Προεδρικό διάταγμα 1/10/81

ΠΔ 01-10-1981: Περί τροποποιήσεως του από 14-12-1970 διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής (ΦΕΚ 300/Δ/1970)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 01-10-1981: Περί τροποποιήσεως του από 14-12-1970 διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής (ΦΕΚ 300/Δ/1970), (ΦΕΚ 573/Δ/1981), 14-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 3 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμό 306/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Την υπ' αριθμό 1172/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του από 14-12-1970 διατάγματος, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται δια μεν τα οικόπεδα του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος, το πανταχόθεν ελεύθερον, δια δε τα οικόπεδα των εδαφίων β' και γ' της αυτής παραγράφου 1 του παρόντος, το συνεχές. Επιτρέπεται η εφαρμογή του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος δια τα ως άνω κατά παρέκκλιση οικόπεδα τηρουμένων των σχετικών, επί του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος, διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ήτοι πλάγιες αποστάσεις, καλύψεις, κ.λ.π.}

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 01-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.