Προεδρικό διάταγμα 148/10 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ' ύλη αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητας της σύμφωνα με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα αρμοδιότητας της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του προηγουμένου εδαφίου είναι δυνατή η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων με τους Πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή άλλους φορείς για την καλύτερη ενημέρωση των αγροτών και την εν γένει εξυπηρέτησή τους.

 

Έχει την γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης των υπομέτρων/ δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), για τα οποία η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, όπως εξειδικεύονται στο θεσμικό πλαίσιο του αντίστοιχου υπομέτρου/δράσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 7897/203793/2016 απόφαση (ΦΕΚ 3847/Β/2016).

 

2. Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

 

α. Τμήμα Προγραμματισμού.

 

β. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.

 

γ. Τμήμα Αλιείας.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Προγραμματισμού είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση των ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, καθώς και για την εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, για την παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω προγραμμάτων, την έγκριση, τον έλεγχο και την παραλαβή έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου, τη διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης της και ιδιαίτερα της γεωργικής γης με υψηλή παραγωγικότητα, τη σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και την πρόταση για την ένταξη τους σε τομεακά εθνικά προγράμματα, την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την κατάρτιση μελετών και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ιχθυοπονικού πλούτου των ορεινών ρεόντων υδάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και την κατάρτιση μελετών ανάπτυξης του ιχθυοπονικού εν γένει πλούτου.

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/και προτάσεις και συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και του ΠΑΑ, της παρακολούθησης και των αξιολογήσεων του ΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης των ετήσιων και τελικών εκθέσεων προόδου του ΠΑΑ, της εκπόνησης, επεξεργασίας και εισήγησης θεμάτων στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠΠΑ), του προγραμματισμού/κατανομής χρηματοοικονομικών στοιχείων των υπομέτρων/δράσεων αρμοδιότητας του, του σχεδιασμού, προσαρμογών και αναθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος ενεργειών, με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και της κατάρτισης των περιοδικών εκθέσεων που αφορούν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους, των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των υπομέτρων/ δράσεων αρμοδιότητας του και της σύνταξης και εκτέλεσης του Ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ζητείται κάθε φορά με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και της Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται με τα υπομέτρα/δράσεις αρμοδιότητας του, μετά από σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ πληροφόρηση και υποστήριξη στο πλαίσιο της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέματα που σχετίζονται με τα υπομέτρα/δράσεις αρμοδιότητας του. Επεξεργάζεται, όπου απαιτείται, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των υπομέτρων δράσεων αρμοδιότητας του και εισηγείται σχετικά στην ΕΥΔ ΠΑΑ, για την οριστικοποίηση ή/και την τροποποίηση τους. Εκδίδει προσκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, εφόσον ενημερωθούν σχετικά από την ΕΥΔ ΠΑΑ, στο πλαίσιο των οποίων ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους, με σαφή και λεπτομερή τρόπο.

 

β. Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής είναι αρμόδιο ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της δενδροκομίας, της αμπελουργίας, των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, των κηπευτικών, καθώς και των καλλωπιστικών και φαρμακευτικών φυτών, τη μελέτη και τον προγραμματισμό διατήρησης της γονιμότητας και βελτίωσης των γεωργικών εδαφών, την εφαρμογή όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους, καθώς και τον έλεγχο και παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και ζωικής προέλευσης, τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων, την αλλαγή της χρήσης τους, τις εγγειοδιαρθωτικές επεμβάσεις στις ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη μελέτη των σχετικών προβλημάτων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή της περιφέρειας που δεν ανατίθεται σε άλλη διεύθυνση ή τμήμα.

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, εκδίδει απόφαση ένταξης πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης. Έχει την ευθύνη εξέτασης, για τα υπομέτρα/δράσεις αρμοδιότητας τους, τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ. Μεριμνά, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) ή/και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σε συνεργασία με την ΕΥΔ και την EYE ΠΑΑ, και για τις καταχωρίσεις και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ).

 

Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την παροχή ενίσχυσης με τρόπο συμβατό με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 7897/203793/2016 απόφαση (ΦΕΚ 3847/Β/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.