Προεδρικό διάταγμα 16/8/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί των οικοπέδων που εμπίπτουν εντός των τομέων, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V πλην των δια του άρθρου 2 του παρόντος καθοριζομένων όρων και περιορισμών δομήσεως, καθορίζονται και τα κάτωθι:

 

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται εις 3 και το ανώτατον ύψος αυτών σε 11 m, μετρούμενο από την στάθμη του πέριξ εδάφους, φυσικού ή διαμορφωμένου.

 

Εις περίπτωσιν κατασκευής στέγης το ως άνω καθοριζόμενο ύψος της οικοδομής αυξάνεται κατά 2 m.

 

Εις ουδεμίαν ετέρα περίπτωσιν επιτρέπεται αύξησις του ως άνω καθοριζόμενου ύψους των 11 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 14-07-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 425/Δ/1978).

 

2. α) Απαγορεύεται η καλυπτόμενη υπό ενιαίας οικοδομής έκτασις να είναι μεγαλύτερη των 700 m2.

 

β) Εάν κατά την εφαρμογήν του καθοριζόμενου δια του άρθρου 1 του παρόντος ποσοστού καλύψεως των οικοπέδων προκύπτει επιφάνεια καλύψεως μεγαλύτερη της ως άνω καθοριζομένης των 700 m2, επιτρέπεται η ανέγερσις περισσοτέρων της μιας οικοδομών επί του αυτού οικοπέδου.

 

Εις την περίπτωσιν ταύτη, οι τυχόν δημιουργούμενοι υπόγειοι χώροι των οικοδομών τούτων επιτρέπεται να επικοινωνούν μεταξύ των, ώστε να αποτελούν χώρους κοινής χρήσεως των οικοδομών.

 

Ουδέν σημείον των ως άνω υπογείων χώρων δέον να υπέρκειται της φυσικής στάθμης του εδάφους.

 

γ. Όπου οι κατά το προηγούμενο εδάφιο β ανεγειρόμενες οικοδομές χρησιμοποιούνται αμιγώς ως ειδικά κτίρια, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, επιτρέπεται για λόγους λειτουργικούς η δημιουργία ανοικτών συνδετηρίων διαδρόμων ελαχίστου πλάτους 2 m των οποίων η επιφάνεια προσμετράται στην κάλυψη και στο συντελεστή δόμησης.

 

Η τελευταία προς τα πάνω στάθμη των διαδρόμων αυτών κατασκευάζεται κατ' επέκταση του δαπέδου του τελευταίου ορόφου των κτιρίων που συνδέονται. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως όροφος αυτός που προκύπτει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 35 παράγραφος 4 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973.

 

Η μορφή και η θέση των διαδρόμων εν σχέσει με τη διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή των κτιρίων του συγκροτήματος εγκρίνεται μετά γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Οι ανοικτοί συνδετήριοι διάδρομοι δεν θίγουν την ανεξαρτησία των κτιρίων κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου β και δεν διακόπτουν τη συνέχεια του ακάλυπτου χώρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 28-11-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ/1985).

 

3. α) Η μεγίστη απόστασις μεταξύ των δυο διαδοχικών γωνιών κτιρίου εις οριζόντια προβολή, ορίζεται σε 30 m.

 

β. Εις την περίπτωσιν καθ' ην το συνολικόν μήκος κυρίας όψεως του κτιρίου υπερβαίνει τα 30 m, η εν λόγω όψις διαμορφώνεται τεθλασμένη και κατά τοιούτον τρόπον, ώστε ο λόγος εκάστου τμήματος (μ, μ') αυτής προς την αντίστοιχη προς αυτό εσοχή (ν) ή εξοχήν να είναι μικρότερος ή ίσος του 5, ήτοι: ένθα μ, μ', ν, πλευρές του κτιρίου.

 

pd.14.7.78b

 

γ) Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων α και β της παρούσης παραγράφου, δεν έχουν εφαρμογήν επί Δημοσίων, Δημοτικών και εν γένει κοινής ωφελείας κτιρίων, ως και επί Ξενοδοχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από 14-07-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 425/Δ/1978).

 

4. Επί οικοπέδων επιφανείας μεγαλύτερης των 2.000 m2, κειμένων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς, εις την περιοχήν εις ην καθορίζεται ως οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερον επιτρέπεται η άνευ υπερβάσεως του μεγίστου ύψους και μεγίστου αριθμού ορόφων των οικοδομών, αύξησις του ισχύοντος συντελεστού δομήσεως της περιοχής συμφώνως προς τις διατάξεις της επομένης παραγράφου 5, εφ' όσον τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις οι αναφερόμενοι κατωτέρω, ήτοι:

 

α) Ποσοστόν 25% της συνολικής επιφανείας του οικοπέδου αφίεται ως ενιαία έκτασις κατά το μήκος της προσόψεως του οικοπέδου και παραχωρείται εις τον οικείον Δήμο άνευ αποζημιώσεως υπό του ιδιοκτήτου του οικοπέδου δια την δημιουργίαν κοινοχρήστου πρασίνου. Η παραχώρησις δηλώνεται δια συμβολαιογραφικής πράξεως νομίμως μεταγραμμένης. Συντάσσεται δε αυτή κατόπιν προηγουμένης βεβαιώσεως της αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής ότι συντρέχουν οι οριζόμενες υπό των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος προϋποθέσεις παραχωρήσεως του ως άνω 25% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

Η συμβολαιογραφική αυτή πράξις αποτελεί απαραίτητον στοιχείον δια την έκδοση οικοδομικής αδείας ανεγέρσεως οικοδομής εις το εναπομένον μετά την παραχώρηση οικόπεδον, το οποίον θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος Διατάγματος, με τις διαστάσεις οι οποίες προκύπτουν μετά την τοιαύτη παραχώρηση.

