Προεδρικό διάταγμα 148/09

ΠΔ 148/2009: Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-04-2004, όπως ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 148/2009: Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-04-2004, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 190/Α/2009), 29-09-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και όπως το άρθρο 4 τροποποιήθηκε τελικά με το άρθρο 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α2005).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

3. Την υπ' αριθμόν 2004/35/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-04-2004, (EEL 143/56/2004), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/21/ΕΚ, (EEL 102/15/2006).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

 

Ι) Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: Δαπάνη ύψους 641.400 ευρώ περίπου, κατά το έτος 2009, και 616.400 ευρώ περίπου, για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ' έτος προς τούτο στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ειδικός Φορέας 31-110) και των Περιφερειών (Ειδικός Φορέας 063) κατά περίπτωση.

 

II) Επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: Δαπάνη από την εφαρμογή των άρθρων , 7 (παράγραφος 1), 8 (παράγραφος 3), 9 (παράγραφος 3), 11 (παράγραφοι 3, 4 και 5), 15 (παράγραφος 4) και 18 (παράγραφος 2). Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (περιπτώσεις και είδος περιβαλλοντικής ζημίας) και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Περιφερειών και ειδικότερα από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στις οικείες / οικεία ΣΑΕ /έργα.

 

IΙΙ) Επί του προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα: Δαπάνη από την εφαρμογή του άρθρου 7 (παράγραφος 1), η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται, ομοίως, από πραγματικά γεγονότα και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό των οικείων φορέων κατά περίπτωση.

 

6. Την υπ' αριθμόν 166/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Σκοπός

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 5: Εξαιρέσεις

Άρθρο 6: Αρμόδια αρχή

 

Κεφάλαιο Β: Πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών

 

Άρθρο 7: Γενικό πλαίσιο της ευθύνης των φορέων εκμετάλλευσης

Άρθρο 8: Πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών

Άρθρο 9: Δράση αποκατάστασης

Άρθρο 10: Καθορισμός μέτρων αποκατάστασης

Άρθρο 11: Δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης

Άρθρο 12: Καταλογισμός δαπανών πρόληψης και αποκατάστασης στην περίπτωση περισσότερων υπευθύνων φορέων εκμετάλλευσης - Συντρέχον πταίσμα

Άρθρο 13: Αίτηση για ανάληψη δράσης αποκατάστασης

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 14: Χρηματοοικονομική ασφάλεια

Άρθρο 15: Συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 16: Έλεγχοι

Άρθρο 17: Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 18: Ένδικη Προστασία

Άρθρο 19: Χρονικά όρια εφαρμογής

Άρθρο 20: Κατάρτιση Εκθέσεων

Άρθρο 21: Παραρτήματα

Άρθρο 22

Άρθρο 23

 

Παράρτημα Ι: Κριτήρια αναφερόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (α)

Παράρτημα II: Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας

Παράρτημα III: Δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο (α)

Παράρτημα IV: Διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (β)

Παράρτημα V: Διεθνείς ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (γ)

Παράρτημα VI: Πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-09-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.