Βασιλικό διάταγμα 14/12/70 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής (Αττικής), πλην αυτών που εμπίπτουν στις περιοχές στις οποίες οι όροι δομήσεως καθορίστηκαν δια των από [ΒΔ] 27-02-1957 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 30/Α/1957), [ΒΔ] 17-02-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 23/Δ/1962), [ΒΔ] 06-02-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 56/Δ/1969) ορίζονται ως ακολούθως:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 13 m.
Ελάχιστον βάθος 18 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 600 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου οικόπεδα υφιστάμενα κατά την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 9 m.
Ελάχιστον βάθος 15 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 300 m2.

 

γ) Ωσαύτως κατά παρέκκλιση από των προηγουμένων εδαφίων, οικόπεδα εμπίπτοντα εις την περιοχήν την εγκριθείσα δια του από 14-09-1960 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 134/Δ/1960) και υφιστάμενα κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του ως άνω βασιλικού διατάγματος θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8 m.
Ελάχιστον βάθος 12 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 150 m2.

 

2. α) Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται εις 33% της επιφανείας αυτών.

 

β) Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω εδαφίου, επί των μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος βασιλικού διατάγματος υφισταμένων αρτίων κατά παρέκκλιση οικοπέδων, επιτρέπεται κάλυψις μέχρι 250 m2, εφ' όσον ούτω η καλυπτόμενη επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 50% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

Το παρόν εδάφιον δεν έχει εφαρμογήν επί των οικοπέδων που εμπίπτουν στην εγκριθείσα δια του από 14-09-1960 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 134/Δ/1960) περιοχήν, εφ' ων επιτρέπεται κάλυψη μέχρις 125 m2, εφ' όσον αυτή δεν υπερβαίνει τα 70% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται δια μεν τα οικόπεδα του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος, το πανταχόθεν ελεύθερον, δια δε τα οικόπεδα των εδαφίων β' και γ' της αυτής παραγράφου 1 του παρόντος, το συνεχές. Επιτρέπεται η εφαρμογή του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος δια τα ως άνω κατά παρέκκλιση οικόπεδα τηρουμένων των σχετικών, επί του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος, διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ήτοι πλάγιες αποστάσεις, καλύψεις, κ.λ.π.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 01-10-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 573/Δ/1981).

 

4. α) Ο συντελεστής των οικοπέδων, περί ων το εδάφιο α της παραγράφου 1 του παρόντος, ορίζεται σε 1,20 παραμένοντος εν ισχύ του προκύπτοντος τυχόν μεγαλυτέρου, βάσει των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων.

 

Το δε μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των επί αυτών ανεγειρομένων οικοδομών καθορίζονται βάσει των διατάξεων του από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 109/Δ/1969).

 

β) Ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων, περί ων τα εδάφια β' και γ' της αυτής παραγράφου 1 του παρόντος, ορίζεται εις 1,20 παραμένοντος εν ισχύ του προκύπτοντος τυχόν μεγαλυτέρου βάσει των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων. Ο δε μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται εις τέσσερις (4), με μέγιστον ύψος των επί αυτών οικοδομών 14 m, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.