Προεδρικό διάταγμα 168/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η καθ' ύλη αρμόδια Υποδιεύθυνση της Διευθύνσεως Δομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Δομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 55/1991 (ΦΕΚ 26/Α/1991).

 

2. Το όργανο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης που έχει την αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις, να αποφασίζει για την διάθεση της πίστωσης ανάλογα με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου, ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής όσον αφορά:

 

α) Την έγκριση του αποτελέσματος ή την ακύρωση ή την μερική επανάληψη της δημοπρασίας.

 

β) Τη λήψη απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών και

 

γ) Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή απευθείας ανάθεση του έργου.

 

3. Σε περίπτωση που η κατασκευή του έργου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ανατίθεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της αρμοδίας Νομαρχίας ή σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του φορέα που κατασκευάζει το έργο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.