Προεδρικό διάταγμα 19/8/81e - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Όροι δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των τομέων Α, Β, Γ, και Δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος καθορίζονται ως κάτωθι:

 

α) Δια τον τομέα Α.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο βάθος: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) Δια τον τομέα Β.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο βάθος: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

γ) Δια τον τομέα Γ.

 

Ελάχιστον εμβαδόν: 4.000 m2.

 

δ) Δια τον τομέα Δ.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο βάθος: 40 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 3.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα εφ' όσον έχουν κατά την ημέρα δημοσιεύσεως του παρόντος, εμβαδόν και διαστάσεις τις καθοριζόμενες υπό του άρθρου 4 του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) περί ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 17-07-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών.

 

3. Οικόπεδον που εμπίπτει εις περισσοτέρους του ενός τομείς είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τους όρους και του τομέως εις ον εμπίπτει το μεγαλύτερο τμήμα αυτού.

 

4. Σύστημα δομήσεως ορίζεται των πτερύγων.

 

Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται κατά την κρίσιν της να μεταβάλει την θέσιν του κτιρίου εντός του οικοπέδου είτε δια λόγους διατηρήσεως υφισταμένης παλαιάς οικοδομής, είτε επί σκοπώ όπως εξασφαλίζεται η διατήρησις της παραδοσιακής κλίμακας του οικισμού και εις τις υπό ανέγερση οικοδομές. Προς τούτο η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να χορηγεί προέγκριση και επί υποβαλλομένων προσχεδίων.

 

5. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται:

 

Δια τον τομέα Α 100% της επιφανείας αυτών.
Δια τον τομέα Β 40% της επιφανείας αυτών.
Δια τον τομέα Γ 3% της επιφανείας αυτών.
Δια τον τομέα Δ 10% της επιφανείας αυτών.

 

6. Συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων ορίζεται:

 

Δια τον τομέα Α 0,80.
Δια τον τομέα Β 0,40.
Δια τον τομέα Γ 0,03.
Δια τον τομέα Δ 0,10.

 

Εις τον συντελεστή δομήσεως οικοπέδου προσμετρώνται οι υπόγειοι χώροι ή τμήματα αυτών εφ' όσον η οροφή των υπέρκειται της στάθμης του περιβάλλοντος τους υπογείους χώρους ή τα τμήματα αυτών φυσικού εδάφους πέραν του 1 m.

 

7. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 4 και 6 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται εντός του οικοπέδου η ανέγερσις μιας οικοδομής συνολικής επιφανείας όλων των ορόφων ουχί μείζονος των 100 m2 υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής δομήσεως δεν υπερβαίνει τον αριθμόν 1.

 

8. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται εις μεν τους τομείς Α, Β και Δ εις 2 ανεξαρτήτως πλάτους οδού, εις δε τον τομέα Γ εις 1.

 

9. Το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των διωρόφων κτιρίων, ορίζεται εις 7 m των δε μονώροφων εις 4, μετρούμενο από του φυσικού εδάφους ή του προϋφιστάμενου τεχνητώς διαμορφωμένου τοιούτου.

 

10. Υπεράνω του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων απαγορεύεται οιαδήποτε κατασκευή, πλην καπνοδόχων, αεραγωγών και στηθαίων μέχρις ύψους 0,50 m. Οι κατασκευές αυτές επιβάλλεται να έχουν μορφήν και διαστάσεις συμφώνως προς τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

11. Επιβάλλεται η κατασκευή υπογείων υδατοδεξαμενών εις τις νέας οικοδομές πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίας τούτο καθίσταται ανέφικτο λόγω εδαφολογικών συνθηκών.

 

12. Επιβάλλεται η διάσπασις του υπέργειου όγκου εις ανεξάρτητα κτίρια εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο όγκος αυτός υπερβαίνει τα 800 m3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβασις του κατά τα ως άνω οριζομένου όγκου προκειμένου περί κοινωφελών κτιρίων και τουριστικών τοιούτων. Δια τις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η υποβολή εις την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου προς κατ' αρχήν έγκριση προμελέτης του κτιρίου που θα ανεγερθεί. Αυτή θα περιλαμβάνει:

 

α) τοπογραφικό της περιοχής της ο θα απεικονίζεται τόσον το προς ανέγερση κτίριον, όσον και τα τυχόν υφιστάμενα όμορα,

β) φωτογραφίες του άμεσου προς το κτίριο που θα ανεγερθεί περιβάλλοντος και

γ) κατόψεις, τομές και όψεις του κτιρίου που θα ανεγερθεί υπό κλίμακα 1:100 τουλάχιστον.

 

13. α) Κατά την ανέγερση νέων οικοδομών τηρείται η διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή.

 

β) Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τον άξονα της κεντρικής οδικής αρτηρίας Λιμένος - Χώρας ορίζεται εις 10 m.

 

γ) Η ελάχιστη απόστασις των κτιρίων από της γραμμής αιγιαλού ορίζεται εις 30 m.

 

Το παρόν εδάφιον δεν έχει εφαρμογήν εις περίπτωσιν διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής από παλαιά παραδοσιακά κτίσματα κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

14. Απαγορεύονται οι κατασκευές:

 

α) κτιρίων επί υποστυλωμάτων (sur pilotis) και

β) λυομένων οικισμών εις ολόκληρον την περιοχήν της νήσου Ίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.