Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Οργάνωσης και Προγραμματισμού

 

Η μελέτη και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης, για την ορθολογική και εκσυγχρονισμένη οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με αυτές.

 

Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων για την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων.

 

Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων προς συγκρότηση Συμβουλίων και Επιτροπών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και των Διοικητικών Συμβουλίων των Εποπτευομένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Ανώνυμων Εταιρειών. Η εισήγηση για την ορθολογική κατανομή των οργανικών θέσεων. Η εισήγηση για την στελέχωση των υπηρεσιών με το απαραίτητο κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικό.

 

Η μέριμνα για την κατάρτιση σχεδίων προγραμμάτων των τομέων δραστηριότητας του Υπουργείου, με καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων και εξειδίκευση των μέτρων καθώς και η μέριμνα της έγκρισης αυτών. Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των προγραμμάτων οργάνωσης των υπηρεσιακών μονάδων και η επισήμανση τυχόν δυσχερειών ή αποκλίσεων κατά την εκτέλεσή τους.

 

Η υποβολή τακτικών εκθέσεων για την πρόοδο των προγραμμάτων με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Η μέριμνα για τη σύγκληση συντονιστικών συσκέψεων των προϊσταμένων των Υπηρεσιακών μονάδων, προκειμένου να εξετάζονται θέματα προγραμματισμού αλλά και η πορεία εκτέλεσης των προγραμμάτων.

 

Η εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικό και ο προγραμματισμός της αριθμητικής εξέλιξης του κατά κατηγορία και ειδικότητα.

 

Η ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών, των δακτυλογράφων και μεταφραστών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

 

β) Τμήμα Εκπαίδευσης

 

Η μέριμνα για την υποχρεωτική συμμετοχή των δοκίμων υπαλλήλων στην παρακολούθηση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, αμέσως μετά την ορκωμοσία και πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους.

 

Η μέριμνα για τη διακρίβωση των αναγκών εισαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου.

 

Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους του Υπουργείου και τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτό. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο ή οικονομικώς συμφέρον.

 

Η μέριμνα για τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των υπαλλήλων των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή γενικών τους γνώσεων, που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της Υπηρεσίας, ή την ειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας.

 

Η μέριμνα για τη συγκρότηση, εμπλουτισμό και εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης, καθώς και την ενημέρωση του προσωπικού, για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αξιοποίηση του υλικού της.

 

γ) Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού

 

Η μετά από γραπτές και αιτιολογημένες προτάσεις των καθ' ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου ή των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύνταξη και παρακολούθηση των Σχεδίων Νόμων, Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων μέχρι το στάδιο της δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου ή άλλων φορέων.

 

Η τακτική και άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Φορέων για τα νομοθετικά κείμενα που δημοσιεύονται.

 

Η κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν το Υπουργείο.

 

δ) Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας

 

Η χωροταξική κατανομή και η στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Η ευθύνη του συντονισμού των εργασιών σχεδιαστών και νυκτοφυλάκων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.
Η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση έργων και η επίβλεψη - καταμέτρηση - παραλαβή τεχνικών εργασιών.
Η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Υπουργείου.
Η διενέργεια των διαδικασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου καθώς και τη λειτουργία των FAX και των φωτοτυπικών μηχανημάτων.
Οι μελέτες και προτάσεις προς το τμήμα Προμηθειών και Δαπανών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και για κάθε είδους προμήθειες που αφορούν το Υπουργείο, όπως επίσης και ο προγραμματισμός για τεχνικά έργα.

 

ε) Γραφείο Γραμματείας

 

Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 123/2005 (ΦΕΚ 181/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.