Προεδρικό διάταγμα 14/12

ΠΔ 14/2012: Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) στην αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management (HHRM) - Κατάρτιση καταστατικού αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14/2012: Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) στην αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management (HHRM) - Κατάρτιση καταστατικού αυτής, (ΦΕΚ 21/Α/2012), 13-02-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 145 - 164 του νόμου 4001/2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 179/Α/2011), και ιδίως, του άρθρου 145 παράγραφοι 1 και 2.

 

β) Του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΕΚ 37/Α/1920), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

γ) Του νόμου 2289/1995 Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 27/Α/1995).

 

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

ε) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 110/2011 Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 243/Α/2011)

 

στ) Της κοινής απόφασης 52306/2011 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη. (ΦΕΚ 2741/Β/2011)

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ΚΑΕ 7313 ‘Έξοδα συμμετοχής ΕΔ σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ποσού 1.000.000 € καταβλητέου σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις από τον Ειδικό Φορέα προϋπολογισμού 23-200, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 2/89746/0025/2011 έγγραφο της 25ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

 

3. Την υπ' αριθμόν Δ2/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Πρώτο

 

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και στην αγγλική γλώσσα Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (HHRM), η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και του διατάγματος αυτού και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

Οι δραστηριότητες της εταιρίας τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

2. Με το παρόν διάταγμα καταρτίζεται το Καταστατικό της εταιρίας, το οποίο έχει ως εξής:

 

Καταστατικό ανώνυμης εταιρείας Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων

 

Κεφάλαιο I: Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

 

Άρθρο 1: Σύσταση - Επωνυμία

Άρθρο 2: Έδρα

Άρθρο 3: Σκοπός

Άρθρο 4: Διάρκεια

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές- Μέτοχοι

 

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 6: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Άρθρο 7: Δικαιώματα Μετόχων

 

Κεφάλαιο IΙΙ: Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 8: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Άρθρο 11: Παραίτηση - Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου

Άρθρο 12: Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 13: Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

Άρθρο 14: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 15: Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 16: Απαγόρευση Ανταγωνισμού

 

Κεφάλαιο IV: Γενική Συνέλευση

 

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 18: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 19: Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 20: Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 21: Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

 

Κεφάλαιο V: Έλεγχος

 

Άρθρο 22: Ορκωτοί Ελεγκτές

Άρθρο 23: Έργο και Εξουσίες Ελεγκτών

 

Κεφάλαιο VI: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες

 

Άρθρο 24: Εταιρική Χρήση

Άρθρο 25: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 26: Διάθεση Κερδών

Άρθρο 27: Χρόνος πληρωμής μερισμάτων

 

Κεφάλαιο VII: Λύση - Εκκαθάριση

 

Άρθρο 28: Λύση Εταιρίας

Άρθρο 29: Εκκαθάριση

 

Κεφάλαιο VIII: Μεταβατικές Διατάξεις

 

Άρθρο 30

 

Άρθρο Δεύτερο

 

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 09-02-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.