Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ειδικών χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής για την αναπτυξιακή συνεργασία, την κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχετικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων παροχής υποτροφιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας καθώς και την παρακολούθηση των θεμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και τεχνικής βοήθειας που παρέχουν σε χώρες διεθνείς οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται ως εξής:

 

Α. Τμήμα Α' Σχεδιασμού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

 

α. Σχεδιασμός, διαμόρφωση και συντονισμός της συνολικής πολιτικής της Ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας, σε βραχύ, μέσο και μακροπρόθεσμη βάση. Συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων φορέων, προετοιμασία υποβολής προτάσεων προς την Επιτροπή παρακολούθησης και διαχείρισης των προγραμμάτων της διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

 

β. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων και προτάσεις λήψης των ενδεικνυομένων μέτρων για την ομαλή εξέλιξη μέχρι της ολοκλήρωσής τους.

 

γ. Τήρηση στατιστικών στοιχείων και τεκμηρίωση των λειτουργιών των Τμημάτων εφαρμογής προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας Β!, Γ! και Δ! καθώς και των άλλων Υπουργείων, Κυβερνητικών Υπηρεσιών και Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και σύνδεση των φορέων αυτών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοηθείας (DAC) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης και τις Κυβερνήσεις των άλλων κρατών μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης παρέχοντας τη σχετική διαθέσιμη πληροφόρηση για την Ελληνική διμερή και πολυμερή βοήθεια προς τρίτες χώρες τόσο για τα υλοποιούμενα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας όσο και τα υπό σχεδίαση.

 

δ. Παρακολούθηση των εργασιών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης και των υποομάδων της σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης, ενημέρωση και πληροφόρηση των άλλων Ελληνικών φορέων για τις επικρατούσες τάσεις και πολιτικές στην αναπτυξιακή συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Β. Τμήμα Β' Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

 

1. Με τις Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην ΕΣΣΔ και τις Χώρες με Οικονομίες σε Μετάβαση.

 

α. Η αρμοδιότητα και ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση, παραλαβή και αξιολόγηση των προγραμμάτων και έργων της διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην ΕΣΣΔ και τις χώρες με οικονομίες σε μετάβαση. Συμμετοχή στον πλήρη κύκλο των καθέκαστα υλοποιούμενων προγραμμάτων και έργων. Διαμόρφωση σε ετήσια βάση του προγράμματος διμερούς αναπτυξιακής βοηθείας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τις χώρες αυτές και υποβολή του προς το Τμήμα Α! προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Βοηθείας.

 

β. Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και Διευθύνσεις διμερών και διεθνών σχέσεων τόσο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας όσο και άλλων Ελληνικών Υπουργείων, Οργανισμών, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου για τη συμμετοχή στον πλήρη κύκλο των προγραμμάτων και έργων, την παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτικής υποστήριξης για υλοποίηση κοινών ή παραλλήλων προγραμμάτων και έργων αμιγούς χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης μεταξύ των ως άνω φορέων και των φορέων της επόμενης παραγράφου (γ).

 

γ. Η αρμοδιότητα και ευθύνη παρακολούθησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και βοηθείας προς τις επιλέξιμες χώρες που δίδονται μέσω Διεθνών Αναπτυξιακών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών όπως οι Κανονισμοί ΡΗΑΑΕ και TACIS της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αντίστοιχα προγράμματα της Παγκόσμια Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ! για τους ως άνω Οργανισμούς που παρακολουθούνται απ' αυτό. Μέσω της παρακολούθησης αυτής θα επιδιώκεται η αναγνώριση και υποστήριξη διμερών προγραμμάτων και έργων με συγχρηματοδότηση από τους ως άνω Οργανισμούς και λοιπούς φορείς. Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλων Ελληνικών Οργανισμών μέσω της παροχής τεχνογνωσίας και χρηματοδοτικής υποστήριξης για υλοποίηση κοινών ή παραλλήλων προγραμμάτων και έργων χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης με τις ως άνω χώρες. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων και έργων αυτών θα γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Γ! της Διεύθυνσης το οποίο θα έχει την ευθύνη συνολικά παρακολούθησης των εργασιών των πολυμερών αυτών οργανισμών.

 

δ. Υποστήριξη της αναπτυξιακής συνεργασίας με Ελληνικούς Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς μέσω συγχρηματοδοτήσεων τους και συμμετοχής στον όλο κύκλο των προγραμμάτων τους για τις πιο πάνω χώρες.

