Προεδρικό διάταγμα 14/12 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα με απόφασή της να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το δεκαπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την προθεσμία κάλυψης.

 

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των 3 μηνών και μεγαλύτερη του 1 έτους από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη συγκρότησή του υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη της πρώτης ετήσιας δόσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

 

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας 1 μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

 

7. Μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια διοικητική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 7 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.