Προεδρικό διάταγμα 166/96

ΠΔ 166/1996: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των προεδρικών διαταγμάτων 69/1988 και 91/1991


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 166/1996: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των προεδρικών διαταγμάτων 69/1988 και 91/1991, (ΦΕΚ 125/Α/1996), 17-06-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 1, 27 παράγραφος 3, 29Α όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και του άρθρου 30 παράγραφος 9 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985 σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 παράγραφος 6 και 8 παράγραφος 2 του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992) Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1735/1987 Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 195/Α/1987).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 1943/1991 Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 69/1988 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 28/Α/1988) και 91/1991 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων Νομού Αττικής (ΦΕΚ 42/Α/1991).

 

7. Την αριθμό 13/06-03-1996 απόφαση [Α] του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γ. Μωραΐτη (ΦΕΚ 137/Β/1996).

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 20.000.000 δραχμών κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 21.500.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τον ειδικό φορέα 31-120 και Κωδικός Αριθμός Εξόδων 0237 και για το καθένα από τα επόμενα έτη από τις γραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από τους οικείους φορείς.

 

9. Την 263/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Υπαγόμενες Υπηρεσίες

Άρθρο 4: Συνιστώμενες Υπηρεσίες

Άρθρο 5: Λοιπές αρμοδιότητες

Άρθρο 6: Σύσταση θέσεων

Άρθρο 7: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988

Άρθρο 8: Ισχύς

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-06-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.