Προεδρικό διάταγμα 148/09 - Άρθρο p6

Παράρτημα VI: Πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 περιλαμβάνουν κατάλογο των περιπτώσεων περιβαλλοντικής ζημίας και των περιπτώσεων ευθύνης δυνάμει του παρόντος διατάγματος, οι οποίες συνοδεύονται, για κάθε περίπτωση, από τις εξής πληροφορίες και στοιχεία:

 

1. Είδος της περιβαλλοντικής ζημίας, ημερομηνία κατά την οποία επήλθε και / ή ανακαλύφθηκε η ζημία και ημερομηνία κατά την οποία κινήθηκαν οι διαδικασίες δυνάμει του παρόντος διατάγματος.

 

2. Κωδικός ταξινόμησης της δραστηριότητας του υπεύθυνου ή των υπεύθυνων νομικών προσώπων. (Μπορεί να χρησιμοποιείται ο Κώδικας Ονοματολογίας NACE, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) υπ' αριθμόν 3037/1990).

 

3. Κατά πόσον κινήθηκε διαδικασία δικαστικής προσφυγής είτε εκ μέρους των υπευθύνων μερών είτε εκ μέρους νομιμοποιούμενων φορέων (Διευκρινίζεται το είδος των εναγόντων και το αποτέλεσμα της διαδικασίας).

 

4. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αποκατάστασης.

 

5. Ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας.

 

Β. Η αρμόδια αρχή μπορεί να περιλαμβάνει στις ανωτέρω Εκθέσεις οιαδήποτε άλλη πληροφορία και στοιχείο θεωρεί χρήσιμα, ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας 2004/35/ΕΚ και κατ' επέκταση του παρόντος διατάγματος, όπως:

 

1. Κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα αποκατάστασης και πρόληψης, όπως ορίζονται στο παρόν διάταγμα:

 

το οποίο καταβλήθηκε άμεσα από τα υπεύθυνα μέρη, όταν είναι διαθέσιμη η πληροφορία αυτή,
το οποίο ανακτήθηκε εκ των υστέρων από τα υπεύθυνα μέρη,
το οποίο δεν έχει ανακτηθεί από τα υπεύθυνα μέρη (θα πρέπει να διευκρινίζονται οι λόγοι μη ανάκτησης).

 

2. Αποτελέσματα των δράσεων προώθησης και της εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα.

 

3. Εκτίμηση των πρόσθετων διοικητικών εξόδων που επιβαρύνουν ετησίως τη δημόσια διοίκηση για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των διοικητικών δομών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή και την επιβολή της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.