Προεδρικό διάταγμα 17/9/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Απαιτείται η προέγκριση χωροθέτησης και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων της 69269/5387/1990 απόφασης για την διάνοιξη κάθε κατηγορίας οδού εξυπηρέτησης τροχοφόρων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών.

 

β) Ο κύριος οδικός άξονας διασύνδεσης των παράκτιων περιοχών, δηλαδή ο περιφερειακός δρόμος του νησιού, πρέπει, σε ό,τι αφορά τα νέα τμήματα, να απέχει τουλάχιστον 200 m από τη γραμμή αιγιαλού. Οι λοιπές οδοί εξυπηρέτησης τροχοφόρων, καθώς και οι χώροι στάθμευσης πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 m από την γραμμή αιγιαλού. Επιτρέπεται η δημιουργία κοινοτικών πεζοδρόμων προσπέλασης κάθετα προς την παραλία μεγίστου πλάτους 2 m, μετά από έγκριση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου.

 

γ) Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων μετατροπής των παραδοσιακών οδών διασύνδεσης των περιοχών της νήσου (καλντερίμια) σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων.

 

δ) Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων μετατροπής ρεμάτων σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων ή πεζοδρόμους.

 

2. Απαγορεύεται η δόμηση στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο στις ακτές προ του καθορισμού των γραμμών αιγιαλού και παραλίας.

 

3. α) Οι παραλίες Άγιος Γιάννης, Ψιλή Άμμος, Άγιος Σώστης, Λια, Καλόγερος, Καράβι, Καλό Αμπέλι, Βαγιά, Γάνεμα, Κουταλάς, Μαλλιάδικο, Δυο Γιαλούδια, Αβεσσαλός, Νοτινός, Ελληνικά, Καραβάς, Συκαμιά, Πλατύς Γιαλός και Κένταρχος χαρακτηρίζονται ως αξιόλογες παραλίες για κολύμβηση και αναψυχή του κοινού και ως εκ τούτου επιβάλλεται η διαφύλαξη της φυσικής τους κατάστασης και του δημοσίου χαρακτήρα τους. Η ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης του κοινού σε αυτές δεν πρέπει να οδηγήσει σε αλλοίωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα - ταυτότητας τους.

 

β) Σε απόσταση 200 m από την γραμμή αιγιαλού του αμμώδους τμήματος της ακτής της Βαγιάς και σε ζώνη με ακτίνα 200 m από τα ακραία σημεία της γραμμής αυτής, καθώς και 100 m από την γραμμή αιγιαλού του αμμώδους τμήματος των λοιπών ακτών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και σε ζώνη με ακτίνα 200 m από τα ακραία σημεία της γραμμής αυτής απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση, περίφραξη, εκσκαφή, επιχωμάτωση ή αμμοληψία, κοπή αυτοφυούς βλάστησης και γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα που αλλοιώνει το περιβάλλον ή παρεμποδίζει την ελεύθερη χρήση της παραλίας από το κοινό. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των υφισταμένων εγκαταστάσεων (ταβέρνες, εστιατόρια), η επισκευή τους, η συντήρησή τους, αλλά όχι η επέκτασή τους.

 

γ) Απαγορεύεται το αγκυροβόλιο σκαφών αναψυχής σε απόσταση 100 m από την γραμμή αιγιαλού των παραλιών που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως το θαλάσσιο σκι, το jet-ski κ.λ.π., καθώς και η εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών.

 

4. Η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης οικοδομών ή περιτοιχίσεων από τα όρια των λιμνοδεξαμενών ορίζεται σε 100 m για λόγους προστασίας των υδάτων τους από ενδεχόμενη ρύπανση, καθώς επίσης και για τη μη παρεμπόδιση ανάπτυξης παρόχθιου οικοσυστήματος.

 

5. Ορίζεται ελάχιστη απόσταση 15 m τοποθέτησης οικοδομών ή περιτοιχίσεων από τις καθορισμένες οριογραμμές χειμάρρων και ρεμάτων ή 20 m από τις φυσικές όχθες, αν δεν έχουν καθορισθεί, για λόγους προστασίας και ανάπτυξης της παρόχθιας βλάστησης. Αυστηρότερα μέτρα προστασίας με βάση νεότερες διατάξεις γενικής ισχύος υπερισχύουν των διατάξεων του παρόντος. Απαγορεύεται η άσκηση δραστηριοτήτων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλοίωση των φυσικών τους χαρακτηριστικών (αμμοληψία, εκβραχισμοί, μπάζωμα, κοπή αυτοφυούς βλάστησης κ.λ.π.).

 

6. Επί των γηπέδων που έχουν πρόσωπο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και στους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους τα κτίρια τοποθετούνται σε απόσταση 20 m τουλάχιστον από τον άξονα των οδών, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζονται μεγαλύτερες αποστάσεις.

 

7. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση, οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου μπορούν να μειωθούν μέχρι 5 m.

 

8. Απαγορεύεται η κατεδάφιση, η κάθε είδους καταστροφή ή αλλοίωση των παραδοσιακών λιθόκτιστων κτισμάτων που απαντώνται στην ύπαιθρο υπό την μορφή συγκροτημάτων εξειδικευμένης αγροτικής χρήσης ή μεμονωμένων κτισμάτων όπως κατοικίες, κελιά, κλεφτοκελιά, ληνοί, κρασοκέλια, μιτάτα, περιστερώνες, ανεμόμυλοι, νερόμυλοι, αλώνια, βρύσες κ.λ.π.

