Απόφαση 7897/16

Απόφαση 7897/203793/2016: Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7897/203793/2016: Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (ΦΕΚ 3847/Β/2016), 30-11-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ιδίως των άρθρων 241, 255 και 256.

 

β) Του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ιδίως του άρθρου 5 παράγραφος 2.

 

γ) Του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7.

 

δ) Του προεδρικού διατάγματος 138/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231/Α/2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση γ)γ του άρθρου 8.

 

ε) Της υπ' αριθμόν οίκοθεν 2990/18604/2011 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΘΣΕ) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως (ΦΕΚ 385/Β/2011) και κυρίως της παραγράφου Γ, περίπτωση 4, του άρθρου 7.

 

2. Την υπ' αριθμόν 31635/2014, εγκύκλιος 49, του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά Θέματα προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των νόμων 4257/2014 και 4258/2014.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2/16570/0026/13-05-2016 απόφαση του Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ 138/Β/2016).

 

5. Το υπ' αριθμόν 2/51290/0026/02-06-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Παροχή οδηγιών επί της υπ' αριθμόν 2/16570/0026/13-05-2016 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

 

6. Το υπ' αριθμόν 2/77792/0026/26-09-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών.

 

7. Την υπ' αριθμόν 2545/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3447/Β/2016) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) 2014-2020 Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) πράξεων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 27/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

9. Το υπ' αριθμόν 185136/2948/16-11-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμόν 224/07-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

10. Το υπ' αριθμόν 38/07-11-2016 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη τους, για την τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

11. Η υπ' αριθμόν 183486/5932/16-11-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 224/07-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 8, 11, 12, 13, 15, 17, 38, 39 και 42 του Οργανισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει καταρτιστεί με το προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 8: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έδρα τη Λαμία και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

β. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με έδρα τη Λαμία και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

γ. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, με έδρα τη Λαμία και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

δ. Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου, με έδρα τη Λαμία και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

ε. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

 

στ. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

 

ζ. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

 

η. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

 

...

 

Άρθρο 11: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην έκδοση αποφάσεων ορισμού Αντιπεριφερειαρχών, μεταβίβασης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων, παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής, στη συλλογή και παροχή στοιχείων για όλη την Περιφέρεια, στην τήρηση στοιχείων για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου, Ιδιωτικού Δικαίου και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων για το προσωπικό αυτό, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών (Γραφείο Εκλογών), στην κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στην Περιφέρεια και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.

 

2.- Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α. Τμήμα Διοίκησης.

 

β. Τμήμα Προσωπικού.

 

γ. Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης.

 

δ. Τμήμα Προμηθειών.

 

ε. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων.

 

στ. Τμήμα Γραμματείας.

 

3. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Διοίκησης είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση αποφάσεων ορισμού Αντιπεριφερειαρχών, μεταβίβασης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων, παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής, για τη συλλογή και παροχή στοιχείων για όλη την Περιφέρεια, για την τήρηση στοιχείων για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου, Ιδιωτικού Δικαίου και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και τις Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων αιρετών και υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά σε θέματα διοίκησης και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

β. Το Τμήμα Προσωπικού είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας, ασκεί εποπτεία στα Τμήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και εκδίδει τις ατομικές διοικητικές πράξεις για το προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Λαμία.

 

γ. Το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και τον αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και την προώθηση αυτών στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου και, εφόσον απαιτείται, στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όσο και των συμβάσεων που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, καθώς και για την παρακολούθησή τους.

 

δ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ή περισσότερες της μίας των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας. Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων. Τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ε. Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας και την τήρηση μητρώου και αρχείου των πράξεών τους.

