Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων που ασκούνται από όλα τα τμήματα ανάλογα με το αντικείμενο τους είναι οι ακόλουθες:

 

1. Η παρακολούθηση της Νομισματικής Πολιτικής, των Χρηματοδοτήσεων, και της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα πλαίσια της γενικής εποπτείας που ασκεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

2. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τη άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Η εποπτεία των Χρηματιστηρίων Αξιών και Χρηματιστηρίου Παραγώγων και η άσκηση των έργων του επόπτη των Χρηματιστηρίων Αξιών και Παραγώγων, της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων όπως και του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Συναλλαγών.

 

3. Η μελέτη θεμάτων επιτελικού ή ειδικού χαρακτήρα που κατά περίπτωση προκύπτουν και τα οποία εμπίπτουν στα πλαίσια της γενικότερης άσκησης της οικονομικής πολιτικής και συνδέονται άμεσα με πιστωτικές και δημοσιονομικές υποθέσεις.

 

4. Ο συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκομένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και των λοιπών Υπουργείων και φορέων προκειμένου να διαμορφωθούν σχέδια νόμων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που σχετίζονται με πιστωτικές και δημοσιονομικές υποθέσεις και η προώθηση και υποστήριξή τους ενώπιον των αρμοδίων Οργάνων της Βουλής των Ελλήνων.

 

5. Η διάχυση της πληροφόρησης όσον αφορά πιστωτικά και δημοσιονομικά θέματα σε φορείς της κεφαλαιαγοράς, ιδιώτες όπως και σε Υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ειδικότερα σχετικά με τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Νομισματικής Πολιτικής και Χρηματοδοτήσεως

 

Η παρακολούθηση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής.

 

Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς της πορείας των διεθνών νομισματικών εξελίξεων και του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος. Η επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων για τις θέσεις του Υπουργείου σε όλα τα θέματα της νομισματικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός ειδικών πιστωτικών προγραμμάτων (στεγαστικά, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

 

Η εισήγηση των κατάλληλων για κάθε περίπτωση πιστωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών προβλημάτων των Τομέων της Οικονομίας σε συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του νομισματοπιστωτικού προγράμματος. Η γνωμοδότηση σε θέματα που σχετίζονται με δάνεια του εξωτερικού. Η παρακολούθηση των εξελίξεων των επιτοκίων.

 

Η διεύρυνση του ειδικού χρηματοδοτικού πλαισίου ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β) Τμήμα Δημοσιονομικού Σχεδιασμού.

 

Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τη δημοσιονομική πολιτική.

 

Ο καθορισμός, κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, του ύψους των δαπανών του Κράτους, καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης του τυχόν ελλείμματος στα πλαίσια της γενικής οικονομικής πολιτικής. Η παρακολούθηση του δημόσιου χρέους της Χώρας και των οικονομικών της εθνικής άμυνας.

 

Η μελέτη των διαρθρωτικών προβλημάτων του δημοσιονομικού συστήματος, ως προς τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση των τυχόν ελλειμμάτων του και η επεξεργασία αντίστοιχων μέτρων.

 

γ) Τμήμα Κεφαλαιαγορών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων

 

Η παρακολούθηση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα πλαίσια της γενικής εποπτείας που ασκεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η παρακολούθηση και η ανάλυση των διεθνών εξελίξεων στα θέματα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η επεξεργασία και η διαμόρφωση προτάσεων κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα των πιστωτικών ιδρυμάτων και η εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του πιστωτικού συστήματος.

 

Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις κεφαλαιαγορές και τα Χρηματιστήρια. Η παρακολούθηση και η ανάλυση των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος. Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων για τη λήψη μέτρων κυβερνητικής πολιτικής προς βελτίωση της λειτουργίας των αγορών αυτών στην Ελλάδα και την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου στην οικονομία.

 

δ) Τμήμα Χρηματιστηρίου Αξιών και Χρηματιστηρίου Παραγώγων

 

Η εποπτεία των Χρηματιστηρίων Αξιών και παραγώγων και η άσκηση όλων των έργων του επόπτη του Χρηματιστηρίου όπως αυτά αναφέρονται στη νομοθεσία για τα Χρηματιστήρια.

 

ε) Τμήμα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής της σχετικής με τα ανωτέρω αδικήματα νομοθεσίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτής της νομοθεσίας.

 

στ) Γραφείο Γραμματείας.

 

Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3224/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005).

 

6. Η αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τους αρμόδιους εποπτικούς φορείς και από τα υποκείμενα στις υποχρεώσεις της νομοθεσίας αυτής φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και η εισήγηση για τη λήψη σχετικών μέτρων για το μη κερδοσκοπικό τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.