Προεδρικό διάταγμα 14/7/78b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργείται το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ως άνω από 16-08-1977 προεδρικού διατάγματος.

 

2. Το εδάφιον 6 της παραγράφου 3 του αυτού ως άνω άρθρου 3 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{6. Εις την περίπτωσιν καθ' ην το συνολικόν μήκος κυρίας όψεως του κτιρίου υπερβαίνει τα 30 m, η εν λόγω όψις διαμορφώνεται τεθλασμένη και κατά τοιούτον τρόπον, ώστε ο λόγος εκάστου τμήματος (μ, μ') αυτής προς την αντίστοιχη προς αυτό εσοχή (ν) ή εξοχήν να είναι μικρότερος ή ίσος του 5, ήτοι: ένθα μ, μ', ν, πλευρές του κτιρίου.

pd.14.7.78b

}

 

 

3. Εις το τέλος του εδαφίου θ της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου 3 προστίθεται εδάφιον ι, ως κάτωθι:

 

{ι) Εις περίπτωσιν διαμπερών οικοπέδων η κοινόχρηστος πρασιά δύναται να κατανεμηθεί εις τα δύο πρόσωπα του οικοπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι των εδαφίων β' και γ', της αυτής παραγράφου 4, ως προς το ελάχιστον μέσον βάθος των 10 m και το μήκος προσώπου των 25 m πληρούνται και κατά τα δύο πρόσωπα του οικοπέδου.}

 

4. Εις το τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 9 του αυτού ως άνω άρθρου προστίθεται εδάφιον γ ως κάτωθι:

 

{γ) Ειδικότερα απαγορεύεται η ανέγερσις κτιρίων πάσης χρήσεως, πλην κατοικίας εις την περιοχήν την εμφαινόμενη εις το υπό του Γενικού Διευθυντού της Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού θεωρημένου δια της υπ' αριθμού Γ/20273/1978 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:10.000.

 

Η ως άνω απαγόρευσις δεν ισχύει δια τους χώρους οι οποίοι προορίζονται δι' άλλη χρήσιν πλην κατοικίας, βάσει του εγκριθέντος σχεδίου δια του από [ΒΔ] 12-11-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως, αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Ερυθραίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 168/Δ/1962), εις ους εξακολουθούν να επιτρέπονται οι υπό του εν λόγω σχεδίου προβλεπόμενες χρήσεις. }

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.