Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Πολιτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών

 

Η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς όπως: Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, το Κέντρο Ανάπτυξης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (DC), το Συμβούλιο της Ευρώπης (εκπαιδευτικά προγράμματα), ο Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού, τα θέματα της Διεθνούς Σύμβασης Κλίματος, της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Agenda 21 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη, στην οποία περιλαμβάνονται το Εθνικό Γραφείο Διευρωπαϊκού Αυτοκινητοδρόμου Βορρά - Νότου, η Επιτροπή Μεταφορών και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, ο Οργανισμός Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου και τα θέματα του FATF, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Η παρακολούθηση των Διεθνών Συμφωνιών Βασικών Προϊόντων, της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), του Κοινού Ταμείου για τα βασικά προϊόντα (CFC) και του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου.
Η διαμόρφωση προτάσεων για τις ελληνικές θέσεις στους ως άνω οργανισμούς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλα Υπουργεία ή Φορείς.
Η διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων σχετικά με την ελληνική στάση πάνω σε σχέδια πράξεων, αποφάσεων, διακηρύξεων και ψηφισμάτων των ανωτέρω οργανισμών καθώς και ο συντονισμός για την παρουσίαση των ελληνικών θέσεων.
Η μέριμνα για την κύρωση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ως άνω οργανισμών και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα.

 

β) Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών

 

Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγεται:

 

Η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς όπως: το Διεθνές Νομισματικό ταμείο, η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Πολυμερής Οργανισμός Ασφάλισης Επενδύσεων, ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης, ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης, το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών Επενδύσεων, το Ταμείο Αποκατάστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόνοια και την Εκπαίδευση, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο Κεφαλαιουχικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου.
Η διαμόρφωση προτάσεων για τις ελληνικές θέσεις στους ως άνω οργανισμούς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας καθώς και με άλλα Υπουργεία ή Φορείς.
Η διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων σχετικά με την ελληνική στάση πάνω σε σχέδια πράξεων, αποφάσεων, διακηρύξεων, ψηφισμάτων και συστάσεων των ανωτέρω οργανισμών καθώς και ο συντονισμός για την παρουσίαση των ελληνικών θέσεων.
Η μέριμνα για την κύρωση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ως άνω οργανισμών και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα.

 

γ) Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων - Πολιτικών Εξωτερικού

 

Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγεται:

 

Η παρακολούθηση των θεμάτων διασυνοριακής συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων της Επιτροπής Προβλημάτων Ύδατος - Διασυνοριακής Ρύπανσης της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών), της πρωτοβουλίας SECI, της πολυμερούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, των εξαγωγικών πιστώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ειδικής ομάδας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, καθώς και άλλων θεμάτων που τυχόν ανακύψουν στο μέλλον με χαρακτήρα πολυμερούς / περιφερειακής πρωτοβουλίας ή συνεργασίας για συγκεκριμένες δράσεις οικονομικής ανάπτυξης και με ειδικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας.
Ο χειρισμός των διαδικασιών χορήγησης υποτροφιών - μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Υποτροφιών του ΝΑΤΟ - τόσο σε Έλληνες, όσο και σε αλλοδαπούς επιστήμονες, προερχόμενους από τις συνεργαζόμενες με το ΝΑΤΟ χώρες. Ειδικότερα, η ετοιμασία προκηρύξεων, η έκδοση και αποστολή αυτών, η παραλαβή αιτήσεων, η λεπτομερής εξέταση, αξιολόγηση, εισήγηση και προώθηση αυτών στην αρμόδια Επιτροπή για τελική αξιολόγηση, η έκδοση αποτελεσμάτων, ενημέρωση υποψηφίων, παραλαβή των δικαιολογητικών της αποδοχής των υποτρόφων, υπογραφή των συμβάσεων και των εγγυήσεων, η παρακολούθηση της προόδου και η παραλαβή των εκθέσεων και βεβαιώσεων των Πανεπιστημίων κατά την διάρκεια της φοίτησης των υποτρόφων. Η αποστολή εμβασμάτων στους υποτρόφους ανά τρίμηνο, η παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών, η καταβολή των εισφορών μας στο ΝΑΤΟ και η παρακολούθηση της κίνησης του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού. Ο ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός προς το ΝΑΤΟ και η ενημέρωσή του με την συμπλήρωση καταστάσεων με προσωπικά στοιχεία υποτρόφων και λεπτομερή αναφορά για τα ποσά που έχουν σταλεί σε κάθε υπότροφο.
Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων.
Η ευθύνη συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων σε πολυμερείς διεθνείς επιτροπές διαπραγματεύσεων ή συναντήσεις παρακολούθησης της πορείας των εν λόγω δραστηριοτήτων.

 

δ) Γραφείο Γραμματείας

 

Η τήρηση Πρωτοκόλλου και Αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη της αναπαραγωγής και διακίνησης των εγγράφων, της υποδοχής και παροχής πληροφοριών στους ενδιαφερομένους για τα θέματα της Διεύθυνσης καθώς και της εν γένει γραμματειακής υποστήριξης των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.