 

β) Το ελάχιστον μέσον βάθος του παραχωρουμένου κοινοχρήστου πρασίνου ορίζεται σε 10 m, μετρούμενο, εκ της ρυμοτομικής γραμμής του οικοπέδου.

 

Εις ην περίπτωσιν, λόγω μορφής του οικοπέδου, δεν δημιουργείται κοινόχρηστη πρασιά μέσου βάθους τουλάχιστον 10 m, η παραχώρησις δεν είναι δυνατή.

 

γ) Κατ' αρχήν το κοινόχρηστο πράσινο δέον να αφίεται εφ' ολοκλήρου του μήκους της προσόψεως του οικοπέδου.

 

Εις ην περίπτωσιν το μήκος του προσώπου του οικοπέδου επί του ελαχίστου βάθους δίδει εμβαδόν κοινοχρήστου πρασίνου μεγαλύτερο του ως άνω οριζομένου 25% του οικοπέδου, είναι δυνατόν να αφίεται η κοινόχρηστος πρασιά επί τμήματος του προσώπου του οικοπέδου μήκους μεγαλυτέρου ή τουλάχιστον ίσου προς 25 m.

 

δ) Τα κοινόχρηστα πράσινα αποτελούν ενιαίο σύνολο μετά του πεζοδρομίου και απαγορεύεται η περίφραξις αυτών.

 

ε) Υπόχρεος δια την φύτευση και συντήρηση των κοινοχρήστων πρασίνων είναι ο οικείος Δήμος.

 

Απαγορεύεται η ανέγερσις εντός αυτών, έστω και προσωρινών μη μονίμων κατασκευών.

 

στ) Το οικόπεδον ως προκύπτει μετά την παραχώρηση του κοινοχρήστου πρασίνου, αποκτά πρόσωπον επ' αυτής και η οικοδομή τοποθετείται εις απόσταση τουλάχιστον 3 m εκ του ούτω δημιουργούμενου νέου προσώπου του οικοπέδου.

 

ζ) Δια την προσπέλαση πεζών και τροχοφόρων προς το κτίριον δέον να αφίεται λωρίδα πλάτους το πολύ μέχρι 3 m κατά μήκος ενός των πλαγίων ορίων του οικοπέδου, ούτως ώστε να μη διασπάται εις τμήματα ο χώρος του κοινοχρήστου πρασίνου.

 

η) Επί γωνιαίων οικοπέδων το κοινόχρηστο πράσινο δύναται να αφίεται επί της μιας μόνον προσόψεως του οικοπέδου.

 

θ) Εις περίπτωσιν ενιαίων οικοδομικών τετραγώνων οι κοινόχρηστοι πρασιές δύνανται να αφήνονται ως ενιαίος πάντα συνεχόμενος χώρος και εις ετέρα θέσιν εκ της δια του εδαφίου γ' της παρούσης παραγράφου καθοριζομένης κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων και εισήγηση της αρμοδίας Διευθύνσεως Πολεοδομικών Μελετών της Υπηρεσίας Οικισμού.

 

ι) Εις περίπτωσιν διαμπερών οικοπέδων η κοινόχρηστος πρασιά δύναται να κατανεμηθεί εις τα δύο πρόσωπα του οικοπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι των εδαφίων β' και γ', της αυτής παραγράφου 4, ως προς το ελάχιστον μέσον βάθος των 10 m και το μήκος προσώπου των 25 m πληρούνται και κατά τα δύο πρόσωπα του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από 14-07-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 425/Δ/1978). Βλέπε και άρθρο 6 του από 06-02-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1993).

 

5. Η παραχώρησις του κοινοχρήστου πρασίνου συνεπάγεται αύξηση του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου ως εξής:

 

α) Δια περιοχές ένθα ισχύουν, συμφώνως προς το άρθρο 1 του παρόντος συντελεστής δομήσεως 0,50 και 0,60 καθορίζονται συντελεστές δομήσεως 0,83 και 1,00 αντιστοίχως υπολογιζόμενοι εις το εναπομένον μετά την παραχώρηση της κοινοχρήστου πρασιάς, οικόπεδον.

 

β) Δια περιοχές ένθα ισχύει βάσει του άρθρου 1 του παρόντος συντελεστής δομήσεως 0,20 καθορίζεται συντελεστής δομήσεως 0,34 εις το εναπομένον οικόπεδον μετά την παραχώρηση της κοινοχρήστου πρασιάς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 06-02-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1993).

