Προεδρικό διάταγμα 19/7/91g - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Στην παραπάνω περιοχή καθορίζονται χρήσεις γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 2) του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980) απαγορευμένων των κέντρων διασκέδασης (ντισκοτέκ, σφαιριστηρίων, νυκτερινών κέντρων, των οβελιστηρίων και των καταστημάτων fast - food).

 

ΙΙ. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή, καθορίζονται όπως στις επόμενες παραγράφους:

 

1. α) Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

 

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος ήταν και οικοδομήσιμα είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις.

 

2. Ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70%.

 

Συντελεστής δόμησης: 1,4.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 10,50 m και αριθμός ορόφων 3.

 

Το παραπάνω οριζόμενο ύψος των κτιρίων μετράται από τη φυσική στάθμη του εδάφους.
Σε περίπτωση που το ισόγειο κτιρίου χρησιμοποιηθεί για κατάστημα, το ελάχιστο ύψος του καταστήματος ορίζεται σε 4,5 m.

 

5. Επί πλέον των ανωτέρω για όλους τους τομείς ισχύουν και τα εξής:

 

α) Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται μόνο η κατασκευή καμινάδας, στηθαίου και στέγης με κλίση 30° και σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

 

Οι προεξοχές της στέγης κατά την περίμετρο του κτιρίου από κατακόρυφα στοιχεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,40 m.

 

β) Απαγορεύεται η δημιουργία τετάρτου ορόφου από εκμετάλλευση της κλίσης του εδάφους ή της υψομετρικής διαφοράς δρόμων σε διαμπερή οικόπεδα.

 

γ) Η φυσική στάθμη του εδάφους ορίζεται από το υψόμετρο των διαμορφωμένων κρασπεδόρειθρων και όπου δεν υπάρχουν από τη διαμορφωμένη κατάσταση της γύρω περιοχής και των γειτονικών οικοδομικών τετραγώνων.

 

δ) Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τρόπο ώστε:

 

Να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.
Να προστατεύονται βασικά στοιχεία θέας των κοινοχρήστων χώρων.
Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων.
Να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνει τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο και επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή του όγκου αυτού.

 

ε) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis) η κατασκευή υπόγειων των οποίων η οροφή θα βρίσκεται ψηλότερα από 0,50 m από τη φυσική στάθμη του εδάφους, καθώς και η τοποθέτηση λυομένων οικίσκων.

 

στ) Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών (επιχρίσματα, χρωματισμοί) στον όροφο διωρόφων κτιρίων πριν την ολοκλήρωση και της φάσης των εξωτερικών επιχρισμάτων στο ισόγειο.

 

ζ) Οι πόρτες και τα παράθυρα ή φεγγίτες στις όψεις του κτιρίου πρέπει να έχουν μέγιστη διάσταση πλάτους 1,20 m και 0,90 m αντίστοιχα. Τα παραδοσιακά μορφολογικά στοιχεία πάνω από τα κουφώματα (υπέρθυρα, φεγγίτες) δεν υπόκεινται στον παραπάνω περιορισμό.

 

Τα κουφώματα πρέπει να είναι ξύλινα και ειδικότερα:

 

Τα εξώφυλλα πρέπει να είναι ταμπλαδωτά, καρφωτά η περσιδωτά (γαλλικά ή γερμανικά) ανάλογα με τα επικρατούντα παραδοσιακά πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου. Τα εξωτερικά κουφώματα πρέπει να είναι μονόχρωμα σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα όχι με έντονες αποχρώσεις και χωρίς να χρησιμοποιείται διαφανής λάκα για την εμφάνιση του ξύλου.

 

η) Τα τζαμιλίκια των παραθύρων να υποδιαιρούνται με δύο τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους.

 

Η υποδιαίρεση αυτή δεν ισχύει για τους φεγγίτες.

 

θ) Το ελάχιστο πάχος των τοξωτών κατασκευών (βόλτες ή καμάρες) ορίζεται σε 0,50 m.

 

ι) Τα ανοίγματα των καταστημάτων πρέπει να είναι περιορισμένων διαστάσεων κατά τα παραδοσιακά πρότυπα και τα κουφώματα να είναι ανάλογης κατασκευής και με τα ίδια υλικά με τα υπόλοιπα κουφώματα του κτίσματος.

 

ι)α) Η τελική επεξεργασία των εξωτερικών όψεων των κτιρίων εναρμονίζεται με τα παραδοσιακά πρότυπα από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής.

 

ι)β) Για τον χρωματισμό των όψεων των κτιρίων χρησιμοποιούνται υδροχρώματα λευκά. Επιτρέπεται σε μικρή αναλογία πρόσμιξη γαλάζιου χρώματος που δεν αλλοιώνει τον επικρατούντα λευκό χρωματικό τόνο του κτιρίου.

