Προεδρικό διάταγμα 19/1/76b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων, που εμπίπτουν εντός του τομέως Α' ως και του οικισμού Αναστάσεως, εμφαινομένων εις το άρθρο 1 του παρόντος μνημονευόμενο διάγραμμα, τροποποιούνται, συμπληρώνονται και καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων 70% της επιφανείας αυτών.

 

2. α) Μέγιστος αριθμός ορόφων 3 ανεξαρτήτως πλάτους οδού με ανώτατον ύψος 11 m.

 

β) Τα κτίρια, εν εκάστη θέσει, δεν δύναται να υπερβούν τον μέγιστον αριθμόν ορόφων και το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος, κλιμακούμενο αναλόγως της κλίσεως του εδάφους.

 

γ) Τα επί κεκλιμένου εδάφους ανεγειρόμενα κτίρια δεν δύναται να υπερβούν εις ουδέν σημείο το παράλληλο επίπεδο προς το έδαφος, το αγόμενο εξ ύψους 11 m από του εδάφους, έστω και αν εκ της εφαρμογής της παρούσης διατάξεως δεν εξαντλείται ο μέγιστος αριθμός ορόφων και το μέγιστον ύψος επί της προσόψεως ή άλλης τινός όψεως.

 

δ) Οιαδήποτε κλιμάκωσις του κτιρίου, είτε κατά μήκος της οδού, είτε καθέτως προς αυτήν, δεν δύναται να δημιουργήσει τμήματα κτιρίων διαστάσεων μικρότερων των 2.5 m κατά την οριζόντια έννοια, και των 3 m κατά την κατακόρυφη έννοια.

 

ε) Το ελεύθερο ύψος ορόφου κυρίας χρήσεως δεν δύναται να είναι μικρότερο των 3.3 m.

 

στ) Υπεράνω του καθοριζομένου δια του παρόντος προεδρικού διατάγματος ύψους των κτιρίων επιτρέπονται μόνον απολήξεις κλιμακοστασίων, μεγίστου ύψους 2 m, καπνοδόχοι, στηθαία δώματος ύψους 0.9 - 1.1 m από της στάθμης του δώματος, και κεκλιμένες στέγες.

 

ζ) Ουδεμία παρέκκλιση όσον άφορα εις το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος και τον μέγιστο συντελεστή δομήσεως επιτρέπεται.

 

3. α) Οι αναλογίες των διαστάσεων των ανοιγμάτων των οικοδομών δέον όπως είναι οι παραδοσιακές, ήτοι τα ανοίγματα δέον να είναι ορθογώνια επιμήκη καθ' ύψος. Το μέγιστον πλάτος των ανοιγμάτων ορίζεται της μεν οικοδομής 1.3 m, των δε προθηκών καταστημάτων εις 2.2 m. Η διάταξη των ανοιγμάτων επί των προσόψεων της οικοδομής δέον όπως επιδιώκεται να είναι συμμετρική.

 

Η απόστασις μεταξύ διαδοχικών ανοιγμάτων, κατά την οριζόντια έννοια, ορίζεται εις 0.6 m κατ' ελάχιστον.

 

β) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξωστών (έρκερ).

 

γ) Οι ανοικτοί εξώστες δεν επιτρέπεται όπως εξέχουν της οικοδομής πλέον του 1.1 m και εν πάση περιπτώσει ουχί περισσότερον του 1:10 του πλάτους της οδού.

 

Το μέγιστον συνεχόμενο επιτρεπόμενο μήκος των ανοικτών εξωστών ορίζεται σε 3 m, η δε ελαχίστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών εξωστών του αυτού ορόφου, ορίζεται σε 1 m.

 

Απαγορεύεται η κατασκευή γωνιαίων ανοικτών εξωστών ως και ανοικτών εξωστών σε απόσταση μικρότερα του 1 m από των ακμών συναντήσεως των διαφόρων όψεων του κτιρίου και από των πλαγίων ορίων του οικοπέδου.

 

Η κατά την οριζόντια έννοια προέκταση των ανοικτών εξωστών προς αμφότερες τις πλευρές του ανοίγματος ή των ανοιγμάτων, ορίζεται κατ' ελάχιστον 0.4 m και κατά μέγιστο 1 m.

