Προεδρικό διάταγμα 151/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τμήμα Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Τμήμα Διαχείρισης του Ενιαίου Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112 υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης. Το Τμήμα Διαχείρισης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112 είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της απόφασης 1991/396/ΕΟΚ της 29-07-1991 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης, την κατάρτιση, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης για την λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112.

 

Επίσης είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των θεμάτων λειτουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112, που αφορούν την εφαρμογή του πλαισίου υλοποίησης και λειτουργίας του 112 σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τη συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την εισήγηση θεσμικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112, την ενημέρωση του κοινού για το 112 και για τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος, τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς φορείς κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που αφορούν το 112, την παροχή στοιχείων για τη λειτουργία της υπηρεσίας του 112 σε εθνικούς και διεθνείς φορείς και την παρακολούθηση κάθε άλλου συναφούς με το 112 θέματος.

 

Για τη στελέχωση του Τμήματος Διαχείρισης του Ενιαίου Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος α' και γ', του άρθρου 26 παράγραφος 2, του άρθρου 27 και του άρθρου 28 παράγραφος 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)ι)στ του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), με την παράγραφο 4 του άρθρου 107 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 125 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.