 

Ο χρωματισμός εσοχών, στοιχείων, τμημάτων ή ολόκληρου του κτιρίου με χρώμα άλλο πλην του λευκού υπόκεινται στην κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ι)γ) Η χρήση μαρμαροκονίας στη σύνθεση των επιχρισμάτων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου επιτρέπεται μόνο σε νεοκλασικού ρυθμού κτίρια και μετά την έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ι)δ) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε πρόβολο, μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μεγίστου πλάτους 1,00 m και συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου από το 1/3 οποιασδήποτε όψης του κτιρίου, απαγορευμένων των γωνιακών εξωστών στον πρόβολο.

 

Τα στηθαία των εξωστών και κλιμάκων πρέπει να είναι ξύλινα ή σιδερένια μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου.

 

ι)ε) Η κατασκευή ανοιχτής κλίμακας που οδηγεί στον όροφο επιτρέπεται μόνο στις πλάγιες ή οπίσθιες πλευρές του κτιρίου.

 

Οι κλίμακες αυτές προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής.

 

ι)στ) Απαγορεύεται η κατασκευή προστεγασμάτων.

 

ι)ζ) Επιτρέπεται η τοποθέτηση πετασμάτων (τεντών) σε ισόγειους χώρους παραμονής ατόμων (ζαχαροπλαστείων, καφενείων, εστιατορίων κ.λ.π.) απαγορευμένης της τοποθέτησης αυτών σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους.

 

Οι τέντες πρέπει να είναι μονόχρωμες περιορισμένων διαστάσεων και η τοποθέτησή τους γίνεται με οικοδομική άδεια εκδιδόμενη μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ως προς τη μορφή, το χρωματισμό, τις διαστάσεις τα υλικά και τον τρόπο στήριξής τους.

 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τεντών από πλαστικό, αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο.

 

ι)η) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κάθε είδους φωτεινών ή μη φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση των ακινήτων καθώς και σε ικριώματα, μέσα στο χώρο των οικοπέδων ή μπροστά από αυτά, στα δώματα και εντός των ακαλύπτων χώρων. Επιτρέπονται μόνο επιγραφές περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου και που τοποθετούνται στη θέση που δεν καλύπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου, μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Για την παραπάνω έγκριση απαιτούνται:

 

α. Φωτογραφία του κτιρίου και των γειτονικών αυτού.

β. Σχέδια της όψης όπου θα τοποθετηθεί η επιγραφή, τομές και σχηματική παράσταση της επιγραφής και

γ. Τεχνική περιγραφή, στην οποία αναφέρονται τα υλικά, ο τρόπος κατασκευής και στήριξης αυτής και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές κατατοπιστικές διευκρινήσεις.

 

Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί μετά την κρίση της να επεμβαίνει και σε περιπτώσεις επιγραφών ή διαφημίσεων που προϋπήρχαν της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος, προκειμένου να επιφέρει τροποποιήσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

 

ι)θ) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προεξοχή εκτός οικοδομικής γραμμής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν προσθήκη για την τοποθέτηση εμπορευμάτων. Δεν επιτρέπεται επίσης στις όψεις των κτιρίων διακοσμήσεις, γλυπτική ή ζωγραφική οι οποίες δεν εναρμονίζονται με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

κ) Δεν επιτρέπεται η κατεδάφιση ή αλλοίωση προεξοχών, όπως εξωτερικές συμπαγείς σκάλες, ή κρηνών, μνημείων, βράχων, διαμορφωμένων, αναβαθμών, ζαρτινιέρων η υπαρχόντων φυτών και των στηρίξεων των αυτών, πάγκων (μαρμάρινων η πέτρινων), ακόμη και αν αυτά τα στοιχεία εμποδίζουν την κυκλοφορία με τα σημερινά στοιχεία.

 

κ)α) Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

 

Η αναστήλωσή τους επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή και θέση του κτίσματος.

 

κ)β) Σε περιπτώσεις επισκευών, ανακατασκευών, αποκαταστάσεων κ.λ.π. υπαρχόντων κτιρίων και εφόσον το επισκευαζόμενο ή ανακατασκευαζόμενο κτίριο στεγαζόταν με στέγη, επιβάλλεται η ανακατασκευή της στέγης.

 

Η παραπάνω στέγη είναι υποχρεωτική έστω και αν πάνω από το ανακατασκευαζόμενο τμήμα της οικοδομής επιτρέπεται ή προβλέπεται η κατασκευή επί πλέον ορόφου.

 

κ)γ) Οι τοίχοι αντιστήριξης κατασκευάζονται από άποψη υλικού και τρόπου κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

κ)δ) Οι περιφράξεις των οικοπέδων κατασκευάζονται από τοιχοποιία η οποία σε περίπτωση λιθοδομής μπορεί να παραμείνει ανεπίχριστη ενώ σε περίπτωση άλλου υλικού (οπτόπλινθων, τσιμεντόπλινθων) επιχρίεται υποχρεωτικά.