 

ε. Υποβολή εισηγήσεων και σύνταξη των σχετικών υπουργικών ή κοινών υπουργικών αποφάσεων των αναγκαίων για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων και έργων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύνταξη και προώθηση προς υπογραφή από τα εξουσιοδοτημένα κατά περίπτωση όργανα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και των αντισυμβαλλομένων φορέων των σχετικών προγραμματικών συμφωνιών και συμβάσεων αναθέσεως προγραμμάτων και έργων με κάθε τρίτο φορέα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

στ. Παρακολούθηση του πλήρους κύκλου προγράμματος για προγράμματα και έργα υλοποιούμενα αμιγώς από το Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή από άλλους φορείς μέσω συγχρηματοδότησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω μέσω του ορισμού Επιτροπών και ομάδων παρακολούθησης και παραλαβής προγραμμάτων κατά περίπτωση.

 

ζ. Διαμόρφωση κατά περίπτωση, πλαισίων κύκλων προγραμμάτων με αμιγή Ελληνική χρηματοδότηση για πρόσκληση σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους για εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή φορέων μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Η σχεδίαση των προγραμμάτων αυτών δύναται να βασίζεται και στα πρότυπα των προγραμμάτων Σύμπραξης και Θεσμικής Στήριξης, Σύμπραξης και Συντονισμού, Δημοκρατίας, ACE, ΙΙΕΝ και TEMPUS που υλοποιούνται στα χρηματοδοτικά πλαίσια των Κανονισμών ΡΗΑΑΕ και ΤΑCΙS της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

η. Τήρηση οικονομικών στοιχείων για τα ετήσια προγράμματα διμερούς βοηθείας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που υλοποιεί το Τμήμα Β! και τροφοδότηση των στατιστικών πινάκων και της Βάσης Δεδομένων της Διεύθυνσης με τα αντίστοιχα στοιχεία για το Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

2. Με τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ACP), Μέσης Ανατολής και Λοιπές Τρίτες Χώρες.

 

θ. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος που αναφέρονται στις ανωτέρω (β), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) παραγράφους καθώς και,

 

ι. Η αρμοδιότητα και ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση, παραλαβή και αξιολόγηση των προγραμμάτων και έργων της διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με τις χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, Μέσης Ανατολής, λοιπές αναπτυσσόμενες και ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Διαμόρφωση σε ετήσια βάση του προγράμματος διμερούς αναπτυξιακής βοηθείας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τις χώρες αυτές και υποβολή του προς το Τμήμα Α! προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Βοηθείας.

 

ι)α. Η αρμοδιότητα και ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας προς τις επιλέξιμες χώρες της Μεσογείου, της Ασίας, Αφρικής, της Καραϊβικής, του Ειρηνικού και της Λατινικής Αμερικής, που δίδονται μέσω Διεθνών Αναπτυξιακών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών όπως είναι οι Χρηματοδοτικοί Κανονισμοί MEDA, FED και ΑLΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αντίστοιχα προγράμματα της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ! για τους ως άνω Οργανισμούς που παρακολουθούνται από αυτά. Μέσω της παρακολούθησης αυτής θα επιδιώκεται η αναγνώριση και υποστήριξη διμερών προγραμμάτων και έργων με συγχρηματοδότηση από τους ως άνω Οργανισμούς, Τράπεζες και λοιπούς φορείς. Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλων Ελληνικών Οργανισμών μέσω της παροχής τεχνογνωσίας και χρηματοδοτικής υποστήριξης για υλοποίηση κοινών ή παραλλήλων προγραμμάτων και έργων χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης με τις ως άνω χώρες. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων και έργων αυτών θα γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα Γ! της Διεύθυνσης το οποίο θα έχει την ευθύνη συνολικά παρακολούθησης των εργασιών των πολυμερών αυτών οργανισμών.

 

Γ. Τμήμα Γ! Πολυμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

 

α. Η αρμοδιότητα και ευθύνη παρακολούθησης της Πολυμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας με τους διεθνείς Αναπτυξιακούς και Χρηματοδοτικούς / Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. Ειδικότερα θα παρακολουθούνται οι εργασίες των εξής Οργανισμών:

 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 

Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

 

Ομάδα Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group) με τους τέσσερις θυγατρικούς οργανισμούς της ήτοι:

 

Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης.
Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης.
Διεθνής Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων.
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όσον αφορά στις ετήσιες χρηματικές καταβολές της Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου.
Υπό ανάπτυξη Τράπεζα για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική (Bank for Economic CO-operation and Development in the Middle East and North Africa - ΜΕDΒ ή ΜΕΝΑ Bank).

