Προεδρικό διάταγμα 166/96 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Συγχρηματοδοτούμενα Δημόσια Έργα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων είναι:

 

α) Το Μετρό Αθηνών

β) Ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

γ) Η Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων και η Περιφερειακή οδός Υμηττού.

δ) Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και

ε) Το Μετρό Θεσσαλονίκης

στ) Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα.

ζ) Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη.

η) Αυτοκινητόδρομος Ιωνία Οδός, Τμήματα Αντίρριο - Ιωάννινα, Αθήνα - Μαλιακός και Σχηματάρι - Χαλκίδα.

θ) Νέα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση στ) του προεδρικού διατάγματος 340/2002 (ΦΕΚ 283/Α/2002), τα οποία από τούδε και στο εξής θα αναφέρονται Αυτοκινητόδρομος Νέα Οδικά Έργα Αττικής.

ι) Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, (Ε65).

ι)α) Αυτοκινητόδρομος Ράχες Μαλιακού - Κλειδί Ημαθίας.

ι)β) Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 54/1997 (ΦΕΚ 49/Α/1997) και το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 35/2008 (ΦΕΚ 60/Α/2008).

 

2. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων ανήκουν:

 

α. Η διαμόρφωση των θέσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στον τομέα των Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων.

 

β. Η διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την προώθηση του σχεδιασμού, της μελέτης και της κατασκευής των Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, η άσκηση της εποπτείας και η παρακολούθηση κάθε διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση των Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, καθώς και η εποπτεία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

γ. Η αναγκαία στο πλαίσια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συνεργασία με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και άλλων Οργανισμών σε ζητήματα αναγόμενα στα Συγχρηματοδοτούμενα Δημόσια Έργα για το χειρισμό των σχετικών θεμάτων σύμφωνα με τις διαμορφωμένες θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ως συναρμοδίου Υπουργείου.

 

δ. Η άσκηση της εποπτείας στα νομικά πρόσωπα που εκτελούν ή διαχειρίζονται τα Συγχρηματοδοτούμενα Δημόσια 'Έργα είτε κατά το στάδιο της κατασκευής είτε κατά το στάδιο της λειτουργίας τους, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

ε. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής Υπουργών για τα Μεγάλα Δημόσια Έργα.

 

3. Στη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συνιστάται Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης.

 

Η Γενική Διεύθυνση εποπτεύει τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος υπηρεσίες. Επιπλέον συντονίζει τη δράση όλων των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων αρμοδίων για τα αναφερόμενα, στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 54/1997 (ΦΕΚ 49/Α/1997), καθώς και στο άρθρο 1 του παρόντος, έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης, με σκοπό τη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων που απαιτούν την ενιαία αντιμετώπιση ως προς την Εφαρμογή Συμβατικών Ρυθμίσεων από τον Παραχωρησιούχο, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και τον Κατασκευαστή με διατύπωση έγκαιρης συναίνεσης ή αντίρρησης. Τα θέματα αυτά είναι, ιδίως, τα εξής:

 

α) θέματα μελέτης - κατασκευής:

 

α)α. Ασφαλιστήρια συμβόλαια (έλεγχος, συναίνεση).

β)β. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης μελετών - κατασκευών κ.λ.π. (κατάθεση και συναίνεση).

γ)γ. Διαχείριση - επίλυση διαφορών (τεχνική πραγματογνωμοσύνη, διαιτησία).

δ)δ. Διαχείριση των θεμάτων που οδηγούν σε διαφορές, αθέτηση υποχρεώσεων Δημοσίου, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει το Δημόσιο (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, άδειες, αποτελέσματα ή και καθυστέρηση αρχαιολογικών ερευνών, ανωτέρα βία, παράδοσης του χώρου εκτέλεσης έργου, ενεργειών για επίταξη ή παράδοση χώρων από ιδιοκτήτες στην περίπτωση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης).

ε)ε. Συμπληρωματικές Εργασίες (αιτίες που οδηγούν σε συμπληρωματικές Εργασίες).

στ)στ. Τροποποίηση συμβατικών υποχρεώσεων.

ζ)ζ. θέματα που προκύπτουν από τα στοιχεία στα υφιστάμενα τμήματα του έργου παραχώρησης, στα οποία το Δημόσιο έχει διατηρήσει την ευθύνη.

θ)θ. Συναίνεση για την ανάθεση μελετών και κατασκευής.

 

β) Θέματα λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης:

 

α)α. Διαχείριση επεξεργασμένων περιοδικών αναφορών ατυχημάτων, απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κ.λ.π.

β)β. Έλεγχος κατάστασης τοπικών οδών (εκτός του έργου παραχώρησης) που δημιουργούν υποχρεώσεις στο Δημόσιο, συνεννόηση με υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη συντήρησης αυτών.

γ)γ. Έλεγχος κατάστασης έργων στα οποία το Δημόσιο έχει διατηρήσει την ευθύνη της επάρκειας και αποτελούν στοιχεία του έργου παραχώρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 35/2008 (ΦΕΚ 60/Α/2008).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.