 

Οι αυλόθυρες των περιφράξεων αυτών κατασκευάζονται από υλικά και σε μορφή και ύψος που είναι σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

κ)ε) Απαγορεύεται η αντικατάσταση υπαρχόντων πέτρινων λιθόστρωτων ή πλακόστρωτων δρόμων, πεζοδρομίων ή διαπλατύνσεων οποιουδήποτε πλάτους με οποιοδήποτε άλλο υλικό εκτός από το ήδη υπάρχον.

 

κ)στ) Κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από οργανισμό κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.) και γενικά κάθε εργασία που αφορά τη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, πρέπει να προσαρμόζεται στα παραδοσιακά πρότυπα και μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Η τοποθέτηση μετρητού ηλεκτρικού ρεύματος και κάθε άλλου στοιχείου παροχής των οργανισμών κοινής ωφέλειας τοποθετείται σε μη εμφανή επιφάνεια.

 

κ)ζ) Επιβάλλεται η εγκατάσταση μιας κεντρικής κεραίας τηλεοράσεως ανά οικοδομικό τετράγωνο σε θέση μη εμφανή από τους κοινοχρήστους χώρους του Οικισμού.

 

κ)η) Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σε εμφανή σημεία της οικοδομής.

 

κ)θ) Οι οργανισμοί κοινής ωφελείας υποχρεώνονται να αναλαμβάνουν την αποκατάσταση της αρχικής μορφής των οδών και κοινοχρήστων χώρων στους οποίους επενέβησαν για την εγκατάσταση των δικτύων τους.

 

Κάθε εργασία που εκτελείται στην περιοχή, όπως ανεγέρσεις, μερική ή ολική κατεδάφιση ετοιμόρροπων ή μη κτιρίων επισκευές μικροεπισκευές κτιρίων, καθαιρέσεις στοιχείων κτιρίων ως και κάθε εργασία που εκτελείται στους κοινόχρηστους χώρους καθώς και όλα τα θέματα που αφορούν στη χρήση των κτιρίων, των οδών (πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π.) υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου).

 

Η Πολεοδομική Υπηρεσία διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου τον φάκελο οποιουδήποτε θέματος προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει.

 

Ειδικότερα για θέματα χρήσεων των κτιρίων οδών, κοινοχρήστων χώρων απαιτείται και η γνώμη του δημοτικού συμβουλίου.

 

λ) Στις περιπτώσεις που κατά την εφαρμογή των ειδικών και γενικών πολεοδομικών διατάξεων η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κρίνει ότι θίγεται το παραδοσιακό περιβάλλον, η πολεοδομική Υπηρεσία διαβιβάζει το θέμα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για ειδική ρύθμιση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

λ)α) Οι μελέτες που υποβάλλονται στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) για γνωμοδότηση πρέπει να εμπεριέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 

Μια σειρά αρχιτεκτονικών προσχεδίων.
Τοπογραφικό διάγραμμα με ακρίβεια σε κλίμακα 1:200 στο οποίο σημειώνονται η υπάρχουσα κατάσταση με τα υψόμετρα, τα διαγράμματα κάλυψης (υπάρχον και προτεινόμενο), τα γειτονικά οικόπεδα όπου σημειώνεται ο αριθμός ορόφων των κτιρίων που υπάρχουν εντός των οικοπέδων αυτών, η παλαιότητά τους με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό τους, την θέση και τις διαστάσεις του ακαλύπτου χώρου τους. Σε περίπτωση μικροεπισκευών δεν είναι απαραίτητη η υποβολή τοπογραφικού.
Φωτογραφίες με γενική άποψη της οδού και όλων των όψεων του κτιρίου καθώς και φωτογραφίες όλων των γειτονικών κτιρίων θεωρημένες από την Πολεοδομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση επισκευών ή μικροεπισκευών υποβάλλονται φωτογραφίες γενικές και με λεπτομέρειες όλων των όψεων του κτιρίου ώστε να φαίνονται καθαρά όλα τα μορφολογικά στοιχεία.
Δειγματολόγιο χρωμάτων σε περίπτωση χρωματισμού.

 

λ)β) Τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των αναφερομένων στο εδάφιο κ)α, είναι αποτύπωση της ύπαρξης τυχόν ερειπίων, φωτογραφίες του κτιρίου με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένης από τον δήμαρχο ή την αστυνομική αρχή.

 

6. Οι ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 9 και 14 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός δεν εφαρμόζονται καθ' όσον αφορά το ύψος των κτιρίων το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης και τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και καθ' ο μέρος τα θέματα αυτά ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 634/Δ/1992).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.