 

Οι ανοικτοί εξώστες ενδείκνυται όπως προβλέπονται ως απλές πλάκες επί ... της πλέον απλής τοπικής μορφής, απαγορευόμενου του συμπαγούς στηθαίου.

 

δ) Ως τρόπος στεγάσεως των οικοδομών ορίζεται το επίπεδο δώμα ως και η κεραμοσκεπής στέγη εκ βυζαντινών κεράμων που απολήγει επί της όψεως ή των όψεων τον κτιρίου εις οριζόντια γραμμή. Ο χώρος απολήξεως κλιμακοστασίου δέον όπως στεγάζεται δια κεραμοσκεπούς δίκλινους στέγης, ήτις δύναται να κατασκευάζεται υπεράνω του επιτρεπόμενου μεγίστου ύψους των 2 m.

 

Η πλάκα του επιπέδου δώματος ως και της στέγης δύναται να προεξέχει πέραν του κατακορύφου επιπέδου των όψεων, εις μεγίστη απόσταση 0.4 m, αποκλειόμενης πάσης ετέρας προεξοχής (προβόλου).

 

Το στηθαίο του δώματος διαμορφώνεται δια πεσσών διαστάσεων 0.3 x 0.3, ανά αποστάσεις τουλάχιστον 1.5 m, και δια κατασκευής κιγκλιδώματος, ξύλινου ή σιδηρού, τοπικής παραδοσιακής μορφής. Δεν αποκλείεται όμως και η κατασκευή στηθαίου διάτρητου εκ πλίνθων υπό την προϋπόθεση καλαίσθητης σύνθεσης ή και συμπαγούς.

 

ε) Τα στηθαία των ανοικτών εξωστών των κλιμάκων και των εν γένει κιγκλιδωμάτων (ασφαλείας κ.λ.π.) κατασκευάζονται σιδηρά και μορφολογούνται συμφώνως προς τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

στ) Τα κιγκλιδώματα χρωματίζονται, τα μεν σιδηρά δια μαύρου χρώματος, τα δε ξύλινα δια του αυτού χρώματος ως τα κουφώματα.

 

Τα κουφώματα, εν γένει, χρωματίζονται εις μονόχρωμους τόνους γαιωδών χρωμάτων.

 

Οι εσωτερικοί τοίχοι των κτιρίων δέον όπως επιχρίονται δι' ασβεστοτσιμεντοκονίας τριπλής σε τρεις στρώσεις.

 

Ο χρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων δέον να είναι βασικώς υπόλευκος, μη αποκλειόμενης όμως της χρήσεως ετέρου χρωματισμού, ως ανοικτού τεφρού και υγροκίτρινου.

 

ζ) Τα κουφώματα θυρών, παραθύρων και προθηκών καταστημάτων κατασκευάζονται αποκλειστικώς και μόνον εκ ξύλου.

 

Τα υαλοστάσια κατασκευάζονται μετά υποδιαιρέσεων (καΐτια), δημιουργούμενων ούτω μικρών ορθογωνίων επιφανειών υαλοπινάκων.

 

Τα σκούρα παραθύρων και θυρών κατασκευάζονται, είτε ως πλήρη αναδιπλούμενα, είτε ως περσιδωτά (Γερμανικά με κινητές περσίδες), είτε ως Γαλλικά, αποκλειόμενης της χρήσεως ρολών και συρτών κατασκευών.

 

Τα σκούρα προθηκών και καταστημάτων κατασκευάζονται, είτε ως πλήρη, είτε ταμπλαδωτά, αναδιπλούμενα εις τους λαμπάδες.

 

Οι θύρες εισόδου (κτιρίου) κατασκευάζονται ταμπλαδωτές περαστές δίφυλλοι ή μονόφυλλοι μετά ή άνευ φεγγίτη.

 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στις προθήκες των καταστημάτων, (ρολά, φυσαρμόνικες).

 

Η μορφόληση των όψεων δύναται δια της επεξεργασίας του επιχρίσματος να ακολουθήσει το παραδοσιακό σύστημα (βάση, κορμός, στέψη, διαζώματα, πλαίσια παραθύρων και θυρών, παραστάδες κ.λ.π.).

