών, παραλαβής εργασιών, προμηθειών και ελέγχου πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων. Επίσης στις αρμοδιότητες ανήκει η τήρηση μητρώου επιβατικών αυτοκινήτων καθώς και η μέριμνα για τον ευπρεπισμό τους.

 

Ανάλογα μετονομάζεται και το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης σε Τμήμα Διοίκησης και Ανθρωπίνων Πόρων.

 

Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων Οικονομικού και Διοίκησης της έδρας και των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐστανται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.

 

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδιος για την άσκηση των καθηκόντων του ΠΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 251804/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4402/Β/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.