Προεδρικό διάταγμα 19/11/08b

ΠΔ 19-11-2008: Ανάκληση του από 09-06-1993 προεδρικού διατάγματος Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Λάρισας (νομού Λάρισας) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης κτιρίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 822/Δ/1993)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-11-2008: Ανάκληση του από 09-06-1993 προεδρικού διατάγματος Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Λάρισας (νομού Λάρισας) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης κτιρίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 822/Δ/1993), (ΦΕΚ 567/ΑΑΠ/2008), 18-12-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 114 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3.Την υπ' αριθμόν 478/2006 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.

 

4.-Το υπ' αριθμόν 867/2007 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Δικαστικό Γραφείο Λάρισας.

 

5. Το υπ' αριθμόν 69/2006 πρακτικό συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

6.-Την υπ' αριθμόν 947/2006 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Λάρισας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 193/2007 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 223/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας - με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-11-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.