Προεδρικό διάταγμα 17/2/86f - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Οικοδομικό σύστημα των πτερύγων.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο βάθος: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) υπήρχαν στις 10-03-1982 και κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο βάθος: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) Δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν τα κατά την ως άνω περίπτωση τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0,80.

 

6. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2 για οικόπεδα που υπήρχαν στις 10-03-1982 και έχουν εμβαδόν μικρότερο από 150 m2, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

7. α. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος των κτιρίων 7.5 m το οποίο δύναται να προσαυξάνεται κατά 1 m σε περίπτωση προσθήκης σε υπάρχον κτίριο ή παταριού σε ισόγειο κατάστημα.

 

β. Σε περίπτωση κλίσης του εδάφους πάνω από 30%, επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου ορόφου με μέγιστο ύψος των κτιρίων 10 m.

 

γ. Ειδικά για τα κοινωφελή κτίρια που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, το μέγιστο ύψος ορίζεται σε 9 m.

 

8. Τα κατά τα παραπάνω καθοριζόμενα μέγιστα ύψη δύνανται να προσαυξάνονται κατά 1.5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

9. Πάνω από τα ως άνω καθοριζόμενα ύψη των κτιρίων δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή εκτός από συμπαγές στηθαίο, κτιστή δεξαμενή αποθήκευσης νερού ύψους 1 m, στέγης, καπνοδόχου και ηλιακού θερμοσίφωνα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.