Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Καθεστώτος Εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα στάδια διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμφωνιών, ειδικότερα όσον αφορά το Κεφάλαιο Εμπόριο Αγαθών, καθώς και η παρακολούθηση, μελέτη και υποβολή προτάσεων, στα πλαίσια άσκησης εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά, τα προϊόντα ΕΚΑΧ και άλλα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών.
Ο χειρισμός θεμάτων κοινής εμπορικής πολιτικής στα πλαίσια των Επιτροπών 113 / Κλωστοϋφαντουργικών, 113 / Χαλυβουργικών, καθώς και η συμμετοχή στις εν λόγω Επιτροπές.
Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμόρφωση εφαρμοστικών κανόνων διαχείρισης των ανωτέρω, καθώς και η αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής των εν λόγω κανόνων.
Η συμμετοχή στην Επιτροπή Δασμολογικών Οικονομικών Θεμάτων στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το άνοιγμα / παράταση δασμολογικών ποσοστώσεων και αναστολών για ορισμένα Βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών.
Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα στάδια αντιμετώπισης θεμάτων εμπορικής άμυνας (μέτρα διασφάλισης και dumping).
Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τρίτες χώρες θεσπίζουν ή διατηρούν σε ισχύ εμπορικούς φραγμούς.
Η παρακολούθηση του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων. Συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Η συνεργασία με εκπροσώπους κλαδικών Συνδέσμων, Οργανώσεων ή άλλων αρμοδίων ιδιωτικών ή κρατικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν απόψεις και θέσεις και υποβληθούν σχετικές προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αποφάσεων και εγκυκλίων οδηγιών προς τις Τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της Χώρας, καθώς και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.
Η αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος που εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου [Ν] 936/1979 και άλλων συναφών διατάξεων (έκδοση αποφάσεων, επιβολή διοικητικών κυρώσεων - ανάκληση διοικητικών κυρώσεων, αντιμετώπιση των σχετικών ενδίκων μέσων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου σχετικού θέματος).

 

β) Τμήμα Εκδόσεως Αδειών Εισαγωγής

 

Ο έλεγχος όλων των υποβαλλομένων αιτημάτων, καθώς και των συνοδευόμενων αυτών απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές εθνικές αποφάσεις και εγκυκλίους. Η χορήγηση όλων των σχετικών αδειών ή οιουδήποτε άλλου εγγράφου εισαγωγής.
Η γνωστοποίηση των υποβαλλομένων αιτημάτων, μέσω της ηλεκτρονικής σύνδεσης (on line) της υπηρεσίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έγκριση πριν τη χορήγηση της σχετικής άδειας ή για ενημέρωση.
Η μηχανογράφηση των εκδιδομένων αδειών και λοιπών εγγράφων εισαγωγής και η χορήγηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων.

 

γ) Τμήμα Εξαγωγών

 

Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και άλλων Διεθνών Οργανισμών καθώς και σε εθνικά όργανα, για την διαμόρφωση και θέσπιση κανόνων που διέπουν την εξαγωγή και διακίνηση αγαθών.
Η συμμετοχή στα ανωτέρω όργανα για την διαμόρφωση κανόνων εφαρμογής (διαχείρισης) των καθεστώτων που ισχύουν για την εξαγωγή και την διακίνηση των αγαθών.
Η έκδοση αποφάσεων - που απορρέουν από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών και δεσμεύσεις Διεθνών Συμφωνιών της χώρας, που αφορούν την με οιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στο καθεστώς εξαγωγής και διακίνησης αγαθών - καθώς και έκδοση εγκυκλίων οδηγιών προς τις Τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα σχετικά με τις εξαγωγές και την διακίνηση των εμπορευμάτων.
Η συνεργασία με τους εκπροσώπους των οικείων κλαδικών Συνδέσμων ή Οργανώσεων που σχετίζονται με τις εξαγωγικές δραστηριότητες, προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις και θέσεις προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων Διεθνών Οργανισμών, για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με εξαγωγικές δραστηριότητες.
Η χορήγηση αδειών εξαγωγής - επανεξαγωγής και διακίνησης, προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό εξαγωγικό καθεστώς.
Η διενέργεια των απαραιτήτων ενδιαμέσων ενεργειών, όπως η κατάρτιση εισηγήσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο και η συνεργασία με τα καθ' ύλην οριζόμενα αρμόδια Υπουργεία, στις περιπτώσεις εξαγωγής πολεμικού υλικού και προϊόντων διττής χρήσεως.
Η χορήγηση αδειών επανεισαγωγής πολεμικού υλικού που εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 2168/1993, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίθηκε ακατάλληλο ή δεν παρελήφθη από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο.
Η χορήγηση Διεθνών Πιστοποιητικών Εισαγωγής για πολεμικό υλικό και προϊόντα διττής χρήσεως, στις περιπτώσεις που τούτο ζητείται από τις αρχές του κράτους αποστολής των αγαθών καθώς και των αντιστοίχων Πιστοποιητικών Παραλαβής αυτών.
Η αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος, που εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου [Ν] 936/1979 και άλλων συναφών διατάξεων (έκδοση αποφάσεων, επιβολή διοικητικών κυρώσεων - ανάκληση διοικητικών κυρώσεων, αντιμετώπιση των σχετικών ενδίκων μέσων καθώς και οποιουδήποτε άλλου σχετικού θέματος).
Επεξεργασία προσφυγών των εξαγωγέων κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων περί εγγραφής, διαγραφής ή μη ανανέωσης της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, προκειμένου να εκδικασθούν από την Επιτροπή Εκδίκασης Προσφυγών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Η παραπομπή εξαγωγέων στα προβλεπόμενα Πειθαρχικά Συμβούλια Εξαγωγικού Εμπορίου λόγω παράβασης εξαγωγικών διατάξεων και προσβολής της εξαγωγικής πίστεως της χώρας.
Η τήρηση του Γενικού Μητρώου Εξαγωγέων.
Η μέριμνα για την μηχανογράφηση των στοιχείων των εκδιδομένων αδειών εξαγωγής.

 

δ) Γραφείο Γραμματείας

 

Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με την Διεύθυνση και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.