Προεδρικό διάταγμα 18/8/88d - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με στοιχείο 1.

 

1. Στην περιοχή περιλαμβάνονται και δασικές εκτάσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 Περί προστασίας δασών.

 

2. Στις μη δασικές εκτάσεις της περιοχής αυτής επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:

 

α. κατοικίας

β. γεωργικών αποθηκών

γ. αντλιοστασίων

δ. θερμοκηπίων

ε. υδατοδεξαμενών

στ. φρεάτων

ζ. τουριστικών - ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

η. αθλητικών εγκαταστάσεων

θ. κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας

ι. παιδικών χαρών

κ. κατασκηνώσεων.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Κατά παρέκκλιση επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα για την ανέγερση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) εφόσον κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 8 στρέμματα.

 

4. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στα προεδρικά διατάγματα από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984) όπως ισχύουν.

 

Β. Περιοχή με στοιχείο 2.

 

1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις μελλοντικών επεκτάσεων για πρώτη κατοικία: Στην περιοχή αυτή απαγορεύονται οι χρήσεις:

 

α. γεωργοκτηνοτροφικών - γεωργικών και πτηνοτροφικών κτιρίων

β. στεγάστρων σφαγής

γ. εγκαταστάσεων μεταλλείων και λατομείων και

δ. βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

γ. Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων για την ανέγερση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

3. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στο από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ισχύει.

 

Γ. Περιοχή με στοιχείο 3.

 

1. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή δεύτερης κατοικίας, με τις παρακάτω χρήσεις:

 

α. κατοικίας

β. τουριστικών - ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

γ. κατασκηνώσεων παραθερισμού (camping)

δ. καταστημάτων

ε. κτιρίων κοινής ωφέλειας

στ. αθλητικών εγκαταστάσεων

ζ. γεωργικών αποθηκών

η. αντλιοστασίων

θ. φρεάτων

ι. υδατοδεξαμενών.

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

γ. Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων για την ανέγερση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

3. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στα προεδρικά διατάγματα από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984) όπως ισχύουν.

 

Δ. Περιοχή με στοιχείο 4.

 

1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις γεωργικής γης και επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

α. κατοικίας

β. κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας

γ. γεωργικών αποθηκών

δ. αντλιοστασίων

ε. θερμοκηπίων

στ. στεγάστρων

ζ. υδατοδεξαμενών

η. φρεάτων

θ. κτίρια αποθηκών οριζοντίου ή κατακορύφου τύπου (σιλό).

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

3. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Ε. Περιοχή με στοιχείο 5 (περιοχή παραλίας).

 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

α. εγκαταστάσεων αναψυχής και

β. εγκαταστάσεων αθλητισμού - ναυταθλητισμού.

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

3. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

ΣΤ. Περιοχή με στοιχείο 6.

 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται μόνον η χρήση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

3. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.