 

β. Η αρμοδιότητα και ευθύνη για την μέσω της παρακολούθησης των εργασιών των Οργανισμών αυτών αναγνώριση προγραμμάτων και έργων προς υλοποίηση από τους ανωτέρω Οργανισμούς για τα οποία δύναται να υπάρξει συνεργασία με το Ελληνικό πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας. Διαβουλεύσεις και καθορισμός όρων (Terms of Reference) των συνεργασιών αυτών. Προώθηση διαδικασιών για τη δημιουργία Trust Fund Agreements με τους ως άνω Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και έγκριση των κονδυλίων για την ετήσια χρηματοδότηση των χρηματοδοτικών αυτών οργάνων. Παρακολούθηση της λειτουργίας και απορροφητικότητας των χρηματοδοτικών αυτών οργάνων σε ετήσια βάση.

 

γ. Η υποβολή προτάσεων για τις Ελληνικές θέσεις σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και συναρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, για τη διαμόρφωση και παρουσίαση των Ελληνικών θέσεων στις δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας των εν λόγω Οργανισμών. Η υποβολή στον Υπουργό εισηγήσεων σχετικά με την Ελληνική στάση πάνω σε σχέδια πράξεων, αποφάσεων, διακηρύξεων, ψηφισμάτων και συστάσεων αναπτυξιακής συνεργασίας των παραπάνω Οργανισμών. Η μέριμνα για τη θέση σε εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων αναπτυξιακής συνεργασίας που έχουν συναφθεί στα πλαίσια των παραπάνω Οργανισμών και έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα. Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στο Γραφείο Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) της Ουάσιγκτον σχετικά με τα θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας των παραπάνω Οργανισμών που έχουν την έδρα τους στην Ουάσιγκτον.

 

δ. Υποβολή εισηγήσεων και σύνταξη των σχετικών υπουργικών ή κοινών υπουργικών αποφάσεων των αναγκαίων για την υλοποίηση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων αναπτυξιακής συνεργασίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ε. Τήρηση οικονομικών στοιχείων για τα ετήσια προγράμματα διμερούς βοηθείας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που υλοποιούνται μέσω των ανωτέρω πολυμερών Οργανισμών και τροφοδότηση των στατιστικών πινάκων και της Βάσης Δεδομένων της Διεύθυνσης με τα αντίστοιχα στοιχεία για το Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

Δ. Τμήμα Δ' Υποτροφιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

 

α. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος παροχής υποτροφιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας προς τρίτες χώρες. Τήρηση μητρώου εν ενεργεία υποτρόφων καθώς και υποτρόφων περασμένων ετών. Διαμόρφωση προτάσεων και ολοκλήρωση των διαδικασιών για νέες υποτροφίες και υποβολή των τελικών πινάκων στο Τμήμα Α! Σχεδιασμού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας, για ένταξη στο συνολικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Παρακολούθηση της υλοποίησης σε ετήσια βάση του προγράμματος υποτροφιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Συνεργασία με τα Ελληνικά τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και άλλους φορείς για την αποτελεσματική παρακολούθηση των υποτρόφων του προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Παρακολούθηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της σωστής εφαρμογής του προγράμματος παλαιών και νέων υποτρόφων, μέριμνα για την τήρηση αρχείου

υποτρόφων και των σχετικών στατιστικών στοιχείων.

 

β. Συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα οι οποίοι υλοποιούν ανάλογα προγράμματα υποτροφιών προς τρίτες χώρες. Διαμόρφωση πολιτικής υποτροφιών για το ετήσιο και μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

γ. Τήρηση οικονομικών στοιχείων για τα ετήσια προγράμματα υποτροφιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που υλοποιεί το Τμήμα και τροφοδότηση των στατιστικών πινάκων και της Βάσης Δεδομένων του Τμήματος Α! με τα αντίστοιχα στοιχεία για το Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

δ. Τήρηση πλήρους μηχανογραφημένου αρχείου υποτρόφων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας προηγουμένων ετών. Μέριμνα για την έκδοση περιοδικού (newsletter) σε τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση για αποστολή του προς τους υποτρόφους προηγουμένων ετών ή σε λειτουργία Συνδέσμους παλαιών υποτρόφων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σε τρίτες χώρες.

 

ε. Μέριμνα για την οργάνωση εκδηλώσεων αδελφώσεως είτε στην Ελλάδα είτε σε τρίτες χώρες με τους σε λειτουργία Συνδέσμους παλαιών υποτρόφων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στις χώρες αυτές και αποστολή εκπαιδευτικού και πάσης φύσεως άλλου υλικού για την στήριξη της λειτουργίας και αποστολής των συνδέσμων αυτών

 

στ. Προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών για τη χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησης προγραμμάτων και έργων της διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του Τμήματος Β! της Διεύθυνσης. Οικονομική διαχείριση των επί μέρους προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα και προώθηση των σχετικών εντολών πληρωμής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ε. Γραφείο Γραμματείας

 

Η τήρηση πρωτοκόλλου και Αρχείου της Διεύθυνσης. Ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων. Υποδοχή και παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερομένους για τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας και υποτροφιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.