Προεδρικό διάταγμα 19/10/78

ΠΔ 19-10-1978: Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-10-1978: Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών, (ΦΕΚ 594/Δ/1978), 13-11-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2) και 11 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 68 (παράγραφοι 1 και 3), 69 (παράγραφοι 1 και 3), 70 (παράγραφος 1), 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5) της παραγράφου 6 του αυτού ως άνω άρθρου 79 ως αυτή αντικαταστάθηκε για του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλόμενων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977) και 80 και ιδόντες την από 30-06-1978 έκθεση της Διευθύνσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, την υπ' αριθμόν ΕΔ2/α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφαση περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978) ως και την υπ' αριθμόν 822/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Πίνακας παραδοσιακών οικισμών

Άρθρο 2: Όροι δόμησης

Άρθρο 3: Σύνθεση, διάταξη κτιρίων, μορφολογικά στοιχεία

Άρθρο 4: Επιτρέπονται χρήσεις

Άρθρο 5: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 6: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 7: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 8: Ισχύς διατάγματος

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 19-10-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τροποποιήσεις βλέπε το από 01-04-1992 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 386/Α/1992).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.