Προεδρικό διάταγμα 19/10/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Όροι δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των δια του άρθρου 1 του παρόντος χαρακτηριζομένων οικισμών ως παραδοσιακών, καθορίζονται ως κάτωθι:

 

1. α) Τα οικόπεδα του κεντρικού τμήματος του οικισμού θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο βάθος: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου:

 

(α) θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με τις διαστάσεις και το εμβαδόν τα οποία είχαν κατά την 02-07-1968 ημέραν δημοσιεύσεως του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων, των κειμένων εντός των νομίμων υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 111/Δ/1968).

 

β) Ωσαύτως θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος έχουν διαστάσεις:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο βάθος: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

2. α) Τα οικόπεδα του λοιπού τμήματος του οικισμού θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον έχουν ελάχιστες διαστάσεις:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο βάθος: 40 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου α' θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, τα οικόπεδα με τις διαστάσεις και το εμβαδόν τα οποία είχαν κατά την 02-07-1968 ημέραν δημοσιεύσεως του ως άνω από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968).

 

γ) 'Ωσαύτως θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο βάθος: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

3. Εάν δεν έχουν καθορισθεί τα όρια του κεντρικού τμήματος του οικισμού, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον έχουν τις υπό της προηγουμένης παράγραφο 2 του παρόντος εμβαδόν και διαστάσεις.

 

4. Εάν το οικόπεδον εμπίπτει εν μέρει εντός των αυτών ορίων του οικισμού και εν μέρει εκτός των αυτών ορίων, θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο το εντός των ορίων τμήμα, εφ' όσον τούτο έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων τα ισχύοντα εις την περιοχήν του οικισμού εις την οποίαν κείται.

 

5. Ως σύστημα δομήσεως ορίζεται το των πτερύγων. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να μεταβάλει την θέσιν της οικοδομής εντός του οικοπέδου, εάν τούτο κριθή απαραίτητο δια λόγους διατηρήσεως παλαιάς οικοδομής, συνθέσεως όγκων, εφαρμοσθέντος συστήματος δομήσεως και εν γένει προβολής ή διατηρήσεως του παραδοσιακού χαρακτήρος του περιβάλλοντος χώρο. Προς τούτο η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να χορηγεί προέγκριση επί υποβαλλομένων προσχεδίων.

 

6. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται, εις μεν το κεντρικό τμήμα τον οικισμού σε 80% της επιφανείας αυτών, εις δε το υπόλοιπον τμήμα τον οικισμού σε 50% της επιφανείας αυτών.

 

7. Συντελεστής δομήσεως ορίζεται, δια μεν το κεντρικό τμήμα του οικισμού εις 0,80 δια δε το υπόλοιπον τμήμα του οικισμού εις 0,50.

 

8. α) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται εις δύο (2) ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου ορόφου, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως, σε κάποιες όψεις του κτιρίου, μόνον εάν ούτος προκύπτει λόγω κλίσεως του εδάφους.

 

β) Το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών ορίζεται σε 7,00 m, μετρούμενο από το υψηλότερο σημείον της τομής του περιγράμματος της κατόψεως του κτιρίου με το φυσικό ή το κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος διαμορφωμένο έδαφος.

 

Η οικοδομή δεν δύναται να υπερβαίνει λόγω κλίσεως του εδάφους, το ύψος των 10 m εις οιονδήποτε σημείον της.

 

Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να επιφέρει μικράς εκτάσεως μεταβολές κατά την κρίσιν της εις τα ως άνω ύψη, εφ' όσον τούτο απαιτείται δια την προσαρμογή του κτιρίου εις τα πρότυπα του αμέσου περιβάλλοντός του, άνευ υπερβάσεως του αριθμού ορόφων.

