Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διεύθυνση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι οι ακόλουθες:

 

Μελετά αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων και των προϋπολογισμών των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του οικείου τομέα και παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία εφαρμογής τους.
Εγκρίνει το σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας.
Μελετά, αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων, σε σχέση με τους ποσοτικοποιημένους στόχους και τους δείκτες παρακολούθησης των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών καθώς και των συμβολαίων διαχείρισης του οικείου τομέα.
Μελετά, αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του οικείου τομέα και συντάσσει το σχετικό κεφάλαιο για τις Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Μελετά, αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση Κοινωνικού Προϋπολογισμού και Ισολογισμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Μελετά τα Θεσμικά και διαρθρωτικά προβλήματα των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του οικείου τομέα και εισηγείται τα αναγκαία μέτρα.
Προωθεί και παρακολουθεί μελέτες και προγράμματα εκσυγχρονισμού και λειτουργικής αναδιάρθρωσης των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του οικείου τομέα, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μελετά και εισηγείται μέτρα που αφορούν βασικά θέματα πολιτικής των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του οικείου τομέα, όπως Πολιτικής Απασχόλησης, Πολιτικής Αμοιβής Στελεχών των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του οικείου τομέα.
Παρακολουθεί τα επενδυτικά προγράμματα των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του οικείου τομέα και την χρηματοδότησή τους από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.
Παρακολουθεί τον ετήσιο δανεισμό, καθώς και την εξέλιξη του χρέους και των περιουσιακών στοιχείων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του οικείου τομέα.
Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

1Α. Η Διεύθυνση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει επιπλέον και τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που συστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002), όπως μετονομάσθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 171/Α/2010).

 

β) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών για τα θέματα που αυτός εισάγει προς συζήτηση στη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

 

γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες των τμημάτων Α' και Β' της Διεύθυνσης Υποστήριξης της καταργηθείσας με την παράγραφο 2)α του άρθρου έκτου του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012) Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του νόμου 3049/2002, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

2. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών) διαρθρώνεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Ενέργειας - Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας - Ύδρευσης - Κατασκευών

β) Τμήμα Μεταφορών

γ) Τμήμα Επικοινωνιών - Εμπορίου - Τουρισμού

δ) Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων - Λοιπών Υπηρεσιών

ε) Τμήμα Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού

 

3. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά το μέρος που αναφέρονται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, την Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, την Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών, το Ινστιτούτο Γεωλογικών - Μεταλλευτικών Ερευνών καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες αυτών, την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, την Ελληνική Βιομηχανία Όπλων, τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, την Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πρωτευούσης, τον Οργανισμό Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, την Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας - Στέγασης, τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Ενέργειας - Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας - Ύδρευσης και Κατασκευών.

 

4. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στην Ολυμπιακή Αεροπορία, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου, τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Μεταφορών.

 

5. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά το μέρος που αναφέρονται στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία, τις Ελληνικές Εκθέσεις - HELEXPO Ανώνυμη Εταιρεία, τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Επικοινωνιών - Εμπορίου - Τουρισμού.

 

6. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά το μέρος που αναφέρονται στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου, το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων, την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων,το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, το Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών, την Κεντρική Αγορά Αθηνών, την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, τον Εθνικό Οργανισμό Καπνού, τον Οργανισμό Βάμβακος, τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων - Λοιπών Υπηρεσιών.

 

7. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά το μέρος που αναφέρονται στα θεσμικά, διαρθρωτικά και λειτουργικά προβλήματα των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ασκούνται από το Τμήμα Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού. Το Τμήμα Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διαρκή απογραφή όλων των στοιχείων που αφορούν στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, προκειμένου να προωθηθούν για περαιτέρω επεξεργασία στη Διεύθυνση Πληροφορικής.

 

8. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1Α ασκούνται από το Τμήμα το οποίο είναι αρμόδιο για την εκάστοτε αποκρατικοποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο και σε περίπτωση που δεν έχει αρμοδιότητα κάποιο τμήμα, οι αρμοδιότητες ασκούνται από το Τμήμα που η καθ' ύλην αρμοδιότητά του είναι η πιο συναφής, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Χρέη γραμματέα της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων εκτελεί υπάλληλος του εκάστοτε αρμόδιου τμήματος. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μπορεί να συνεργάζεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Γ2.6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.