Προεδρικό διάταγμα 159/13

ΠΔ 159/2013: Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 159/2013: Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, (ΦΕΚ 251/Α/2013), 18-11-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του νόμου 4036/2012 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 8/Α/2012).

 

β) Του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-10-2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 1979/117/ΕΟΚ και 1991/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕL 309/2009).

 

3. Την αριθμόν Υ44/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο (ΦΕΚ 2094/Β/2012).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 219/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Όροι και Προϋποθέσεις Άσκησης Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων και Παροχής Υπηρεσιών Αποθήκευσης Γεωργικών Φαρμάκων

 

Άρθρο 3: Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 4: Άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις φυσικών προσώπων για την άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις νομικών προσώπων για την άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Άρθρο 7: Άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 8: Άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα εμπορίας

Άρθρο 9: Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων που προορίζονται για χονδρική εμπορία

Άρθρο 10: Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 11: Προδιαγραφές αποθηκών χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 12: Μεταβολή στοιχείων υφιστάμενης αναγγελίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

 

Κεφάλαιο Γ: Αρμόδιες Αρχές και Διαδικασία Ελέγχου Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων

 

Άρθρο 13: Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 14: Διαδικασία ελέγχου εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

 

Κεφάλαιο Δ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 15: Μεταβατική περίοδος - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 16: Παράρτημα

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-11-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.