 

γ) Υπεράνω του μεγίστου ύψους της οικοδομής επιτρέπεται μόνον η κατασκευή στέγης με τις απολύτως ελάχιστες κατά τα παραδοσιακά πρότυπα κλίσεις, καπνοδόχων και κτιστής δεξαμενής αποθηκεύσεως ύδατος, των απολύτως αναγκαίων ελαχίστων διαστάσεων. Η κλειστή δεξαμενή δέον να είναι εντός της στέγης ή σε περίπτωση δώματος, οργανικά συντιθεμένη με τον όγκο τον κτίσματος, μεγίστου ύψους ουχί μεγαλυτέρου του 1 m.

 

9. Ως κεντρικό τμήμα του οικισμού, δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος καθορίζεται το τμήμα ή τα τμήματα τα οποία από απόψεως πυκνότητας δομήσεως παρουσιάζουν εμφανώς μεγαλύτερη συνοχή ή συνοψίζουν τις κυριότερες δραστηριότητας του οικισμού, μη τιθεμένου περιορισμού, εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις, ως προς την έκτασή του.

 

10. α) Επί οικισμού ή τμήματος οικισμού άνευ εγκεκριμένου σχεδίου, υπαγομένου εις την ρύθμιση τον παρόντος διατάγματος, ως γραμμή δομήσεως ορίζεται το κοινόν όριον μεταξύ των οικοπέδων και των κοινοχρήστων χώρων.

 

β) Εάν η υφισταμένη κατάστασις έχει δημιουργήσει κανόνα ως προς την θέσιν της γραμμής δομήσεως των κτιρίων (ύπαρξις προκηπίου), το νέο κτίριο τοποθετείται συμφώνως προς τον ούτως δημιουργηθέντα κανόνα.

 

γ) Εις περίπτωσιν συγχρόνου αντιμετωπίσεως των αναφερομένων εις τα ανωτέρω εδάφια α' και β', περί της θέσεως της γραμμής δομήσεως αποφαίνεται η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

δ) Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως οικοδομής, εις θέσιν κτιρίου υφισταμένου κατά την δημοσίευση του παρόντος, αποδεικνυόμενου δια φωτογραφιών φερουσών βεβαίωση χρονολογίας υπό του Προέδρου της Κοινότητος ή της Αστυνομικής Αρχής, αυτή κατά κανόνα τοποθετείται, κατά το δυνατόν εις την θέσιν της παλαιάς, δυναμένη να τοποθετηθεί εις άλλη θέσιν μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ε) Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως νέας οικοδομής εις θέσιν κατεδαφισθείσης, προ της δημοσιεύσεως του παρόντος, παλαιάς παραδοσιακού χαρακτήρος οικοδομής, αυτή κατά την κυρία όψιν αυτής τοποθετείται εις την θέσιν της παλαιάς αποδεικνυόμενης ταύτης δια φωτογραφιών, θεωρουμένων ως εις το εδάφιον δ' αναφέρεται, και δια σχεδίων. Άλλως η τοποθέτησις της οικοδομής θα γίνεται κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

11. Εις περίπτωσιν παραλιακών οικισμών η οικοδομική γραμμή τοποθετείται εις απόσταση 15 m τουλάχιστον από της κατά τις κείμενες διατάξεις καθοριζομένης γραμμής αιγιαλού, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως εξ ειδικής διατάξεως.

 

12. Η προηγουμένη παράγραφος δεν ισχύει δια τις κάτωθι περιπτώσεις:

 

α) επισκευή, μετασκευή, αποκατάστασιν ή προσθήκη καθ' ύψος επί νομίμως υφισταμένης οικοδομής, εφ' όσον ο συντελεστής δομήσεως δεν δύναται να εξαντληθεί διαφορετικά.

 

β) ανέγερση νέας οικοδομής, όταν μεταξύ του οικοπέδου και της θαλάσσης παρεμβάλλεται διαμορφωμένη ήδη οδός.

 

13. Εις περίπτωσιν παραλιακών οικισμών έχουν εφαρμογήν και οι διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.

 

14. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (Pilotis).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.