Προεδρικό διάταγμα 18/8/88e - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με στοιχείο 1.

 

1. Στην περιοχή περιλαμβάνονται εκτάσεις γεωργικής γης και δασικές εκτάσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 περί προστασίας δασών.

 

2. Στις μη δασικές εκτάσεις της περιοχής αυτής επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:

 

α. τουριστικών - ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

β. αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων.

γ. παιδικών χαρών.

δ. κατασκηνώσεων.

ε. κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν:

 

α) ελάχιστο εμβαδόν 4000 m2 κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και

 

β) τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Κατά παρέκκλιση επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα για την ανέγερση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), εφόσον κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 8 στρέμματα.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με τα από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984), 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985), 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) και από 20-01-1988 (ΦΕΚ 61/Δ/1988) προεδρικά διατάγματα.

 

Β. Περιοχή με στοιχείο 3.

 

1. Στην περιοχή αυτή που χαρακτηρίζεται ως περιοχή δεύτερης κατοικίας περιλαμβάνονται και δασικές εκτάσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 περί προστασίας δασών.

 

2. Στις μη δασικές περιοχές απαγορεύονται οι χρήσεις:

 

α. βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

β. γεωργικών και πτηνοτροφικών - γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

γ. σφαγείων.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων για την ανέγερση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με τα από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984), 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985), 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) και από 20-01-1988 (ΦΕΚ 61/Δ/1988) προεδρικά διατάγματα.

 

5. Η ελάχιστη απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού ορίζεται σε 50 m εκτός αν ορίζεται μεγαλύτερη από άλλες ειδικές διατάξεις.

 

Γ. Περιοχή με στοιχείο 4.

 

1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις γεωργικής γης καθώς και δασικές εκτάσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 περί προστασίας δασών.

 

2. Στις μη δασικές περιοχές επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις:

 

α. κατοικίας.

β. γεωργικών αποθηκών.

γ. κτιρίων αποθηκών οριζοντίου ή κατακορύφου τύπου (σιλό).

δ. αντλιοστασίων.

ε. θερμοκηπίων.

στ. στεγάστρων.

ζ. υδατοδεξαμενών.

η. φρεάτων.

θ. κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν:

 

β)α) ελάχιστο εμβαδόν 4000 m2 κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και

 

β)β) τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Οι παρεκκλίσεις του 3)β)β δεν ισχύουν για την χρήση κατοικίας.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), πλην της κατοικίας όπου η μέγιστη επιτρεπομένη εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια ορίζεται στα 100 m2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.