Προεδρικό διάταγμα 1/8/89 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με στοιχείο 1 (πυρήνας υγροβιότοπου).

 

Χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης και αποτελεί ένα σύστημα βάλτου - ξηράς που καλύπτεται από ποώδη και δενδρώδη βλάστηση.

 

1. Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται η δόμηση για οικιστική χρήση και επιτρέπονται δραστηριότητες σχετικές με τη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία. Στην παραλιακή έκταση της κοινότητας επιτρέπεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η εγκατάσταση λυομένων κατασκευών αναψυχής (όπως αναψυκτήρια, περίπτερα, κιόσκια). Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή ελαφρών λυομένων στεγάστρων μέχρι 20 m2 μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

3. Επιπλέον των ανωτέρω, για την παραπάνω περιοχή ισχύουν και τα εξής:

 

α) Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών και η κατάληξη απόρριψης λυμάτων.

 

β) Απαγορεύεται το κυνήγι ώστε να διαφυλαχθεί η παρουσία των ειδών της ορνιθοπανίδας, μεταναστευτικών και μη.

 

γ) Ελέγχονται οι επιπτώσεις της χρήσης των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, στον υγροβιότοπο από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας.

 

δ) Ελέγχεται η βοσκή και το κάψιμο καλαμιών, ώστε να μην υποβαθμιστεί η φυσική βλάστηση, με παρακολούθηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Νομαρχίας. Επίσης απαγορεύεται το κόψιμο των καλαμιών, η εκχέρσωση της φυσικής βλάστησης και η επέκταση της καλλιεργούμενης γης.

 

Β. Περιοχή με στοιχείο 2.

 

Χαρακτηρίζεται η ευρύτερη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

 

α) κατοικιών,

β) γεωργικών αποθηκών,

γ) δεξαμενών,

δ) στεγάστρων,

ε) θερμοκηπίων,

στ) υδατοδεξαμενών,

ζ) αντλιοστασίων,

η) αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

2. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β) Κατ' εξαίρεση τα φρεάτια, οι αντλητικές εγκαταστάσεις και οι υδατοδεξαμενές επιτρέπονται από την αρτιότητα γηπέδου.

 

3. Για τις κατοικίες η μεγίστη επιτρεπόμενη επιφάνεια των κτιρίων και η συνολική των ορόφων ορίζεται σε 200 m2 και ο αριθμός των ορόφων σε 2.

 

4. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα.

 

5. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα εξής:

 

α) Ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας η χρήση των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις γεωργικές καλλιέργειες ώστε να τηρούνται τα όρια των διαφόρων φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού στον πυρήνα.

 

β) Ρυθμίζεται η συγκέντρωση των λυμάτων των κοινοτήτων στα όρια του βιότοπου είτε με χρήση στεγανών βόθρων είτε με συλλογή, επεξεργασία και απόρριψή τους στη θάλασσα σε κατάλληλη θέση ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του υπογείου υδροφορέα και του υγροβιότοπου.

 

6. Επιτρέπεται η επισκευή, η συντήρηση και η ανακατασκευή νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

Στις χρήσεις αυτές επιβάλλεται η επεξεργασία των λυμάτων τους με εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού οι οποίες ελέγχονται από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες και η σωστή λειτουργία τους αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

 

7. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί στην παραπάνω περιοχή 2 πριν από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και αφορούν τις επιτρεπόμενες χρήσεις εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.