Προεδρικό διάταγμα 17/11/88 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν ελάχιστο πρόσωπο: 8 m και ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α) Για οικόπεδα εμβαδού μέχρι 200 m2 0,80 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

β) Για οικόπεδα εμβαδού άνω των 200 m2 0,60.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 5 ορίζεται ο συντελεστής δόμησης 1,20 για τα οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, όπως καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8,50 m.

 

8. Επιτρέπεται η προσαύξηση του ύψους των κτιρίων μέχρι 2 m για την κατασκευή στέγης και μέχρι 1 m για την κατασκευή συμπαγούς στηθαίου ή υδατοδεξαμενών.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος ορίζεται ως εξής:

 

α) Χώροι σχολείου:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφάνειας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης για το χώρο που βρίσκεται στην περιοχή Πάτημα συντελεστή δόμησης 0,4 και για το χώρο που βρίσκεται στην περιοχή Τσακάλι 0,8.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11 m.

 

β) Χώρος ανέγερσης παιδικού σταθμού - Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στην περιοχή Πάτημα.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,4.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 m.

 

γ) Χώρος παιδικού σταθμού στην περιοχή Τσακάλι.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,4.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4,50 m.

 

Γ. 1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

2. Τα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο κόκκινο περίγραμμα όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.