 

9. Επιβάλλεται η επισκευή, αποκατάσταση ή αναστήλωση όλων των παραδοσιακών κατασκευών / κτιρίων που περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 8 του παρόντος, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται φωτογραφική απεικόνιση, βιβλιογραφία ή άλλη επιστημονική τεκμηρίωση και σχεδιαστική αποτύπωση των κτισμάτων που θα περιλαμβάνεται στο φάκελο για την έκδοση οικοδομικής αδείας της οικοδομής που θα αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή τους.

 

10. Εφόσον η κάλυψη των αναστηλωμένων λιθόκτιστων παραδοσιακών κτισμάτων δεν υπερβαίνει συνολικά τα 50 m2, δεν προσμετρώνται στη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση του οικοπέδου. Σε περίπτωση πλέον των 50 m2 κάλυψης κτισμάτων αυτή προσμετράται στο συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη.

 

11. Στην περίπτωση που κατασκευάζεται και νέο κτίριο σε γήπεδο που περιλαμβάνει παραδοσιακό κτίσμα, όπως στο άρθρο 5 παράγραφος 8 του παρόντος, επιβάλλεται υποχρεωτικά απόσταση Δ από το αναστηλωμένο παραδοσιακό κτίσμα. Σε περίπτωση που, εξαιτίας των παραπάνω περιορισμών, δεν είναι δυνατή η δόμηση του νέου κτίσματος, μπορούν να μειωθούν πλαϊνές αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου μέχρι 5 m.

 

12. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, η συντήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή όλων των κατασκευών ή κτισμάτων που υφίστανται νομίμως κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

13. Απαγορεύεται η καταστροφή ή αλλοίωση των διαμορφωμένων στοών και εγκαταστάσεων εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος ως χαρακτηριστικό στοιχείο της ιστορικά διαμορφωμένης ταυτότητας του τόπου. Η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης εδάφους ή ανέγερσης νέων κτισμάτων ή κατασκευών επιτρέπεται μόνο σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 m από το περίγραμμα αυτών των χώρων. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται έργα ανάδειξης και προστασίας των χώρων αυτών μετά από ειδική μελέτη που εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου.

 

14. Δεν επιτρέπεται η δόμηση σε τμήματα ή και στη συνολική έκταση γηπέδων με μέση κλίση σύμφωνα με τον χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5.000 μεγαλύτερη του 35%, πλην λιθόκτιστων κτισμάτων μέχρι 15 m2 και ύψους μέχρι 3 m από το φυσικό έδαφος. Σε περίπτωση που σε τμήμα του γηπέδου η κλίση του εδάφους υπερβαίνει το 35%, επιτρέπεται η δόμηση στο υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου. Η αρτιότητα, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση και οι λοιποί όροι δόμησης υπολογίζονται στο σύνολο του γηπέδου.

 

15. Σε γήπεδα που εμπίπτουν εν μέρει στην περιοχή του άρθρου 2 του παρόντος, η επιτρεπόμενη δόμηση υπολογίζεται επί ολοκλήρου του γηπέδου και η ανεγειρόμενη οικοδομή τοποθετείται στο τμήμα του, στο οποίο επιτρέπεται η δόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

16. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis), καθώς και η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο, πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση κουφωμάτων στο ισόγειο.

 

17. Απαγορεύεται η εγκατάσταση προκατασκευασμένων ή λυόμενων οικίσκων ή τροχοβιλών και η δημιουργία πολυκαταστημάτων και υπεραγορών.

 

18. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων. Επιτρέπονται μόνον, μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου, επιγραφές και διαφημίσεις μικρών διαστάσεων. Οι επιγραφές τοποθετούνται πάνω από πόρτες ή παράθυρα και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του ανοίγματος, στο οποίο αντιστοιχούν.

 

19. Ηλιακοί θερμοσίφωνες τοποθετούνται μόνο στον ακάλυπτο χώρο των γηπέδων και σε σημεία που δεν είναι ορατοί από τους κοινόχρηστους χώρους προσπέλασης.

 

20. Η κατασκευή πισίνας επιτρέπεται μόνο σε οργανωμένες τουριστικές μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η αναγκαιότητα κατασκευής της διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου.

 

21. Κάθε υπέργειο έργο υποδομής που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας), Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π. και γενικά κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση, τροποποίηση, ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων προσαρμόζεται στα παραδοσιακά τοπικά πρότυπα και εκτελείται μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αιγαίου. Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας αναλαμβάνουν με δαπάνες τους την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεών τους, ώστε να μη βλάπτεται το περιβάλλον.

 

22. Επιτρέπεται, ανεξάρτητα των διατάξεων του παρόντος, η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης, η χωροθέτηση και λειτουργία μονάδων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και γενικά η εκτέλεση κοινωφελών έργων ή έργων δημόσιου χαρακτήρα, με εξαίρεση την οδοποιία, για την οποία υπάρχει ειδική αναφορά, μετά από τήρηση των διαδικασιών προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

 

23. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων οικιστικών αναπτύξεων - οικισμών όπως Περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης, Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.