 

στ. Στο Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται το κεντρικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης και είναι, επίσης, αρμόδιο για τη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Περιφέρειας, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

Άρθρο 12: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου:

 

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου ανάγονται ιδίως στη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει, επίσης, αρμοδιότητα στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Περιφέρειας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, στον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Περιφέρειας, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

2. Τη Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

γ. Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας

δ. Τμήμα Μισθοδοσίας

ε. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Δημοσιονομικού Ελέγχου

στ. Τμήμα Γραμματείας

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδιο ιδίως: Για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης, την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις, καθώς και την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

 

Για την έκδοση βεβαιώσεων επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας και για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό.

 

Για την τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

β. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο ιδίως:

 

Για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της Περιφέρειας ενεργειών και ιδίως για τη διενέργεια των πληρωμών και την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης και αφορούν την Περιφέρεια. Τηρεί το φυσικό ταμείο και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες.

 

Για τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων, που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

Για την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

Για την καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

 

Για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

 

Για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών, για την επίσχεση των αποδοχών των δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και για την εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Την παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

 

γ. Το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, στα οποία και ασκεί εποπτεία, είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Περιφέρεια. Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοση τους. Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία της Περιφέρειας και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενο του αρχεία και βιβλία.

 

Το Τμήμα αυτό διεξάγει τη διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της Περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο.

 

δ. Το Τμήμα Μισθοδοσίας διενεργεί τον υπολογισμό, τον έλεγχο και την έκδοση των καταστάσεων της τακτικής μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, καθώς και της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας. Το Τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά για την ενημέρωση, την μεταβολή και την τήρηση του ασφαλιστικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, την τήρηση των σχετικών αρχείων, την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων, καθώς και την σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης με τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εισφορών που αποδόθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία, σε συνεργασία με τα Τμήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Περιφερειακών Ενοτήτων. Είναι αρμόδιο για την τήρηση του ασφαλιστικού μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Επίσης, μεριμνά για την δημιουργία, τον έλεγχο και την αποστολή στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του ηλεκτρονικού αρχείου των βεβαιώσεων αποδοχών με τις ετήσιες αποδοχές όλων των υπαλλήλων και των αιρετών.

 

ε. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως:

 

Για τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, τον έλεγχο, εκκαθάριση και την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Περιφέρειας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του μητρώου αυτών, την τακτοποίηση και έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών, για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και για την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Επίσης είναι αρμόδιο για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της περιφέρειας, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

 

Για τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014 όπως ισχύει, και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος.

 

Για την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

 

στ. Στο Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται το πρωτόκολλο, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης. Είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

 

Άρθρο 13: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας

 

1. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών (Γραφείο Εκλογών), στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στη λογιστική διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

2. Τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των ως άνω Περιφερειακών Ενοτήτων απαρτίζουν τα ακόλουθα τμήματα:

 

α. Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,

β. Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης,

γ. Τμήμα Προμηθειών,

δ. Τμήμα Γραμματείας.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές τμήματα, ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας. Εκδίδει όλες τις ατομικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου.

 

Μεριμνά για την ενημέρωση, την μεταβολή και την τήρηση του μητρώου προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και για την σύνταξη των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

 

Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά σε θέματα διοίκησης και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας.

 

β. Το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και τον αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και την προώθηση αυτών στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης -Δημοσιονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου και, εφόσον απαιτείται, στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όσο και των συμβάσεων που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, καθώς και για την παρακολούθηση τους. Σε συνεργασία με το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου, μελετά και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα και επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοση τους. Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία της περιφερειακής ενότητας και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία.

 

γ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας. Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.

 

Τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

δ. Στο Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται το πρωτόκολλο, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας. Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της περιφερειακής ενότητας, για την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες, καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

Στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας συστήνεται Γραφείο Εσωτερικής Λειτουργίας Σκύρου, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, την παραλαβή αιτήσεων και τη διαβίβαση τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

 

...

 

Άρθρο 15: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

 

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ' ύλη αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητας της σύμφωνα με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα αρμοδιότητας της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του προηγουμένου εδαφίου είναι δυνατή η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων με τους Πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς για την καλύτερη ενημέρωση των αγροτών και την εν γένει εξυπηρέτησή τους.

