Προεδρικό διάταγμα 20/9/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι περιβαλλοντικοί όροι, σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, είναι οι εξής:

 

1. Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος

 

α. Κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση νέων έργων που προκύπτουν στο πλαίσιο των νέων ή υφιστάμενων χρήσεων, διαμέσου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενσωματώνεται με λεπτομερή τρόπο η μέριμνα για:

 

α)α) εξοικονόμηση ενέργειας τόσο στο παθητικό επίπεδο (μονώσεις, ψυχρά υλικά, σκιάσεις κ.ά.), όσο και στο ενεργητικό επίπεδο (εξοπλισμός υψηλής απόδοσης, έξυπνο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, χρήση φυσικού αέρα, λαμπτήρες εξοικονόμησης κ.ά.),

 

β)β) ορθολογική χρήση νερού, με εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης στην κατανάλωση από τους χρηστές του συγκροτήματος και αποτελεσματικής άρδευσης με δυνατότητα αξιοποίησης ομβρίων υδάτων,

 

γ)γ) διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, σε συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και με ταυτόχρονη επιδίωξη τη μέγιστη δυνατή επαναξιοποίηση.

 

β. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τη λειτουργία του ακινήτου πρέπει να ενσωματώσει προβλέψεις ανάλογες με αυτές της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 101576/2008, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 201599/2011, με κατάλληλη προσαρμογή στις νέες χρήσεις, στην εξέλιξη των απαιτήσεων της σχετικής με τα στερεά απόβλητα νομοθεσίας και στα συμπεράσματα που εξάγονται από την έμπρακτη εφαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο υφιστάμενο εμπορικό και επιχειρηματικό συγκρότημα.

 

γ. Η αξιοποίηση του δημόσιου ακινήτου πρέπει να ενσωματώσει τον εμπλουτισμό του πρασίνου στους εξωτερικούς χώρους με φυσικό και τεχνητό τρόπο (τόσο ως προς την πυκνότητα φυλλικής επιφάνειας, όσο και ως προς την επέκταση των χώρων πρασίνου), καθώς και τη διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής τεχνικών πράσινης στέγης, στην κατεύθυνση συνδυαστικής επιδίωξης βιοκλιματικού αποτελέσματος στο εσωτερικό του κτιρίου και ενίσχυσης της συνεισφοράς του πρασίνου στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.

 

δ. Η εξειδίκευση του κυκλοφοριακού σχεδιασμού για τη συνολική λειτουργία του δημόσιου ακινήτου κατ' εφαρμογή του παρόντος Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων πρέπει να ενσωματώσει έξυπνες μεθόδους διαχείρισης των ροών από και προς τους χώρους στάθμευσης του έργου, καθώς και ρυθμίσεις απεμπλοκής της κυκλοφορίας για τις λειτουργικές ανάγκες του συγκροτήματος (τροφοδοσία, αποκομιδή αποβλήτων κ.ά.) από αυτή των χρηστών και επισκεπτών.

 

ε. Στο στάδιο της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για τις νέες χρήσεις πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίηση του όρου 14.5 της κοινής υπουργικής απόφασης 101576/2008 (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μετατροπής χρήσεως του ακινήτου), ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της εξυπηρέτησης του συγκροτήματος με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

 

2. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμματος

 

α. Η παρακολούθηση των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, από την εφαρμογή του παρόντος, πραγματοποιείται ως εξής:

 

α)α. Στο σχεδιασμό της λειτουργίας του συνόλου του ακινήτου ενσωματώνεται ένας συστηματικός τρόπος συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, από το σύνολο των φορέων που συμμετέχουν στην αξιοποίηση του δημόσιου ακινήτου, με βάση λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο υποβάλλεται προς αξιολόγηση και έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

β)β Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διεξάγεται σε ετήσια βάση. Στη διάρκεια του έτους συλλέγονται στοιχεία σε μηναία τουλάχιστον βάση ή και σε βραχύτερη περίοδο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτύπωση τάσεων με συντομότερη χρονική εξέλιξη.

 

γ)γ. Ως βασικά μεγέθη της παρακολούθησης χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικοί δείκτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν συνοπτικά σημαντικές πτυχές των εξελίξεων ως προς το περιβάλλον.

 

β. Ο τελικός καθορισμός του συνόλου των δεικτών που παρακολουθούνται αποτελεί αντικείμενο της συγκρότησης, αξιολόγησης και έγκρισης του προγράμματος παρακολούθησης. Ενδεικτικά, καταγράφονται οι ακόλουθοι δείκτες:

 

α)α. Δείκτες προσέλευσης. Βασίζονται σε εκτιμήσεις του αριθμού των ατόμων που προσέρχονται στους επιμέρους τομείς του ακινήτου, μαζί με στοιχεία που καθιστούν δυνατή την εκτίμηση του ποσοστού χρήσης μέσων δημόσιας συγκοινωνίας.

 

β)β. Δείκτες πληρότητας των χώρων στάθμευσης. Επιπλέον των ετήσιων και μηνιαίων μέσων όρων, είναι απαραίτητη και η χρονικά λεπτομερέστερη καταγραφή, ώστε να διαπιστώνονται οι αιχμές χρήσης των χώρων στάθμευσης και να εξάγονται συμπεράσματα για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.

 

γ)γ. Δείκτες εξοικονόμησης νερού. Ως προς την άρδευση, χρησιμοποιούνται οι ετήσιες και μηνιαίες ποσότητες, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής επαναξιοποιούμενων ομβρίων υδάτων. Ως προς την ύδρευση, οι ετήσιες και μηνιαίες καταναλώσεις συνοδεύονται από το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνουν τα σχετικά συστήματα, συγκριτικά με βιβλιογραφικές τιμές για ανάλογες εγκαταστάσεις.

 

δ)δ. Δείκτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Αναφέρονται στις παραγόμενες ποσότητες, κατά βάρος ή κατ' όγκο, καθώς και στα ποσοστά των απορριμμάτων που διατέθηκαν προς ανακύκλωση, για καθένα από τα κύρια ρεύματα.

 

3. Για τις τιμές των δεικτών και άλλων μεγεθών της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συντάσσεται ετήσια έκθεση, από το φορέα του έργου η οποία επίσης περιλαμβάνει και επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και προτάσεις για ενδεχομένως απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όλους τους φορείς, που συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία των έργων αξιοποίησης του δημόσιου ακινήτου και αναρτάται σε ειδική ιστοσελίδα του ακινήτου. Κάθε ενδιαφερόμενος διατυπώνει ενυπογράφως τυχόν απόψεις του για το περιεχόμενο της έκθεσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.