Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Οργάνωση - προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 του νόμου 1561/1985)

 

1. Ο οργανισμός του Οργανισμού Θεσσαλονίκης καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από την 06-09-1985 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 1561/1985), με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Με τον οργανισμό ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους.

 

β) οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

 

γ) τα ειδικό τυπικό προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 1561/1985.

 

δ) οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που μπορεί να προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η κατανομή του σε ειδικότητες καθώς και τα τυπικά προσόντα και οι όροι πρόσληψης.

 

ε) τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες.

 

3. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου που πληρούνται με προσλήψεις, δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50. Οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις, όπως προβλέπονται στον οργανισμό καλύπτονται με τη διαδικασία της παραγράφου 7. Στο προσωπικό αυτό εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

4. Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, που πληρούνται με προσλήψεις, δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 30.

 

5. Στον Οργανισμό συνιστάται μία θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό β' των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊστάμενου του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής, όπου εισηγείται τα θέματα, χωρίς ψήφο. Προϊστάμενος του Οργανισμού διορίζεται πρόσωπο που έχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σχετικό με το Αντικείμενο του Οργανισμού και διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα τουλάχιστο διετούς φοίτησης ή προϋπηρεσία τουλάχιστο δέκα ετών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Ο διορισμός του προϊστάμενου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Καθήκοντα προϊστάμενου του Οργανισμού μπορούν να ανατεθούν σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα που έχει τα σχετικά προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊστάμενου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην τακτική θέση του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας και μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού, μπορούν να μεταφέρονται υπηρεσίες και θέσεις προσωπικού στον Οργανισμό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή από άλλα υπουργεία.

 

Με τη μεταφορά των θέσεων γίνεται και μεταφορά των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Αν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων των οικείων υπουργείων, ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων. Μαζί με τη μεταφορά των θέσεων μεταφέρονται στον Οργανισμό και οι σχετικές πιστώσεις του τρέχοντος έτους.

 

Για τα επόμενα έτη οι πιστώσεις αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια τακτική επιχορήγηση.

 

Οι μεταφερόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι διατηρούν το ασφαλιστικό καθεστώς για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα που είχαν πριν από τη μεταφορά τους και παρέχεται σ' αυτούς και στα μέλη της οικογένειάς τους η υγειονομική περίθαλψη των μόνιμων υπαλλήλων.

 

8. Όσες Αρμοδιότητες του Οργανισμού ανήκουν έως την εφαρμογή του νόμου αυτού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μεταβιβάζονται σταδιακά στον Οργανισμό με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τις οποίες και διαπιστώνεται η επαρκής στελέχωση του Οργανισμού.

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων διαθέτει υπαλλήλους του για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού μέχρι την πλήρη στελέχωσή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.