 

η) Προ των καταστημάτων επιτρέπεται η τοποθέτησις οριζοντίων μονίμων στεγασμάτων εξ αυλακωτής λαμαρίνας μεγίστου πλάτους 2 m, επί αντηρίδων σιδηρών, απλού παραδοσιακού τύπου. Εξ αυτών επιτρέπεται η ανάρτηση κατακόρυφων πετάσσων (προστεγασμάτων) μονόχρωμου υφάσματος, από ύψους μεγαλυτέρου των 2.5 m από του πεζοδρόμου και άνευ κατακόρυφων στηριγμάτων επ' αυτού, εσώτερο δε κατά 0.5 m του κρασπέδου αυτού. Γενικώς οπού τοποθετούνται πέτασσοι (τέντες) δέον να είναι μονόχρωμοι και επί σιδηρού λεπτού σκελετού εκ σωλήνων.

 

θ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών,

 

ι) Επιτρέπεται η ανάρτηση επιγραφών επί των προσόψεων των καταστημάτων, εφ' όσο τοποθετούνται κατ' αναλογία προς τις διαστάσεις και την κλίμακα της όψεως του κτιρίου.

 

ι)α) Απαγορεύεται η ανάρτηση επιγραφών επί στηθαίου εξωστών, κλιμάκων, στηθαίων δωμάτων, καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων επί ελευθέρως ιστάμενων ικριωμάτων.

 

Επιτρέπονται φωτιστικά σώματα, τύπου των παλαιών σιδηρών φανών ή φανών θυέλλης, πακτούμενων δια σιδηρών ελασμάτων (φουρουσιών) επί των προσόψεων των κτιρίων η επί σιδηρών στύλων.

 

ι)β) Απαγορεύεται η εν γένει ανάρτηση κοινών λαμπτήρων πυρακτώσεως ή φθορισμού.

 

4. α) Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 3 έχουν εφαρμογή και επί προσθήκης ορόφων επί υφισταμένων κτιρίων.

 

β) Προκειμένου περί επισκευών, μετασκευών και αποκαταστάσεως παλαιών αξιόλογων κτισμάτων η οικοδομική άδεια χορηγείται έστω και εάν η υφισταμένη δόμηση των κτισμάτων τούτων αντίκειται προς τους καθοριζόμενους δια του παρόντος όρους (κάλυψη, ύψος, αριθμός ορόφων, θέση οικοδομής στο οικόπεδο κ.λ.π.) και τους εν γένει νυν ισχύοντες.

 

γ) Η εν γένει διαμόρφωση και οι λεπτομέρειες των ανεγειρόμενων κτιρίων, οι προσθήκες και οι επισκευές επί υφισταμένων τοιούτων, υπόκεινται εις την έγκριση της κατά νόμο Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

δ) Η εν γένει κατεδάφισις παλαιών κτισμάτων και η αφαίρεση στοιχείων εξ αυτών, ως και η κατεδάφισις εν γένει παλαιών στοιχείων εξοπλισμού ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδρες, φρεάτια κ.λ.π.), ως και ή διαμόρφωσις κοινοχρήστου χώρων και ή μελέτη στοιχείων επιπλώσεως και εξοπλισμού αυτών (επιγραφές, πάγκοι, επικαλύψεις οδών και πλατειών κ.λ.π., δημοτικοί κάλαθοι, εξωτερικός φωτισμός κτιρίων και οδών, πινακίδες ονομασίας οδών και αριθμήσεως των οικιών, πίδακες, περίπτερα, έργα Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΟΤΕ κ.λ.π.), τελούν υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ε) Της κατεδαφίσεως οιουδήποτε αξιόλογου κτίσματος, δέον όπως απαραιτήτως προηγείται φωτογράφησις και πλήρης σχεδίαση των όψεων, κατόψεων και τομών τού κτίσματος, υπό κλίμακα 1:50, των δε ενδιαφερουσών κατασκευαστικών και μορφολογικών λεπτομερειών, υπό κλίμακα 1:20 έως 1:1. ώστε να εξετάζεται υπό της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η δυνατότητα διατηρήσεως της προσόψεως και η εν γένει ανοικοδόμησις εις την αρχική των μορφή.

 

5. Οι διατάξεις τού παρόντος διατάγματος ισχύουν κατά την ανέγερση πάσης φύσεως κτισμάτων περιλαμβανομένων και των ειδικών κατασκευών, ανεξαρτήτως της ιδιότητος τού φορέως (ιδιοκτήτου) και προβλεπομένης χρήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.