Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής ανάλυσης και προβλέψεων που ασκούνται από όλα τα τμήματα ανάλογα με το αντικείμενο τους είναι οι ακόλουθες:

 

1. Παροχή στοιχείων και προβλέψεων των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών για την πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και δημόσιους φορείς, για την άσκηση οικονομικής πολιτικής, καθώς και προς τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς (ενδεικτικά Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΝΑΤΟ).

 

2. Εκπροσώπηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στις αρμόδιες επιτροπές των ανωτέρω οργανισμών για την ορθότερη δυνατή διαμόρφωση των τακτικών εκθέσεων που συντάσσουν για την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

 

3. Παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του Προγράμματος Σύγκλισης 1994 - 1999 της ελληνικής οικονομίας, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη του Maastricht, του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των εκάστοτε συνθηκών, με πλήρη παροχή όλων των βασικών μακροοικονομικών στοιχείων, έπειτα από μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη χρησιμοποίηση οικονομετρικού υποδείγματος της Διεύθυνσης για την ελληνική οικονομία.

 

4. Συμμετοχή στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού του κράτους με την παροχή στο Υπουργείο Οικονομικών όλων των μακροοικονομικών στοιχείων καθώς και των απαραίτητων προβλέψεων.

 

5. Συμμετοχή στη διαμόρφωση της εισοδηματικής πολιτικής στο δημόσιο τομέα και της πολιτικής τιμών με την επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων για τη μελέτη των επιπτώσεων στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη.

 

6. Μελέτη των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από τις εκάστοτε διεθνείς εξελίξεις, καθώς και έγκαιρη ενημέρωση, μέσω υπηρεσιακών σημειωμάτων και αναλύσεων, της ηγεσίας του Υπουργείου για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και για διάφορα οικονομικά θέματα.

 

7. Έκδοση εξαμηνιαίων εκθέσεων, στην ελληνική και αγγλική, για τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής και της διεθνούς οικονομίας. Οι ανωτέρω εκδόσεις αποστέλλονται στη Βουλή των Ελλήνων και στα Υπουργεία, Τράπεζες, σε Πρεσβείες της Ελλάδος στο Εξωτερικό και σε Διεθνείς Οργανισμούς και την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Πραγματικού Τομέα

 

Η συγκέντρωση, ανάλυση, μελέτη και συσχέτιση όλων των διαθεσίμων στατιστικών πληροφοριών και η επεξεργασία τους για την πραγματοποίηση βραχυχρόνιων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα βασικά μεγέθη:

 

της παραγωγής της ελληνικής οικονομίας: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά κύριο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
της δαπάνης της οικονομίας: των επιμέρους συνιστωσών της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων.
της αγοράς εργασίας: εργατικού δυναμικού, απασχόλησης, ανεργίας και διανομής εισοδήματος.

 

Η επισήμανση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της οικονομικής πολιτικής και η επεξεργασία και εισήγηση διορθωτικών μέτρων, ύστερα από συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης.

 

β) Τμήμα Δημοσιονομικών Εξελίξεων

 

Η συγκέντρωση, ανάλυση, μελέτη και συσχέτιση όλων των διαθεσίμων στατιστικών πληροφοριών και η επεξεργασία τους για την πραγματοποίηση βραχυχρόνιων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα βασικά μεγέθη:

 

του δημόσιου τομέα και ειδικότερα των αναλυτικών στοιχείων εσόδων και δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, αναλυτικά κατά βασικούς οικονομικούς τομείς και συνολικά
της προσφοράς και ζήτησης χρήματος πιστωτικής επέκτασης και επιτοκίων.

 

Η επισήμανση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της οικονομικής πολιτικής και η επεξεργασία και εισήγηση διορθωτικών μέτρων, ύστερα από συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης.

 

γ) Τμήμα Εξωτερικών Οικονομικών Συναλλαγών και Διεθνών Εξελίξεων

 

Η συγκέντρωση, ανάλυση, μελέτη και συσχέτιση όλων των διαθεσίμων στατιστικών πληροφοριών και η επεξεργασία τους για την πραγματοποίηση βραχυχρόνιων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα βασικά μεγέθη των εξωτερικών συναλλαγών: εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών, άδηλων συναλλαγών, συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων του διεθνούς περιβάλλοντος.

 

Η επισήμανση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της οικονομικής πολιτικής και η επεξεργασία και εισήγηση διορθωτικών μέτρων, ύστερα από συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης.

 

δ) Τμήμα Τιμών και Εισοδημάτων

 

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών γενικά και κατά κλάδους παραγωγής, ο εντοπισμός τάσεων μονοπωλιακής λειτουργίας των επιχειρήσεων και η επεξεργασία και πρόταση ρυθμίσεων για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

 

Η μελέτη των επιπτώσεων της πορείας του επιπέδου των τιμών αναλυτικά κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και συνολικά στα μεγέθη της οικονομίας, έπειτα από συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.

 

Η μελέτη και αξιολόγηση των προτάσεων των Υπουργείων και οργανισμών που αφορούν καθορισμό ή αναπροσαρμογή τιμών αγαθών και υπηρεσιών.

 

Η συμμετοχή στη διαμόρφωση της εισοδηματικής πολιτικής στη Γενική Κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τη διατύπωση προτάσεων και την εισήγηση των απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που χρειάζονται για την εφαρμογή τους, καθώς και την ένταξή τους στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής.

 

Η παρακολούθηση της εξέλιξης της ακολουθούμενης εισοδηματικής πολιτικής στον Ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, καθώς και η μελέτη των επιπτώσεων στα μεγέθη της οικονομίας, έπειτα από συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης.

 

ε) Γραφείο Γραμματείας

 

Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με τη Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.