Προεδρικό διάταγμα 15/1/88 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα άρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται κατά τομείς Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομείς I και III

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

4. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου 3 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τις 10-03-1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

Β. Τομέας II

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 50% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

4. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

Γ. Τομέας IV

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.5.

 

4. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τις 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

Δ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται ως εξής:

 

Τομείς I, II και IV: 8.5 m.
Τομείς III: 12 m.

 

Ε. 1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 των ενοτήτων Α και Β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

β) προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983, με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων των ενοτήτων Α, Β, Γ και Ε1 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 17-02-1986 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά όρια των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας και των Κοινοτήτων Διμηνιού, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγίου Ονουφρίου του νομού Μαγνησίας και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 63/Δ/1986).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.