Προεδρικό διάταγμα 19/5/81 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός της δια του άρθρου 1 του παρόντος εγκρινομένης περιοχής του Ρυμοτομικού Σχεδίου επιτρέπεται η ανέγερση πάσης φύσεως Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων ως και Επιχειρήσεων επεξεργασίας, αποθηκεύσεως και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και κτιρίων Κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων, οι οποίες απαιτούνται δια την παροχή υπηρεσιών στις εγκατεστημένες εντός της Βιομηχανικής Περιοχής επιχειρήσεις, υπό τους ακολούθους όρους και περιορισμούς δομήσεως των οικοπέδων αυτής:

 

I. Ζώνη Α'. - Βιοτεχνικά Τετράγωνα

 

α) Αυτοστέγαση Βιοτεχνών (οικοδομικό τετράγωνο 43)

 

Ελάχιστον εμβαδόν: 1.000 m2.
Ελάχιστον πρόσωπο: 20 m.
Ελάχιστο βάθος: 40 m.
Μέγιστον ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων: 60% της επιφανείας αυτών.
Επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: 4.
Ανώτατο ύψος κτιρίων: 20 m.
Συντελεστής δομήσεως: 2.4.
Η ελαχίστη επιτρεπομένη απόσταση των κτιρίων από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου είναι: 5 m.

 

(β) Τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια (οικοδομικό τετράγωνο 44)

 

Προκειμένου περί τυποποιημένων Βιοτεχνικών Κτιρίων, που θα αναγερθούν με μέριμνα της ΕΤΒΑ ισχύουν οι κάτωθι όροι και περιορισμοί δομήσεως:

 

Μέγιστο ποσοστό καλύψεως: 60%, εφ' ολοκλήρου της επιφάνειας του οικοδομικού τετραγώνου.
Επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: 4.
Ανώτατο ύψος κτιρίων: 20 m.
Συντελεστής δομήσεως: 2.4.
Η ελαχίστη επιτρεπομένη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου είναι 5 m.

 

II. Ζώνη Β' -Βιομηχανικά Τετράγωνα (οικοδομικά τετράγωνα 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 52, 53, 54 και 55)

 

Ελάχιστον εμβαδόν: 2.000 m2.
Ελάχιστον πρόσωπο: 30 m.
Ελάχιστο βάθος: 50 m.
Μέγιστον ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων: 60% της επιφανείας αυτών.
Συντελεστής κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως: 12 m3 ανά m2 οικοπέδου.
H ελαχίστη απόστασις των κτιρίων από τα όρια των οικοπέδων είναι τουλάχιστον 0.6 του ύψους του κτιρίου ή του πλησιέστερου τμήματος προς το όριο αυτού και πάντως ουχί μικροτέρα των 5 m.

 

Δεν απαιτείται ή τήρησις των ως άνω αποστάσεων προκειμένου κερί κατασκευής ειδικών αναγκαίων λειτουργικών εγκαταστάσεων ως γερανογεφυρών, καπνοδόχων, υδατόπυργων κ.λ.π.

 

III. Ζώνη Γ'. Κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις (οικοδομικά τετράγωνα 45 και 50)

 

Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα δια την ανέγερση κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων με οίας διαστάσεις και εμβαδόν διανέμονται υπό του αρμοδίου φορέως.
Μέγιστο ποσοστό καλύψεως: 30% εφ' ολοκλήρου της επιφανείας του οικοδομικού τετραγώνου.
Επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: 3.
Ανώτατο ύψος κτιρίων: 11 m.
Συντελεστής δομήσεως: 0.8.
Απόσταση κτιρίων μεταξύ των 0.6 Η (όπου Η = 11 m).

 

2. Τα ανεγερθησόμενα εντός των ως άνω καθορισθεισών Ζωνών Α', Β' και Γ' κτίρια δέον να απέχουν εκ των πέριξ αυτών ρυμοτομικών γραμμών 10 m.

 

3. Εξαιρούνται των ως άνω καθορισθέντων μεγίστων υψών οι ειδικές κατασκευές, οι αναγκαίες για τη λειτουργία της εγκαταστάσεως (π.χ. γερανογέφυρες, σιλό, καπνοδόχοι. πύργοι ψύξεως, υδατόπυργοι κ.λ.π.).

 

4. Προκειμένου περί κτισμάτων κοινωφελών εγκαταστάσεων (π.χ. εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, υποσταθμός Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού κ.λ.π.) ταύτα ανεγείρονται σε χώρους που θα επιλεγούν, οι όποιοι προκύπτουν από τις ειδικές μελέτες των έργων υποδομής εντός των Ζωνών Α', Β' και Γ' ισχυόντων εν προκειμένω των αντιστοίχων όρων και περιορισμών δομήσεως των ζωνών τούτων, ως αυτοί καθορίζονται ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση της ως άνω παραγράφου 3.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.