 

6. Εφ' εκάστης οικοδομής κατασκευάζεται υποχρεωτικώς σταθμός αυτοκινήτων (Γκαράζ), δια την εξυπηρέτησιν των ενοίκων αυτής.

 

Η πρόβλεψις του χώρου δια τον ως άνω σταθμό είναι απαραίτητος προϋπόθεσις δια την χορήγηση της αδείας οικοδομήσεως.

 

Η ελαχίστη επιφάνεια του χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων αναλόγως της χρήσεως της οικοδομής ορίζεται:

 

α) Προκειμένου δια κατοικία εις 20% της συνολικής επιφανείας του κτιρίου (άθροισμα επιφανειών ορόφων) και πάντως ουχί ολιγότερο της μιας θέσεως σταθμεύσεως αυτοκινήτων ανά διαμέρισμα.

 

Εις την τελευταία ταύτη περίπτωσιν υπολογίζεται μικτή επιφάνεια δι' εκάστην θέσιν σταθμεύσεως ίση προς 25 m2.

 

β) Προκειμένου δια Γραφεία - Καταστήματα - Δημοτικά, Δημόσια, εν γένει κοινής ωφελείας κτίρια και λοιπές παρόμοιες χρήσεις, μη αναφερόμενες εις το παρόν, εις 30% της συνολικής επιφανείας του κτιρίου,

 

γ) Προκειμένου δια ξενοδοχεία υπολογίζεται μία θέσις σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια 4 δωμάτια.

 

δ) Προκειμένου δια Εστιατόρια - Ζαχαροπλαστεία - Αναψυκτήρια ή έτερα κτίρια παρεμφερών λειτουργιών και αίθουσες θεαμάτων, υπολογίζεται μία θέσις σταθμεύσεως δια 10 m2 αιθούσης (που εξυπηρετεί την βασική λειτουργία του κτιρίου) εκ των ως άνω αναφερομένων, και

 

ε) Προκειμένου δια Διδακτήρια ενηλίκων υπολογίζεται μία θέσις σταθμεύσεως δια 10 σπουδαστές.

 

Ως χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων δύναται να υπολογισθεί ο δημιουργούμενος ελεύθερος χώρος κάτωθι του τυχόν υπερυψωμένου ισογείου, (pilotis) ή και τμήμα ισογείου ή υπογείου χώρου πλην των βοηθητικών παραρτημάτων της οικοδομής.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 551/1977 (ΦΕΚ 68/Α/1977).

 

7. Εκ των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται:

 

α) Οι οικοδομές αίτινες βάσει των καθοριζομένων δια του άρθρου 2 του παρόντος Διατάγματος ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων δεν έχουν ως διαστάσεις τουλάχιστον:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο βάθος: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2 και

 

β) Οι προσθήκες καθ' ύψος υφισταμένων οικοδομών.

 

Εις περιπτώσεις προσθήκης κατ' επέκτασιν επί υφισταμένων κτιρίων, ο χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων υπολογίζεται βάσει της επιφανείας του κτιρίου προσθήκης και εφ' όσον η προκύπτουσα επιφάνεια του χώρου σταθμεύσεως είναι μεγαλύτερη ή ίση των 20 m2.

 

8. Επιβάλλεται η τοποθέτησις επί του δώματος των κτιρίων συλλογικής κεραίας λήψεως τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας.

 

9. α) Εντός της δια του άρθρου 1 του παρόντος καθοριζομένης περιοχής, απαγορεύεται η ανέγερσις Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Αποθηκών Επαγγελματικής Χρήσεως, Σταύλων, Ορνιθοτροφείων και πάσης άλλης παρεμφερούς εγκαταστάσεως. Επίσης απαγορεύεται η ανέγερσις Νοσοκομείων και Κλινικών.

 

β) Εγκαταστάσεις βενζινών καυσίμων επιτρέπονται μόνον επί της Λεωφόρου Κηφισίας, της οδού Τατοΐου και της Εθνικής οδού.

 

γ) Ειδικότερα απαγορεύεται η ανέγερσις κτιρίων πάσης χρήσεως, πλην κατοικίας εις την περιοχήν την εμφαινόμενη εις το υπό του Γενικού Διευθυντού της Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού θεωρημένου δια της υπ' αριθμού Γ/20273/1978 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:10.000.

 

Η ως άνω απαγόρευσις δεν ισχύει δια τους χώρους οι οποίοι προορίζονται δι' άλλη χρήσιν πλην κατοικίας, βάσει του εγκριθέντος σχεδίου δια του από [ΒΔ] 12-11-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως, αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Ερυθραίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 168/Δ/1962), εις ους εξακολουθούν να επιτρέπονται οι υπό του εν λόγω σχεδίου προβλεπόμενες χρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του από 14-07-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 425/Δ/1978).

 

10. Οι περιορισμοί των παραγράφων 2 εδάφιο α και 9 εδάφιο α του παρόντος άρθρου δε ισχύουν δια τα υφιστάμενα κοινωφελή κτίρια εις την περίπτωσιν επεκτάσεώς τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 29-09-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 543/Δ/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.