 

Έχει την γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης των υπομέτρων/ δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), για τα οποία η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, όπως εξειδικεύονται στο θεσμικό πλαίσιο του αντίστοιχου υπομέτρου/δράσης.

 

2. ...

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Προγραμματισμού είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση των ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, καθώς και για την εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, για την παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω προγραμμάτων, την έγκριση, τον έλεγχο και την παραλαβή έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου, τη διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης της και ιδιαίτερα της γεωργικής γης με υψηλή παραγωγικότητα, τη σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και την πρόταση για την ένταξη τους σε τομεακά εθνικά προγράμματα, την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την κατάρτιση μελετών και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ιχθυοπονικού πλούτου των ορεινών ρεόντων υδάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και την κατάρτιση μελετών ανάπτυξης του ιχθυοπονικού εν γένει πλούτου.

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/και προτάσεις και συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και του ΠΑΑ, της παρακολούθησης και των αξιολογήσεων του ΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης των ετήσιων και τελικών εκθέσεων προόδου του ΠΑΑ, της εκπόνησης, επεξεργασίας και εισήγησης θεμάτων στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠΠΑ), του προγραμματισμού/κατανομής χρηματοοικονομικών στοιχείων των υπομέτρων/δράσεων αρμοδιότητας του, του σχεδιασμού, προσαρμογών και αναθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος ενεργειών, με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και της κατάρτισης των περιοδικών εκθέσεων που αφορούν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους, των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των υπομέτρων/ δράσεων αρμοδιότητας του και της σύνταξης και εκτέλεσης του Ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ζητείται κάθε φορά με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και της Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται με τα υπομέτρα/δράσεις αρμοδιότητας του, μετά από σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ πληροφόρηση και υποστήριξη στο πλαίσιο της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέματα που σχετίζονται με τα υπομέτρα/δράσεις αρμοδιότητας του. Επεξεργάζεται, όπου απαιτείται, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των υπομέτρων δράσεων αρμοδιότητας του και εισηγείται σχετικά στην ΕΥΔ ΠΑΑ, για την οριστικοποίηση ή/και την τροποποίηση τους. Εκδίδει προσκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, εφόσον ενημερωθούν σχετικά από την ΕΥΔ ΠΑΑ, στο πλαίσιο των οποίων ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους, με σαφή και λεπτομερή τρόπο.

 

β. Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής είναι αρμόδιο ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της δενδροκομίας, της αμπελουργίας, των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, των κηπευτικών, καθώς και των καλλωπιστικών και φαρμακευτικών φυτών, τη μελέτη και τον προγραμματισμό διατήρησης της γονιμότητας και βελτίωσης των γεωργικών εδαφών, την εφαρμογή όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους, καθώς και τον έλεγχο και παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και ζωικής προέλευσης, τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων, την αλλαγή της χρήσης τους, τις εγγειοδιαρθωτικές επεμβάσεις στις ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη μελέτη των σχετικών προβλημάτων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή της περιφέρειας που δεν ανατίθεται σε άλλη διεύθυνση ή τμήμα.

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, εκδίδει απόφαση ένταξης πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης. Έχει την ευθύνη εξέτασης, για τα υπομέτρα/δράσεις αρμοδιότητας τους, τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ. Μεριμνά, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) ή/και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σε συνεργασία με την ΕΥΔ και την EYE ΠΑΑ, και για τις καταχωρίσεις και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ).

 

Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την παροχή ενίσχυσης με τρόπο συμβατό με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

 

Άρθρο 17: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

 

1. ...

 

2. ...

 

3. Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων απαρτίζουν τα εξής Τμήματα και Γραφείο:

 

α. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

β. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

γ. Τμήμα Κτηνιατρικής

δ. Τμήμα Αλιείας

ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού

στ. Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020.

 

4. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές Τμήματα ως εξής:

 

α. ...

 

β. ...

