Προεδρικό διάταγμα 167/08 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 131/2006 προστίθεται Κεφάλαιο VI και άρθρα 13 - 18, ως εξής:

 

{Κεφάλαιο VI

 

Άρθρο 13: Μέλη της οικογένειας πρόσφυγα

 

(Άρθρο 10 Οδηγίας 2003/86/ΕΚ)

 

1. Αλλοδαπός ο οποίος έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε, για λόγους οικογενειακής επανένωσης, υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 4, την είσοδο και εγκατάσταση μαζί του των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου προσώπων και επιπλέον:

 

α. των ενήλικων άγαμων τέκνων αυτού ή του συζύγου του, εφόσον αυτά δεν μπορούν αντικειμενικά να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω της κατάστασης της υγείας τους,

 

β. των γονέων του, εφόσον οι τελευταίοι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του πρόσφυγα συνοικούσαν και συντηρούνταν από αυτόν πριν την άφιξη τους στην Ελλάδα και στερούνται της απαραίτητης οικογενειακής υποστήριξης στη χώρα καταγωγής και

 

γ. του εκτός γάμου συντρόφου του, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση μακράς διαρκείας δεόντως αποδεδειγμένη.

 

2. Εάν ο πρόσφυγας είναι ασυνόδευτος ανήλικος επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση:

 

α. με τους εξ αίματος πρώτου βαθμού ανιόντες του, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προβλεπόμενων στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 προϋποθέσεων και

 

β. με το νόμιμο επίτροπο ή άλλο μέλος της οικογένειας του, εφόσον ο ανήλικος δεν έχει εξ αίματος ανιόντες ή αυτοί δεν μπορούν να εντοπισθούν.

 

Άρθρο 14: Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα

 

(Άρθρα 5 παράγραφος 4, 11 και 12 Οδηγίας 2003/86/ΕΚ)

 

1. Ο πρόσφυγας για την έλευση των αναφερόμενων στο άρθρο 13 μελών της οικογένειας του στην Ελλάδα υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης της αίτησης ασύλου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση στην οποία δηλώνει ρητά ότι επιθυμεί την έλευση των μελών της οικογένειας του στην Ελλάδα.

 

β. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή, από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός των προς έλευση προσώπων με τον πρόσφυγα, καθώς και η ηλικία τους. Εφόσον ο πρόσφυγας δεν μπορεί να προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα, οι αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης ασύλου λαμβάνουν υπόψη τους άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Απόφαση απόρριψης της αίτησης δεν μπορεί να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην μη ύπαρξη των εν λόγω δικαιολογητικών.

 

γ. Ακριβές αντίγραφο των ταξιδιωτικών εγγράφων του μέλους ή των μελών της οικογένειας.

 

δ. Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τους γονείς απαιτείται επιπλέον:

 

i) βεβαίωση δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης με την οποία αποδεικνύεται ότι ο πρόσφυγας διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας ως προς το σύνολο των κινδύνων που προβλέπονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων ημεδαπών, η οποία να καλύπτει και τα μέλη της οικογένειας του που θα συντηρούνται από αυτόν, ή

 

ii) εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής αρχής ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του, το οποίο δεν προέρχεται από το σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε γονέα και τέκνο και

 

iii) επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή σύμβαση μίσθωσης κατοικίας θεωρημένη από δημόσια οικονομική υπηρεσία ή άλλο επικυρωμένο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο πρόσφυγας διαθέτει κατάλυμα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του ιδίου και της οικογένειας του.

 

2. Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τον εκτός γάμου σύντροφο του πρόσφυγα, λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης αυτής ιδίως η ύπαρξη κοινού τέκνου, η προηγούμενη συγκατοίκηση και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.

 

3. Εφόσον η αίτηση οικογενειακής επανένωσης δεν υποβλήθηκε εντός τριών μηνών από την αναγνώριση του πρόσφυγα απαιτείται επιπροσθέτως η υποβολή των προβλεπόμενων από την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 δικαιολογητικών σε κάθε περίπτωση, εκτός αν πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο.

 

4. Οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 1 ελέγχουν τα δικαιολογητικά και υποβάλλουν αυτά μαζί με τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τη διακρίβωση της ύπαρξης οικογενειακής σχέσης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καλούν τον πρόσφυγα και το μέλος ή τα μέλη της οικογένειας του σε συνέντευξη και να ενεργούν οιαδήποτε άλλη σχετική έρευνα κρίνεται αναγκαία.

 

5. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αποφαίνεται επί της αιτήσεως οικογενειακής επανένωσης και κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο εντός 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η διακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της οικογενειακής επανένωσης προσκρούει σε αντικειμενικές δυσκολίες δικαιολογείται η εξέταση αιτήματος μέσα σε 2 μήνες μετά τη συμπλήρωση του εννεαμήνου. Κατά την εξέταση της αίτησης λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των ανήλικων τέκνων.

 

Άρθρο 15: Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας πρόσφυγα

 

(Άρθρο 13 Οδηγίας 2003/86/ΕΚ)

 

1. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διαβιβάζει την απόφαση για την οικογενειακή επανένωση, μέσω της Υπηρεσίας Διεκπεραίωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οικεία ελληνική προξενική αρχή, η οποία χορηγεί την απαιτούμενη θεώρηση εισόδου με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαγόρευσης εισόδου του άρθρου 8 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005). Στη θεώρηση αναγράφεται ο σκοπός άφιξης του αλλοδαπού, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης για την οικογενειακή επανένωση.

 

2. Τα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα, που εισήλθαν στη Χώρα υπό τις διατυπώσεις της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την άφιξη τους να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή εφόσον είναι ανήλικοι δια του αιτούντος την έλευση τους, αίτηση στις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης του τόπου διαμονής τους για χορήγηση άδειας διαμονής. Η άδεια αυτή χορηγείται ατελώς και είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου.

 

3. Η διάρκεια της άδειας διαμονής που χορηγείται σε μέλος της οικογένειας δεν δύναται να υπερβαίνει εκείνη της άδειας διαμονής του πρόσφυγα. Κατά την ανανέωση, η άδεια διαμονής των μελών ακολουθεί την τύχη της άδειας διαμονής του πρόσφυγα.

 

4. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη της οικογενείας του πρόσφυγα ενημερώνεται ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

 

Άρθρο 16: Δικαιώματα μελών οικογένειας πρόσφυγα

 

(Άρθρο 14 Οδηγίας 2003/86/ΕΚ)

 

Τα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα που ευρίσκονται νόμιμα στη Χώρα, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον πρόσφυγα όπως αυτά προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 17: Απόρριψη αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας παραμονής των μελών της οικογένειας του

 

(Άρθρα 6, 16 και 17 Οδηγίας 2003/86/ΕΚ)

 

Η αίτηση οικογενειακής επανένωσης που υποβάλλεται από πρόσφυγα απορρίπτεται και η άδεια παραμονής για τους ίδιους λόγους δεν χορηγείται ή ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, στις περιπτώσεις του άρθρου 9, καθώς επίσης και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο πρόσφυγας ή ο εκτός γάμου σύντροφος του έχει συνάψει γάμο ή διατηρεί σταθερή σχέση μακράς διαρκείας με άλλο πρόσωπο.

 

Άρθρο 18: Αυτοτελές δικαίωμα παραμονής μελών της οικογένειας πρόσφυγα

 

(Άρθρο 15 Οδηγίας 2003/86/ΕΚ)

 

Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης με τον πρόσφυγα δικαιούνται, κατόπιν αίτησης τους να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.