Προεδρικό διάταγμα 167/08

ΠΔ 167/2008: Συμπλήρωση προεδρικού διατάγματος 131/2006 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΦΕΚ 143/Α/2006)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 167/2008: Συμπλήρωση προεδρικού διατάγματος 131/2006 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΦΕΚ 143/Α/2006), (ΦΕΚ 223/Α/2008), 04-11-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως το άρθρο 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) και του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1975/1991 (ΦΕΚ 184/Α/1991), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 205/2007 Συγχώνευση Υπουργείων (ΦΕΚ 231/Α/2007).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 215/2007 Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 241/Α/2007).

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 204/2007 και 201/2008 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 7: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 21-10-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.