 

γ. ...

 

δ. ...

 

ε. ...

 

στ. Το Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014 -2020 μεριμνά ιδίως: για την παραλαβή, εξέταση και γνωμοδότηση επί των διαφόρων αιτημάτων των δικαιούχων, την διαβίβαση τους στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, την παρακολούθηση και επίβλεψη υλοποίησης των πράξεων την πραγματοποίηση των απαραίτητων διοικητικών ελέγχων και των σχετικών με αυτούς επιτόπιων ελέγχων, την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών, για την δημοσιοποίηση των σχετικών προσκλήσεων, την ενημέρωση επί των διαφόρων μέτρων των δυνητικών δικαιούχων.

 

Άρθρο 38: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

 

...

 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

 

6. Στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (έδρα) προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων ή TE όλων των κλάδων.

 

7. Στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Διοικητικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

8. Στη Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Στις Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Διοικητικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Οι επόμενες παράγραφοι του ίδιου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως.

 

...

 

Άρθρο 39: Προϊστάμενοι Τμημάτων

 

...

 

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού

 

19. Στο Τμήμα Διοίκησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

20. Στο Τμήμα Προσωπικού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Διοικητικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

21. Στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

22. Στο Τμήμα Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, TE Πληροφορικής.

 

23. Στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

24. Στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Διοικητικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

 

Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου

 

25. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού -Λογιστικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

26. Στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

27. Στο Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

28. Στο Τμήμα Μισθοδοσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

29. Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

30. Στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Διοικητικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, TE Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

 

Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας.

 

31. Στο Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Διοικητικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

32. Στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

33. Στο Τμήμα Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

34. Στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Διοικητικού, TE Λογιστικού, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, TE Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

 

...

 

 

Οι επόμενες παράγραφοι του ίδιου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως.

 

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

 

Από 42 σε 45. Στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων ή TE Τεχνολόγων Γεωπονίας, TE Τεχνολόγων Δασοπονίας, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, TE Μηχανικών, TE Τοπογράφων Μηχανικών, TE Πολιτικών Μηχανικών, TE Μηχανικών Έργων Υποδομής, TE Διοικητικού - Λογιστικού, TE Διοικητικού, TE Λογιστικού.

 

...

 

Οι επόμενες παράγραφοι του ίδιου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως

 

...

 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (έδρα)

 

Από 60 σε 63. Στο Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή TE Επισκεπτών Υγείας, TE Νοσηλευτών.

 

Από 61 σε 64. Στο Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή TE Επισκεπτών Υγείας, TE Νοσηλευτών, TE Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

 

Από 62 σε 65. Στο Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή TE Επισκεπτών Υγείας, TE Νοσηλευτών, TE Μαιών και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων Νοσηλευτών.

 

...

 

Οι επόμενες παράγραφοι του ίδιου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως

 

78. Στο Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων Π.Α.Α. 2014-2020 προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων ή TE Τεχνολόγων Γεωπονίας ή TE Τεχνολόγων Τροφίμων

 

Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

 

...

 

Άρθρο 42

 

Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 3)δ του άρθρου 12, αναφορικά με την μισθοδοσία των υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, θα καθοριστεί με απόφαση Περιφερειάρχη.

 

Έως την έναρξη ισχύος της παραγράφου 3)δ του άρθρου 12, αρμοδιότητες που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο και αφορούν το προσωπικό των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, θα ασκούνται από τα Τμήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων.}

 

Από την παρούσα τροποποίηση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2016, διότι στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προστίθεται το Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 ανά Περιφερειακή ενότητα και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον παρακάτω ΚΑΕ Εξόδων Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους ως εξής:

 

Φορέας

ΚΑΕ Εξόδων

Περιγραφή

Ποσό

073

0215

Επίδομα θέσης ευθύνης

776.664,96

 

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

 

Από την παρούσα τροποποίηση του Οργανισμού δεν προκαλείται άλλη δαπάνη.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 18-11-2016

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.